Od začátku je třeba myslet na udržitelnost projektu

Projekty usktečněné s dotací z evropských fondů mají několik fází. Po skončení fyzické realizace projektu nastává období tzv. udržitelnosti. Během něj musí příjemce podpory z daného operačního programu udržet výstupy projektu, k nimž se zavázal ve smlouvě o financování. Pokud se kontrolou zjistí,...

Projekty usktečněné s dotací z evropských fondů mají několik fází. Po skončení fyzické realizace projektu nastává období tzv. udržitelnosti. Během něj musí příjemce podpory z daného operačního programu udržet výstupy projektu, k nimž se zavázal ve smlouvě o financování. Pokud se kontrolou zjistí, že příjemce během doby udržitelnosti (zpravidla pět let od proplacení celé dotace) porušuje dotační podmínky, může to mít podle závažnosti pochybení za následek odebrání (navrácení) části, případně celé dotace. Příjemce má také povinnost během tohoto období zasílat poskytovateli zprávy o udržitelnosti.

DOTACÍ VŠE JEN ZAČÍNÁ

»Příjemce například nesmí použít nemovitost opravenou v rámci projektu pro jiné účely, než bylo uvedeno v žádosti,« vysvětluje Mgr. Michal Sobek, manažer vnější komunikace Úřadu regionální rady Moravskoslezsko. »Nemovitost musí zůstat funkční, nesmí dojít ke zrušení pracovních míst, uvedených v monitorovacích indikátorech žádosti. Příjemce je také povinen odevzdávat jednou za rok zprávu, v níž informuje poskytovatele dotace o tom, jak projekt pokračuje. Regionální rada může též ověřit na místě skutečný stav.«

Kupříkladu při rekonstrukci a vybavení společenského centra v obci díky dotaci z ROP musí příjemce (veřejný sektor)po dobu udržitelnosti pět let zachovat budovu funkční, majetkově musí zůstat vše pořízené z dotace v jeho vlastnictví, musí být zachován účel budovy, k němuž byla zrekonstruována. V případě vybudování cyklostezky pak musí zůstat zachovány majetkové vztahy a tato být udržovaná a plně zpřístupněná.

Pro podnikatele platí doba udržitelnosti tři roky. Pokud s dotací ROP např. vybudoval rekreační zařízení, zavázal se vytvořit daný počet pracovních míst, nových lůžek a dosáhnout daného počtu návštěvníků po prvním roce provozu, musí to projekt do tří let splnit. Jinak může být ještě v té době dotace krácena, nebo vrácena.

U projektů podpořených z OP Lidské zdroje a zaměstnanost (tzv. měkké projekty) se udržitelnost vztahuje pouze na vytvořená pracovní místa, na něž jsou v rámci projektu čerpány mzdové příspěvky.

V Integrovaném OP lze udržitelnost ilustrovat třeba na výstupu – indikátoru »Počet napojených agendových informačních systémů na základní registry«. Zaváže-li se příjemce v žádosti k tomu, že výsledkem projektu bude jeden napojený systém, musí toto napojení udržet po dobu pěti let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *