Autor
Kategorie:
Legislativa

Odměna za práci v okrskových volebních komisích

Letošní předčasné parlamentní vol-by se uskuteční 25.-26. října. Rovněž při jejich konání si mohou zájemci přivydělat účastí v okrskových volebních komisích. Podrobné informace k odměňování a nárokům členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při letošních...

Letošní předčasné parlamentní vol-by se uskuteční 25.-26. října. Rovněž při jejich konání si mohou zájemci přivydělat účastí v okrskových volebních komisích. Podrobné informace k odměňování a nárokům členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při letošních parlamentních volbách poskytla Moderní obci Mgr. Simona Šmídová, referentka oddělení voleb odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra.

ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE

Na základě ustanovení § 82 zákona č. 247/ /1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o volbách do Parlamentu), má člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce.

Konkrétní výše této odměny je upravena v § 12 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/ /1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 233/2000 Sb.).

Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odměna ve výši 1300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise a zapisovateli zvláštní okrskové volební komise odměna ve výši 1500 Kč a předsedovi okrskové volební komise a předsedovi zvláštní okrskové volební komise odměna ve výši 1600 Kč.

V případě, že se člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise nebo její zapisovatel či předseda všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad a zastupitelský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Zvláštní odměnu členům okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad, u kterého je okrsková volební komise zřízena.

Zvláštní odměnu členům zvláštní okr-skové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb.

Pro úplnost: Výdaje obecních úřadů, zastupitelských úřadů, okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí při předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou výdaje spojené s volbami a podle § 84 zákona o volbách do Parlamentu jsou ze státního rozpočtu v rámci účelově vyhrazených prostředků ve všeobecné pokladní správě hrazeny.

Okruh výdajů obecních úřadů a okrskových volebních komisí spojených s přípravou a konáním voleb, které je možné hradit z prostředků státního rozpočtu, je uveden ve směrnici Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, ve znění pozdějších směrnic.

ZDAŇOVÁNÍ A ODVOD POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Odměna člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise je zdaňována podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se z odměny a zvláštní odměny člena okrskové volební komise/zvláštní okrskové volební komise již neodvádí.

Text § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících záko-nů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb. (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.), jednoznačně určuje, že členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise nejsou považováni pro účely veřejného zdravotního pojištění za zaměstnance, pro-tože se na ně vztahuje výjimka uvedená pod bodem 7 citovaného zákona (7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky).

Z toho vyplývá, že tito členové volebních komisí neodvádějí ze své odměny pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen pojistné), plátce odměny není v postavení zaměstnavatele a nemá oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně. Rozhodující přitom není, zda je členem volební komise osoba v pracovním poměru k jinému zaměstnavateli, osoba samostatně výdělečně činná či osoba, za kterou hradí pojistné stát, nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Odpadá také povinnost plátce sledovat dodržení minimálního vyměřovacího základu pojistného u jednotlivých členů komise.

Pro úplnost se uvádí, že pojistné musí být za každého pojištěnce vždy odváděno a výše uvedená výjimka nezbavuje člena volební komise povinnosti odvádět pojistné ze svých ostatních příjmů tvořících vyměřovací základ pojistného nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů (v případě, že za něj nehradí pojistné stát podle některého ustanovení § 7 zákona č. 48/1997 Sb.).

ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

Z odměn členů okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí, protože nejsou splněny podmínky účasti na pojištění podle § 6 a 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 5891992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO A NÁHRADU MZDY

Podle ustanovení § 82 věty druhé zákona o volbách do Parlamentu má člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Zaměstnavatel se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy, která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle čl. 1 odst. 3, písm. h) směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1354/2002, ve znění pozdějších směrnic, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

PAUŠÁLNÍ NÁHRADA UŠLÉHO VÝDĚLKU

Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší podle § 82 zákona o volbách do Parlamentu a § 12 odst. 4 vyhlášky č. 233/2000 Sb., kromě zvláštní odměny, také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Dobou výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise se rozumí zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, tj. doba, kdy okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise skutečně zasedá.

Obecní úřady a zastupitelské úřady nejsou povinny zjišťovat, kdo z členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise splňuje podmínky pro výplatu paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce. Pokud takový člen komise uplatňuje nárok na náhradu ušlého výdělku, musí toto obecnímu úřadu a zastupitelskému úřadu prokázat, např. živnostenským listem, výpisem z obchodního rejstříku, nebo jiným dokumentem, který dokazuje jejich samostatnou výdělečnou činnost (smlouva, zápis v nějakém registru apod.).

Paušální náhrada ušlého výdělku vyplácená členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí se pro daňové účely posoudí jako příjem osoby výdělečně činné podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad a zastupitelský úřad vyplatí tuto náhradu ušlého výdělku v tzv. hrubém, neboť povinnost zdanit příjem má osoba výdělečně činná v rámci svého přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Vzhledem k tomu, že je paušální náhrada ušlého výdělku považována za příjem ze samostatně výdělečné činnosti, bude se z ní odvádět pojistné na zdravotní pojištění i pojistné na sociální zabezpečení. Plátcem pojistného je osoba výdělečně činná a obecní úřady tudíž z paušálních náhrad ušlého výdělku vypláceným členům okrskových volebních a zvláštních okrskových volebních komisí pojistné neodvádějí.

Paušální náhradu ušlého výdělku členům okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad, u kterého je okrsková volební komise zřízena.

Paušální náhradu ušlého výdělku členům zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou ke dni voleb.

Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odměna ve výši 1300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise a zapisovateli zvláštní okrskové volební komise odměna ve výši 1500 Kč a předsedovi okrskové volební komise a předsedovi zvláštní okrskové volební komise odměna ve výši 1600 Kč.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *