Odměny zastupitelů

Je možné omezit odměnu zastupitelů, pokud se neúčastní zasedání? Zákon o obcích stanoví pravidla, podle nichž se poskytují členům zastupitelstev obcí dva druhy odměn, a sice odměnu měsíční a odměnu při skončení funkčního období. Zároveň se rozlišuje mezi tzv. uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli,...

Je možné omezit odměnu zastupitelů, pokud se neúčastní zasedání?

Zákon o obcích stanoví pravidla, podle nichž se poskytují členům zastupitelstev obcí dva druhy odměn, a sice odměnu měsíční a odměnu při skončení funkčního období. Zároveň se rozlišuje mezi tzv. uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli, kdy zastupitelé první jsou dlouhodobě pro výkon své funkce uvolněni ze zaměstnání, popřípadě ji vykonávají v obdobném rozsahu (tzv. na plný úvazek), ač zaměstnáni nejsou. Tito zastupitelé bez dalšího dostávají odměny, jejichž konkrétní výše je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. U neuvolněných zastupitelů se naopak počítá s tím, že vedle výkonu funkce mají běžné zaměstnání nebo jinou formu výdělečné činnosti. U nich pak nastává překážka v práci v takovém rozsahu, jaký stanoví sama obec, pro niž musí být zaměstnavatelem poskytnuto volno s náhradou mzdy, kterou pak zpětně proplácí zaměstnavateli obec. Obec také může neuvolněným zastupitelům vyplácet měsíční odměnu (přičemž ve zmíněném nařízení vlády je stanovena pouze její maximální výše).

Otázku, zda lze odměny zkrátit takovým zastupitelům, kteří se nedostavují na zasedání zastupitelstva, je nutno řešit podle jednotlivých kategorií odměn. Hned zkraje je ovšem vhodné zdůraznit, že vůči žádnému zastupiteli není obec v pozici zaměstnavatele, a tak mu v žádném případě nemůže nařizovat, jak má svou funkci vykonávat, popřípadě jej za nedodržení takových pokynů nějak sankcionovat. Odměnu uvolněnému zastupiteli obec žádným způsobem zkrátit nemůže, samozřejmě ale může kdykoliv zastupitelstvo rozhodnout, že daný zastupitel již nadále nebude uvolněný.

Komplikovanější úvahu je nutno provést v případě neuvolněných zastupitelů. Co se týká náhrady mzdy za volno, které pro výkon funkce dostávají od svého zaměstnavatele, toto se zkrátka řídí počtem hodin, které obec stanoví jako nutné pro výkon určité funkce. Spornější otázkou bude, zda lze účastí na zasedání podmínit vyplacení měsíční odměny neuvolněnému zastupiteli. Vzhledem k tomu, že neuvolnění zastupitelé nemají na měsíční odměnu nárok ze zákona, nýbrž jim ji může přiznat zastupitelstvo obce svým rozhodnutím, je možné uvažovat o tom, jakým způsobem lze mezi jednotlivými zastupiteli ve stanovení výše této odměny rozlišovat. Zastupitelstvo může různým neuvolněným zastupitelům přiznat různou výši odměny, ale takové rozlišení musí být odůvodněno rozumným důvodem, např. že příslušný zastupitel pro obec dělá něco nad rámec běžného výkonu funkce. V žádném případě by neobstál důvod diskriminační, třeba pravidlo, že odměnu dostávají zastupitelé zvolení jen za určitou politickou stranu.

Mohlo by se tedy zdát přirozené, že obec stanoví, že zastupitel, který se nedostaví na zasedání zastupitelstva, dostane za příslušný měsíc nižší odměnu, popř. dokonce že nedostane žádnou. Tím by ale obec již nejspíš překračovala své zákonné i ústavní možnosti. Není totiž rozhodně na obci, aby zastupiteli říkala, jakým způsobem má vykonávat svůj mandát. Výkonem funkce zastupitele není jen účast a hlasování na zasedání zastupitelstva, nýbrž třeba též stýkání se s voliči. Navíc není vyloučeno, že zastupitel se zasedání neúčastní nikoliv z lenosti, nýbrž proto, že tím dává najevo určitý politický postoj. Obci tedy nezbývá než mu odměnu vyplatit a nechat na voličích rozhodnutí, zda svou funkci vykonával k jejich spokojenosti.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D.

advokát Partner, Havel, Holásek & Partners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *