Odpovědní veřejní zadavatelé: Ti, kdo jdou »proti proudu«

Jak při veřejném zadávání vhodně vyvažovat zájmy místních podnikatelů a firem coby uchazečů o veřejnou zakázku na straně jedné a na straně druhé pak zájmy zadavatelů, tedy měst či obcí, resp. jejich obyvatel? Takovou přidanou hodnotu v sobě nese odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Proč v České republice – na rozdíl od západní Evropy – dosud existuje tak málo zkušeností s vypisováním veřejných zakázek, které by zohledňovaly i jejich společenský rozměr? Třeba tak, že by v zadávací dokumentaci požadovaly zapojení dlouhodobě nezaměstnaných z regionu nebo nabídku pracovních míst pro mladé absolventy škol, osoby se změněnou pracovní schopností apod.?

Mgr. Leona G. Šteigrová, Ph.D., ředitelka obecně prospěšné společnosti Nová ekonomika, má za to, že největší překážkou je poměrně malé povědomí o těchto možnostech a nepříliš velká ochota měnit již zavedené postupy. »I proto se snažíme téma odpovědného zadávání popularizovat – a poukazovat především na to, že je to vhodná cesta, jak zvýšit kvalitu veřejných zakázek, a to zcela v souladu s naší legislativou,« konstatuje ředitelka.

Situaci podle ní příliš nezlepšuje ani prostředí, v němž u nás veřejné zadávání probíhá. »Za klíčovou považuji nedostatečnou metodickou podporu zadavatelům a obavy z potenciálních stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Samy o sobě by nevadily. Devastující je však fakt, že zakázka musí být v takovém případě zastavena, vyjádření ÚOHS trvá obvykle dlouho a zadavatel riskuje, že přijde například o možnost čerpat prostředky z fondů Evropské unie. K tomu ještě přibývá obava, že co bylo „nějak a někým“ rozhodnuto včera, dnes už platit nemusí. To pak následně spirálovitě vede k nejistotě a odmítání specifikace detailnějších kvalitativních požadavků a zejména hodnocení kvality a obecně ekonomické výhodnosti v dlouhodobé perspektivě,« tvrdí Leona G. Šteigrová a dodává: »O to víc si vážíme těch, kteří jsou ochotni jít „proti proudu“ – a mělo by být na ně mnohem více upozorňováno.«

MALÉ ZAKÁZKY VE SVĚTLE ZKUŠENOSTÍ Z NERATOVIC

V Neratovicích na Mělnicku si jako jedno z témat odpovědného veřejného zadávání už dříve sami pro sebe stanovili podporu místní zaměstnanosti a ekonomiky. Ve druhé polovině února tam radnice spolu s Novou ekonomikou, o.p.s., uspořádala seminář ke spolupráci měst a firem při řešení lokálních sociálních výzev prostřednictvím veřejného zadávání. Jak i na semináři připomněla starostka Neratovic Mgr. Lenka Mrzílková, rada města zavedla už v roce 2011 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných městem a jím zřizovanými organizacemi.

»To městu přineslo velké úspory, které umožnily uskutečnit další záměry,« zdůrazňuje starostka. Nicméně připouští, že zvýšené nároky na administraci některé možné uchazeče odradily a ti se již o další zakázky neucházeli. Město se však rychle v této situaci zorientovalo a původně nastavený limit ve výši 30 tisíc Kč byl proto u stavebních akcí zvýšen na 100 tisíc korun. Menší zakázky zůstaly v pravomoci odpovědných pracovníků a jsou nadále zadávány na základě jednoduchého poptávkového řízení.

Pokud jde o zakázky malého rozsahu, nejvíce z nich se v Neratovicích týká údržby a rekonstrukcí majetku města – budov škol a školek, zařízení pro kulturu či oblasti sportu a rekreace. V neposlední řadě však také místních komunikací a chodníků.

»Právě v tomto posledním případě se nám osvědčilo zadávání jednotlivých zakázek po etapách,« vysvětluje Lenka Mrzílková. »Zjistili jsme, že v některých případech vítězná firma v jiné části nabídne vysokou cenu a neuspěje, v součtu potom dosáhneme celkově nižší ceny. Menší firmy se tak o zakázky rovnoměrně rozdělí a akce mohou probíhat naráz bez rizika nepříznivých klimatických podmínek na konci roku.«

DVACET MILIONŮ KORUN ROČNĚ PRO ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

V posledních letech město ve svém rozpočtu rok co rok na investiční akce typu oprav chodníků a komunikací, stavební úpravy budov či výstavby nových dětských hřišť apod. vyčleňuje zhruba 20 mil. Kč.

Právě tyto zakázky jsou podle zkušeností z Neratovic vhodné pro menší firmy, které ve městě a jeho okolí působí. Přesto Lenka Mrzílková připojuje další poznatek: »Překvapilo nás, že úspěšnost místních firem nebyla taková, jakou jsme očekávali. Provedli jsme analýzu 52 zakázek realizovaných v roce 2012 a zjistili, že o tyto zakázky se místní firmy ucházely v 80 % případů, přičemž však z nich uspěla necelá polovina. Ovšem v polovině případů se soutěže zúčastnila pouze jedna místní firma, a tím se šance na vítězství ve výběrovém řízení snížila. Příčinou neúspěchu naopak nebyly ceny výrazně vyšší než u vítězných nabídek, neboť až na výjimky se pohybovaly v rámci cen ostatních uchazečů.«

POMOCI MŮŽE I WEB

Vedení města při hledání možností, jak zvýšit účast malých a středních podniků coby uchazečů o veřejné zakázky, zjistilo, že je nutné dál zlepšovat jejich informovanost. »Ačkoliv po schválení rozpočtu vždy zveřejňujeme plán oprav a investičních akcí pro příslušný rok a následně pokaždé oznámíme vyhlášení všech veřejných zakázek na webu města (www.neratovice.cz), stává se, že se o ně případní dodavatelé neucházejí. Abychom všem zajistili dostatečnou informovanost a rovný přístup, připravili jsme možnost zasílání oznámení o všech zakázkách vyhlašovaných městem elektronickou formou. Na webu města je nově k dispozici aplikace umožňující registraci všem firmám bez rozdílu místa sídla a předmětu působnosti a těmto firmám budou podle jejich výběru zasílány informace o vyhlášení veřejných zakázek,« podotýká starostka.

Neratovice zatím nemají zkušenosti ze spolupráce s místními a regionálními firmami u zadávání velkých zakázek. I to se však patrně změní. Zatímco dříve totiž podle starostky bývalo zakázek tohoto druhu jen několik, nyní se jejich počet zvyšuje v souvislosti s možností získat prostředky z různých dotačních řízení. Už teď však vítězné firmy využívají místních podniků, například při zajišťování dopravy či některých subdodávek.

Lenka Mrzílková uzavírá: »S ohledem na prosazování odpovědného veřejného zadávání si nevybíráme jen cesty k jednostrannému zvýšení efektivity. Ale zohledňujeme i podporu společenské prospěšnosti s důrazem na sociální či ekologické aspekty. Více pozornosti teď věnujeme přípravě veřejných zakázek před jejich realizací včetně možnosti stanovení požadavků v této oblasti. Cílem je nastavení podmínek, které by byly vyvážené a výhodné jak pro podnikatele, tak pro město a jeho občany.«

DĚLIT ZAKÁZKY DO VÍCE MENŠÍCH CELKŮ LZE UŽ NYNÍ I V ČESKU

Na slova starostky Neratovic navazuje Leona G. Šteigrová. I ona totiž potvrzuje, že malým a středním podnikům, tedy často právě místním firmám, mohou radnice ve vypsaných veřejných zakázkách pomoci legálně uspět zejména rozdělením zakázek do více menších celků. »Což je plně v souladu s českou legislativou, pokud zakázku město soutěží podle pravidel celkové ceny zakázky, nikoli těchto dílčích částí,« podtrhuje ředitelka Nové ekonomiky.

Vyjmenovává rovněž některé další možnosti: zlepšení informovanosti místních firem, nepožadování zbytečně vysokých finančních garancí či volného kapitálu, omezení zbytečné administrativy (například dokumentů, k nimž má zadavatel přímo přístup nebo které lze někam nahrát a pak už na ně pouze odkazovat), přípravu jasných a jednoduchých postupů (třeba šablon), které i malé firmě pomohou zakázku připravit. Pomoci místním firmám však může i zanesení určitých sociálních témat, která obecně lépe umí řešit menší firma s povědomím o místních podmínkách.

Podle ředitelky Nové ekonomiky je základem strategické rozhodnutí města věnovat se malým a středním podnikům, poznat detailně potíže, jimž v zakázkách čelí, a vyjít jim vstříc. Mnohdy navíc jde spíše o technické věci než o samotnou legislativu.

INSPIRUJÍCÍ LONDÝN

Leona G. Šteigrová odkazuje na Londýn, kde maximálně zafungoval portál, na němž se mohou firmy zaregistrovat, odkud dostávají přímo informace o vypsaných zakázkách v jejich portfoliu či jehož prostřednictvím se snáze hlásí o subdodávky. V britské metropoli si veřejná správa stanovila i pravidlo, že platba faktur pro malé a střední podniky proběhne do 10 dnů, což se daří u 90 % faktur a malým a středním podnikům významně pomáhá z hlediska cashflow.

CO V ROCE 2016 ČESKU PŘINESE NOVÁ EVROPSKÁ SMĚRNICE?

Leona G. Šteigrová sází rovněž na novou směrnici Evropské unie, která již byla všemi členskými státy EU – včetně České republiky – schválena a nyní vyjde v Úředním věstníku. Tím začne dvouleté období pro její »přepis« do národní legislativy. Jinak řečeno, už za dva roky by měl být český zákon o veřejných zakázkách v souladu s cíli této směrnice. »Pokud by byla rozumně přenesena do české legislativy, otevřela by doširoka dveře efektivnímu a strategicky směřovanému nakládání s veřejnými prostředky, a to po vzoru zemí s mnohem lepší situací ve veřejném zadávání. Velmi se však (rozhodně nejen já) obávám toho, abychom se nepokoušeli být „papežštější než papež“ a celou věc si dobrovolně sami nezkomplikovali. Bohužel k tomu máme mnohdy tendenci,« varuje ředitelka Nové ekonomiky.

Evropská direktiva předpokládá zejména další podporu rozdělování veřejných zakázek na části a zvyšuje tlak na snižování administrativní zátěže. Současně mění důraz v zadávacích kritériích tak, aby se rozšířily možnosti v posuzování kvality nabídky (výrobní proces, sociální kritéria) a v posuzování ceny (zohlednění nákladů celoživotního cyklu).

Již nyní však Evropská unie veřejným zadavatelům doporučuje, aby vůči malým a středním podnikům zjednodušili výběrová řízení a v souvislosti s tím i snížili administrativní zátěže. Dále aby zlepšili kvalitu informací o zadávání veřejných zakázek a posílili dialog s malými a středními podniky. Měli by také rozdělovat výběrová řízení na části tak, aby se zabránilo nepřiměřeným technickým nebo finančním požadavkům v zadávací dokumentaci a umožnilo se společné splnění těchto požadavků konsorciem partnerů či subdodavatelů. Platby zadavatelů dodavatelům mají přicházet vždy včas – a pokud je to možné, měly by být dobrovolně zkráceny závazné platební termíny (legislativa má zároveň jasně stanovit, že dodavatelé mají nárok zadavateli účtovat úroky z prodlení plateb, veřejné zakázky nevyjímaje).

VSTOUPÍTE DO PROJEKTU ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ?

Nová ekonomika, o.p.s., je nositelem projektu Odpovědné veřejné zadávání, který byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do letošního května a Nová ekonomika jeho prostřednictvím nabízí městům a obcím své know-how.

Pozvánka na konferenci s britskou příchutí

Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí ČR a velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se v Praze 10. 4. 2014 uskuteční konference Odpovědné veřejné zadávání – Cesta k vyšší efektivitě veřejných zakázek.

Na konferenci mj. vystoupí Shaun McCarthy OBE, předseda Komise pro udržitelný Londýn, která měla na starosti strategii udržitelnosti Letních olympijských her v Londýně 2012. Dlouholeté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek v souladu s právem EU na konferenci přednese zástupce advokátní kanceláře Pinset Masons.

Pořadatel akce Nová ekonomika, o. p. s., chystá i tři panelové diskuse na témata: Kde vzniká skutečná hodnota za peníze?, Příležitosti odpovědného veřejného zadávání a Realizace a úskalí odpovědného veřejného zadávání. V nich se jako řečníci mj. představí místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík, předseda Svazu měst a obcí a primátor Kladna Dan Jiránek, primátor Chomutova Jan Mareš, starosta Kolína Vít Rakušan, ředitel Národní sítě Zdravých měst Petr Švec či ředitel úseku Business Development Skanska Leoš Vrzalík.

Tlumočení z angličtiny bude zajištěno, účast na konferenci je zdarma. Podrobnosti a on-line registrace jsou na: www.nova-ekonomika.cz

ZDROJ: NOVÁ EKONOMIKA, O.P.S.

Projekt Odpovědné veřejné zadávání pohledy z praxe čtyř českých měst

Ing. Dan Jiránek, předseda SMO ČR, primátor Kladna

V Kladně se dlouhodobě snažíme podporovat zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce. Například při poptávání úklidovýách služeb jsme dali prostor firmám zaměstnávajícím osoby se zdravotním znevýhodněním. Do projektu Nové ekonomiky, o. p. s., jsme vstoupili především proto, abychom v rámci námi vyhlašovaných veřejných zakázek identifikovali další příležitosti pro zlepšení zaměstnanosti, resp. uplatnění všech našich občanů na trhu práce. Chtěli bychom si v tomto směru vytvořit ucelenou strategii zaštiťující veřejné zadávání v našem městě.

MUDr. Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové

Nabídka spolupráce s Novou ekonomikou, o.p.s., je pro Hradec Králové jistě zajímavá. Zejména pro předem definovanou skupinu zdravotně či sociálně znevýhodněných obyvatel. V současné době analyzujeme možnosti zahrnutí konkrétních společenských témat do zadávání veřejných zakázek tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou.

Mgr. Jan Mareš, primátor Chomutova

Chomutov má zásadní zájem na zvyšování kvalifikace svých obyvatel a na zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Právě na tento aspekt bychom se chtěli v rámci odpovědného veřejného zadávání zaměřit, a podpořit tak zaměstnanost v našem městě.

Mgr. Vít Rakušan, starosta Kolína

Pečlivě promyšlené a plánované veřejné zadávání považuji za příležitost, jak zohlednit vybrané strategické oblasti rozvoje města a vyhnout se problémům, které s sebou přinášely některé předchozí zakázky a investice.

ZDROJ: NOVÁ EKONOMIKA, O.P.S., 2013

Na webu města už funguje aplikace umožňující zaregistrované firmy, a to nejen místní, informovat o vyhlášení veřejných zakázek.

Starostka Neratovic Lenka Mrzílková: Více pozornosti teď ve městě věnujeme samotné přípravě veřejných zakázek ještě před jejich realizací.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *