Odstoupení starosty

Starosta naší obce by chtěl ze zdravotních důvodů rezignovat (již několik měsíců je na neschopence). Má v úmyslu postupovat tak, že nejdřív na zasedání zastupitelstva, které má být v půlce února podá rezignaci z funkce uvolněného starosty k 28. 2. 2013 a na dalším zasedání zastupitelstva, až bude...

Starosta naší obce by chtěl ze zdravotních důvodů rezignovat (již několik měsíců je na neschopence). Má v úmyslu postupovat tak, že nejdřív na zasedání zastupitelstva, které má být v půlce února podá rezignaci z funkce uvolněného starosty k 28. 2. 2013 a na dalším zasedání zastupitelstva, až bude zvolen nový starosta, rezignuje i z funkce z člena zastupitelstva. Je takový postup možný? Zajímalo by mě též, zda starostovi náleží »odstupné« za rezignaci z funkce starosty; pokud ano, i v případě, kdy bude stále práce neschopen? Dále – na nového starostu bude pravděpodobně kandidovat stávající místostarosta, musí před tím, než bude zvolen starostou podat rezignaci na funkci místostarosty nebo to není nutné?

Postup při rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo) a při rezignaci pouze na funkci starosty není totožný a neřídí se stejnými pravidly.

Pro rezignaci pouze na funkci starosty (nikoli člena zastupitelstva) nejsou zákonem o obcích ani jiným právním předpisem dána žádná pravidla, tzn. že starosta může rezignovat ústně na zasedání zastupitelstva, nebo písemně a může uvést datum rezignace. Datum může být podle mého názoru odlišné od data učinění oznámení (z důvodu předávání funkce apod.).

V případě rezignace na funkci člena zastupitelstva je třeba postupovat podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého mandát člena zastupitelstva zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva na jeho mandát; resp. dnem, kdy starosta podá rezignaci na zasedání zastupitelstva; rezignaci nelze vzít zpět.

S ohledem na uvedené lze konstatovat, že starostou plánované kroky odpovídají právní úpravě. Je třeba pouze upřesnit a zdůraznit, že následnou rezignaci na funkci člena zastupitelstva může sice učinit na zasedání zastupitelstva, ale musí ji předat písemně nově zvolenému starostovi.

Podle § 75 odst. 4 zákona o obcích uvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému členu zastupitelstva, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.

Rezignujícímu starostovi tedy náleží měsíční odměna ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce starosty; s ohledem na dikci zákona odměnu obec nemůže vyplatit najednou. Vyplácení této odměny (tzv. odstupného) je nárokové, tzn. nárok na tuto odměnu vzniká ze zákona, není třeba projednání a schválení této odměny v žádném orgánu obce. Skutečnost, že rezignující starosta je/bude v pracovní neschopnosti nemá podle mého právního názoru na vyplácení odstupného, resp. jeho výši vliv; krácení měsíční odměny z důvodu pracovní neschopnosti je vázáno pouze na výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva (§ 73 odst. 3, 4 zákona o obcích) a rezignací na funkci starosty dotyčný přestává být uvolněným členem zastupitelstva.

Pro úplnost je na místě připomenout, že za situace, kdy starosta má v úmyslu rezignovat pouze na tuto funkci a po určitou dobu zůstat členem zastupitelstva, mu může zastupitelstvo nezávisle na vyplácení odstupného stanovit měsíční odměnu za výkon funkce řadového (neuvolněného) člena zastupitelstva.

Co se týče znovuobsazení uvolněné funkce starosty, nic nebrání tomu, aby na tuto funkci kandidoval rovněž místostarosta. Pokud by zastupitelstvo místostarostu za starostu skutečně zvolilo, funkce místostarosty u něj zaniká (zákon nepřipouští spojení těchto funkcí a platí zásada, že usnesení pozdější mění usnesení předchozí) a předchozí ani dodatečná rezignace/odvolání z funkce místostarosty přitom podle mého právního názoru třeba není.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *