Odstraňování pachových látek

Zpracování biologicky rozložitelných odpadů, intenzivní chovy a produkce zvířat a další činnosti člověka jsou spojené s tvorbou a uvolňováním nepříjemného zápachu do okolí.

Typickým nositelem zápachu je amoniak, sirovodík a různé těkavé látky vzniklé anaerobním rozkladem odpadů a prasečí kejdy, přičemž 30 z nich je zapáchajících. Legislativa a zejména stížnosti okolních obyvatel na nadměrné obtěžování zápachem vede provozovatele k zavádění technologií na odstraňování zápachu (adsorpce, absorpce, biofiltrace). Jednou z těchto technologií je biofiltrace, ať už v klasickém biofiltru nebo v biotrickling filtru.

EKOLOGICKY ŠETRNÁ METODA

Biofiltrace je účinná metoda založená na využití mikroorganismů schopných biodegradace nebo biotransformace škodlivých látek. Znečištěný vzduch prochází biofiltrem naplněným porézním materiálem pokrytým vrstvou biomasy. Při průchodu plynu biofiltrem dochází k zachycení a transportu polutantu do biomasy a k jeho následné biodegradaci na netoxické látky (oxid uhličitý, vodu a v případě anorganických látek na jejich oxidované formy nebo jejich využití při tvorbě nové biomasy). Díky tomu biofiltrace představuje ekologicky šetrnou a hlavně bezodpadovou metodu čištění odpadního vzduchu od organických i některých anorganických látek včetně látek pachových.

V rámci výzkumného projektu Biofiltry (projekt MPO ČR VaV ev. č. 2A1#TP1/004) společnost Dekonta, a. s., testovala nový typ biofiltru tzv. biotrickling filtr s pohyblivým ložem (BTF MB).

BTF MB oproti klasickému biofiltru umožňuje díky recirkulující kapalině snadnou kontrolu a regulaci celého procesu biofiltrace. Recirkulující kapalina poskytuje mikroorganismům dostatečnou vlhkost a rovnoměrný přísun živin, rozpuštěného kyslíku a polutantu. Pohyblivé lože umožňuje odstraňování přebytečné biomasy a brání tak nadměrnému zarůstání náplně biomasou, a tím i zvyšování tlakové ztráty. Při průchodu plynu BTF MB dochází souběžně k absorpci polutantu do recirkulující kapaliny, jeho adsorpci na povrch biomasy a následné biodegradaci.

Nahrazení čisté vody jako recirkulační kapaliny v BTF MB odpadní vodou vede ke snížení provozních nákladů a zároveň dochází i ke snížení znečištění použité odpadní vody. Díky monitoringu základních provozních parametrů a automatizaci řízení a regulaci procesu biofiltrace je provoz BTF MB téměř bezobslužný.

V rámci laboratorních testů byly testovány různé druhy pachových látek (butanol, butylacetát, kys. máselná, triethylenamin, amoniak). Laboratorní BTF MB dosahoval vynikajících výsledků, účinnost eliminace organických látek se pohybovala kolem 96 %, účinnost eliminace amoniaku 92 %. Laboratorní výsledky byly následně ověřeny v provozních podmínkách výroby volantů a u velkochovu prasat. Poloprovozní BTF MB v podmínkách výroby volantů dosahoval účinnosti eliminace organických látek 96 %, v případě velkochovu prasat účinnost eliminace amoniaku dosáhla 89 %. Jednou z největších výhod BTF MB díky své konstrukci a možnosti použití větší výšky náplně na rozdíl od klasického biofiltru jsou menší prostorové nároky a delší životnost náplně.

BIOFILTR V AREÁLU ČOV

Kromě dosažených výsledků a získaných zkušeností při řešení výzkumného projektu naše firma v loňském roce realizovala dodávku a instalaci biofiltru pro čištění odpadního vzduchu v množství 16 000 m3/hod z kompostárenské haly v areálu ČOV v Badíně. V tomto provozu probíhá kompostace směsi lignocelulózových materiálů a odpadních kalů z čistírny odpadních vod za účelem výroby alternativního paliva. Dominantními kontaminanty jsou amoniak, sulfan a směs těkavých organických látek. Pro účely čištění vzduchu byl zvolen klasický biofiltr s předřadnou pračkou vzduchu. Korpus biofiltru je vyroben z kompozitového materiálu, vnitřní přepážky a vestavby v kombinaci sklolaminátu a tvrzeného plastu. Systém korpusu biofiltru sestává z celkem dvanácti navzájem propojených jednotek s celkovým objemem náplně 250 m3. Pro regulaci je použit průmyslový řídicí systém SIMATIC. Účinnost tohoto biofiltračního zařízení pro eliminaci přítomných kontaminantů (především amoniaku a sulfanu) se pohybuje okolo 90 %, což umožňuje splnění zákonem daných limitů pro vypouštěný odpadní vzduch.

Luboš Zápotocký

Radim Žebrák

DEKONTA, a. s.

Účinnost biofiltračního zařízení pro eliminaci přítomných kontaminantů se pohybuje okolo 90 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *