OP Životní prostředí podporuje i ochranu před povodněmi

Uskutečňování programů prevence před povodněmi je věcným naplňováním Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky. Odpovědnost za tyto programy je v současné době svěřena ministerstvům zemědělství, životního prostředí, dopravy a vnitra. Programy prevence před povodněmi jsou navíc doplněny i dalšími aktivitami a neprogramovými dotačními tituly.

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední povodňový orgán je zodpovědné ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství i za zavedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, tzv. Povodňové směrnice. Její implementace od roku 2008 také ovlivňuje podporovaná opatření. Už v období 2009-2011 byla podpořena tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem a tato podpora bude pokračovat až do konce roku 2013. Podpora prací vyplývajících z požadavků směrnice se předpokládá též v dalším programovém období Evropské unie.

Navazující programy zaměřené na prevenci před povodněmi by v dalších letech měly zohledňovat výsledky Předběžného vyhodnocení povodňových rizik 2011 a výstupy Mapování povodňového nebezpečí a rizik, které bude dokončeno ke konci roku 2013. Prioritně by se měla řešit a podpořit opatření ke snížení či zvládání povodňových rizik v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem (vymezeno v roce 2011). (Informace a materiály týkající se postupu zavádění povodňové směrnice jsou v Povodňovém informačním systému (POVIS, www.povis.cz / Ke stažení / Implementace povodňové směrnice).

Od roku 2009 je pro zlepšení systému povodňové služby, mapování povodňových rizik, projektování a realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření využíván Operační program Životní prostředí (OPŽP). V období 2009-2013 se předpokládá plné využití prioritní osy 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) v oblasti podpory 1.3 (Omezování rizika povodní – program 115 110) v objemu zhruba 100 mil. eur a částečné využití prioritní osy 6 (Zlepšování stavu přírody a krajiny) v oblasti podpory 6.4 (Optimalizace vodního režimu krajiny – program 115 120), kde se celkově počítá s přibližně 250 mil. eur.

2.2.1 OBLAST PODPORY 1.3 – OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

V oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní OPŽP se v letech 2009-2011 vynaložilo 1,5 mld. Kč, přičemž je podpořena realizace opatření v celkových nákladech 2,8 mld. Kč. Další opatření lze podpořit v plánovaných výzvách až do výše celkové alokace 4 mld. Kč.

ďé§Podoblast podpory 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tvorba digitálních povodňových plánů včetně budování lokálních výstražných a varovných systémů a naplňování sdílených databází POVIS. Podpora je určena obcím, krajským úřadům a dobrovolným svazkům obcí. Cílem podpořených projektů je zlepšit připravenost povodňových orgánů obcí na povodně. V rámci projektů se vytvářejí digitální povodňové plány, jejichž prostřednictvím se rozšiřují veřejně sdílené informace v POVIS. Dále se zřizují pomocné hlásné profily pro sledování hladiny v rizikových vodních tocích a srážkoměry pro výstrahu před přívalovou povodní.

Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Podpořené mapové výstupy musí být veřejně přístupné v připravovaném datovém skladu (provozovatel ČHMÚ) a poslouží ke zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik. Protože povodňové riziko se v mapách řeší ve vazbě na územní plány obcí, budou mapy jedním z hlavních nástrojů k informování veřejnosti i k řešení nevhodného využití území v povodňovém riziku.

ďé§Budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a vyrozumívacích systémů. Podpora je určena státním monitorovacím, výstražným, varovným a vyrozumívacím systémům, jež mají úzkou vazbu na zvládání povodňových situací. Součástí všech projektů musí být i vhodné rozšíření informací na POVIS, případně sdílení informací s jinými systémy, např. databázemi HZS ČR apod.

Podpora zpracování podkladů, podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných protipovodňových opatření s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí. Podpora je určena na dokumentační přípravu strukturálních protipovodňových opatření, jejichž provedení lze dále podpořit v podoblasti podpory 1.3.2, v oblasti podpory 6.4 či z jiných podpor a programů. Jde o studie pro realizaci souboru technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí podle Strategie ochrany před povodněmi ve všech prioritních povodích Opavy, Bečvy, Dyje, Svratky, Nežárky, Dědiny a Ploučnice v souladu s Plánem hlavních povodí ČR (viz www.povis.cz / Ke stažení / Oblast podpory 1.3.1).

ďé§Podoblast podpory 1.3.2 – Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Podpora úpravy koryt a niv s vlivem na povodňovou ochranu prováděné přírodě blízkým způsobem, realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách a retenci srážkových vod formou tzv. biotechnických opatření (např. průlehy), v současně zastavěných územích obcí; dále podpora výstavby poldrů či soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 tisíc m3 s revitalizací toků a niv v zátopě. Cílem podpořených projektů je naplnit opatření navržená ve studiích z OPŽP 1.3.1 a další opatření splňující podmínky podpory. Tato podoblast podpory se však potýká s problémy zajištění pozemků pro realizace náročné na plochu. Vypořádání souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků či majetkových práv časově přesahuje programové období. Problémem bývá i výše spolufinancování nákladných investičních opatření příjemcem podpory (např. obcí).

2.2.2 OBLAST PODPORY 6.4 – OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU KRAJINY

V letech 2009-2011 byla uskutečněna opatření v rámci Prioritní osy 6, oblasti podpory 6.4 za 1,5 mld. Kč. Dále byla podpořena či doporučena k realizaci opatření v celkové částce 5,95 mld. Kč. Alokace pro OPŽP 6.4 je už téměř vyčerpána.

Byla podpořena opatření s nepřímou vazbou na prevenci a ochranu před povodněmi, jako jsou rekonstrukce, obnova a odbahnění vodních nádrží a rybníků včetně rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů, dále opatření proti vodní erozi, obnova území pro přirozený rozliv povodní, obnova mokřadů, revitalizace vodních toků a niv (tabulka na str. 20 shrnuje indikátory podpořených opatření v období 2009-2011).

JOSEF REIDINGER

vedoucí oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí ČR

Struktura programů MŽP

č. ISPROFIN Název programu / podprogramu
OP Životní prostředí
115 110 1.3 – Omezování rizika povodní
115 120 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

ZDROJ: MŽP ČR

Přehled skutečného čerpání OPŽP v letech 2009-2011 (v mil. Kč)

Zdroj FS ERDF SFŽP Státní rozpočet Celkem dotace Půjčka SFŽP Vlastní zdroje Celkem
OP 1.3.1 910,9 0,0 52,4 1,2 964,5 0,0 107,2 1071,7
OP 1.3.2 246,2 0,0 14,5 0,0 260,6 0,0 29,0 289,6
OP 6.4 0,0 3515,3 355,2 0,9 3871,4 1,0 468,4 4339,8
Celkem 1157,1 3515,3 422,1 2,1 5096,5 1,0 604,5 5701,1

Indikátory podpořených opatření v období 2009-2011 pro Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

v realizaci hotovo
Celková plocha obnovených nebo zakládaných mokřadních biotopů, revitalizovaného území nivy, území pro přirozený rozliv povodní, plocha koryta revitalizovaného toku 214 Plocha v hektarech 15 497 Plocha v hektarech
Celková plocha, na které je realizováno protierozní opatření 26 Plocha v hektarech 24 Plocha v hektarech
Celková vodní plocha obnovených nebo zakládaných vodních nádrží při HMAX 188 Plocha v hektarech 665 Plocha v hektarech
Celková délka revitalizovaných vodních toků 31 307 Délka v metrech 30 931 Délka v metrech

ZDROJ: MŽP ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *