01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Operační program Průmysl a podnikání 3/

V tomto díle představíme podrobněji operační program Průmysl a podnikání (OPPP). Hlavním cílem tohoto programu, na jehož realizaci bylo z rozpočtu EU pro programové období 2004-2006 vyčleněno téměř 261 miliónů eur, je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb v ČR. Garantem OPPP je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Operační program Průmysl a podnikání je financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Prostřednictvím koordinovaného využití finančních prostředků ERDF, státního rozpočtu, dalších veřejných rozpočtů ČR, soukromých zdrojů a zdrojů mezinárodních finančních institucí (např. EIB) bude zajištěno dosažení pozitivních synergických efektů v rámci jednotlivých priorit a opatření. Veřejná podpora by se v průměru měla pohybovat okolo 50 %, zbylou část budou pokrývat soukromé zdroje.

Jednotlivé priority

Priorita 1 - Rozvoj podnikatelského prostředí (173 901 426 eur)

Cílem priority je usnadnit rozvoj podniků a iniciovat vstup do podnikání (rozvoj podnikatelské infrastruktury a inovačního prostředí). Konkrétně jde o posilování návaznosti a vazeb výzkumu a vývoje na průmyslovou činnost, zakládání a rozvoj výzkumných, technologických a inovačních center včetně investic do infrastruktury v oblasti informačních a komunikačních technologií. Podporována bude rovněž výstavba a regenerace podnikatelských nemovitostí. V oblasti infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů je cílem zlepšit podmínky pro efektivní výkon pracovníků podporou investičního rozvoje a modernizace firemních školících zařízení a stavba nových regionálních vzdělávacích center pro firmy a podnikatele. Priorita sleduje i rozvoj poradenského systému pro firmy a kultivaci infrastruktury pro poskytování poradenských služeb.

Priorita 2 - Rozvoj konkurenceschopnosti podniků (159 989 314 eur)

Cílem priority je formou úvěrů a dotací podpořit začínající podnikatele a malé a střední podniky. Zvláštní pozornost je věnována inovacím v průmyslu (podpora všech firem bez ohledu na jejich velikost) a snižování energetické náročnosti průmyslu. V sektoru malého a středního podnikání se priorita zaměřuje na financování rozvojových projektů a na zpřístupnění investičního kapitálu obecně. Další součástí je přímá podpora inovačních projektů zaměřených na zlepšení technických a užitných parametrů výrobků a charakteristik procesů výroby a technologií vyššího řádu. Za účelem snížení energetické náročnosti tvorby HDP budou podpořeny aktivity vedoucí ke snížení spotřeby energií, úspoře zejména primárních energetických surovin a vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu.

Priorita 3 - Technická asistence (13 912 114 eur)

Technická asistence představuje částku určenou řídícímu orgánu a zprostředkujícím subjektům (MPO a CzechInvestu) na financování řízení, realizaci, monitorování a kontrolu operačního programu.

(Uvedené částky zahrnují příspěvek z EU a národní spolufinancování.)

Jednotlivá opatření

Opatření 1.1. - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace

Cílem opatření je posilovat vazby výzkumu a vývoje na průmysl, podporu infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace a zlepšení prostředí pro technologicky orientované firmy - "knowledge society" (společnost založená na znalostech). Opatření dále podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými institucemi a povzbuzuje tok investic do infrastruktury v oblasti komunikační a informační technologie. Zvláštní pozornost je věnována vytváření podmínek pro zakládání a fungování podnikatelských inkubátorů (zařízení poskytující prostory a navazující služby začínajícím inovačním podnikům, které mohou zakládat např. absolventi univerzit) a vědeckotechnických parků (zařízení, které poskytuje prostory a služby podnikům a dalším subjektům v oblasti výzkumu a vývoje, transferu technologií a odborného vzdělávání), stejně tak jako center pro transfer technologií.

Opatření 1.2. - Rozvoj podnikatelské infrastruktury

Opatření si klade za cíl zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím podpory rozvoje projektů výstavby a regenerace podnikatelských nemovitostí, včetně rozvoje infrastruktury existujících průmyslových území a podnikatelských zón a intenzifikace jejich využití (zejména v oblastech postižených útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby). Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a rozvoji podnikatelských objektů.

Opatření 1.3. - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání

Cílem je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro efektivní výkon pracovníků na všech úrovních řízení podniku:

- zvýšit počet subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školícím zařízením, tj. stavební rekonstrukce a modernizace vybavení stávajících objektů firemních školících zařízení včetně infrastruktury pro elektronické formy podnikového vzdělávání, případně výstavba nových objektů firemních školících zařízení včetně vybavení potřebného pro vzdělávání,

- podpořit vznik nových regionálních vzdělávacích zařízení pro podnikatelskou komunitu a firmy pouze v regionech, kde tato zařízení chybí, a v regionech s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou pro vzdělávání,

- podpořit pořízení, případně i vývoj školících pomůcek a programů sloužících k odbornému vzdělávání v podnicích.

Opatření 1.4. - Rozvoj informačních a poradenských služeb

Cílem je zvýšit schopnost odborných poradců a poradenských organizací poskytovat poradenské služby špičkové kvality pro rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti a inovativnosti. Vytvoření registru akreditovaných poradců by mělo zajistit potřebnou kvalitu, kapacitu a dostupnost poradenských služeb na území ČR. Pro růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude podporováno zakládání sdružení podnikatelů (klastrů). Dalším cílem bude rozvíjet infrastrukturu pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb stimulujících konkurenceschopnost podniků na mezinárodních trzích.

Opatření 2.1. - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků

Opatření je zaměřeno na začínající podnikatele a malé a střední podniky v počáteční fázi své činnosti, kdy je k uskutečnění projektů třeba získat informace a finanční prostředky. Překážkou získávání těchto prostředků je jak nedostatek vlastního kapitálu, tak relativní cenová nedostupnost většího objemu poradenských a informačních služeb.

Jaké jsou cíle podpory?

- usnadnit vstup do podnikání novým podnikatelům,

- umožnit realizaci investičně zaměřených rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podniků s kratší historií, nižší kapitálovou vybaveností a omezenými možnostmi zajištění úvěru,

- zvýšit dostupnost kvalitních poradenských služeb pro malé a střední podniky, napomáhat získání externích komerčních služeb, podporovat zapojení podniků do mezinárodní obchodní nebo výrobní spolupráce přispívající ke zlepšení úrovně řízení v podnicích,

- zvýšit konkurenceschopnost podniků na globálním trhu, především prostřednictvím zavádění nových procesů v oblasti technologií, nových forem řízení a lidských zdrojů,

- zvýšit konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích.

Na jaké cílové skupiny se zaměří?

- občany vstupující poprvé do podnikání nebo na ty, kteří se k podnikání po dlouhé době vracející,

- malé podniky s kratší historií, s velmi omezenými možnostmi poskytnout zajištění úvěrů,

- malé a střední podniky harmonizující výrobní podmínky podle pravidel EU v oblasti životního prostředí, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany,

- malé a střední podniky využívající poradenské a informační služby poskytované specializovanou sítí subjektů,

- malé a střední podniky s jasně definovaným podnikatelským záměrem, potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti na celostátním nebo globálním trhu, nebo přizpůsobující provozní podmínky pravidlům EU,

- malé a střední podniky zaměřené na export.

Jakou formou bude podpora poskytována?

- v podobě zvýhodněných dlouhodobých úvěrů podnikatelům na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v některých programech též částečně na financování zásob, pohledávek do lhůty splatnosti a provozních nákladů bezprostředně souvisejících s projektem,

- ve formě dotací na pořízení strojů a zařízení a nehmotného majetku, vybavení informačními technologiemi a dalších prostředků zajišťujících harmonizaci provozních podmínek s pravidly EU,

- ve formě dotací podnikatelům k úhradě části nákladů za poradenské služby, účasti na veletrzích.

Úvěry budou poskytovány na základě smluv uzavřených mezi konečným příjemcem a konečným uživatelem a dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory obsahujících podmínky pro poskytnutí podpory.

Opatření 2.2 - Podpora inovací výrobků, technologií a služeb

Dosažení konkurenceschopnosti české ekonomiky v evropském i světovém měřítku vyžaduje zvýšení podílu podniků schopných realizovat inovace vyššího řádu. Ty jsou však kapitálově náročné a riskantnější. Mohou je proto realizovat jen dostatečně kapitálově silné podniky. Podpora umožní zlepšit cash-flow těchto podniků či rozšířit okruh podniků, pro jejichž projekty bude možné zajistit financování.

Cílem opatření je proto přímá podpora inovačních projektů zaměřených na zlepšení technických a užitných parametrů výrobků a charakteristik procesů výroby a technologií vyššího řádu.

Opatření 2.3. - Snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie

Cílem opatření je podpořit efektivní a úsporné nakládání s energií v průmyslu a podnikání ČR. Důraz se klade na zvyšování účinnosti v procesech přeměny energie, jako jsou např. elektrárny, teplárny, kotelny nebo rozvodné sítě. Dále jsou podporovány technologie a procesy snižující energetickou náročnost ve výrobě a podnikání, například při zavádění energeticky méně náročných strojních zařízení, efektivnějšího vytápění, rozvodů energie apod. Důležitou součástí je podpora technologií využívajících obnovitelné a druhotné zdroje energie. V rámci opatření jsou také zajištěny konzultační a informační služby v oblasti energetiky.

Cíl opatření je zajištěn v následujících čtyřech programech:

- zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů (primárních energetických zdrojů, zejména na lepší využití jejich energetického potenciálu),

- snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie (zavádění technologií a zařízení s vyšší energetickou účinností v teplárnách, výměníkových stanicích a potrubních rozvodných sítích),

- podpora zvyšování efektivnosti užití energie (snižování energetické náročnosti v průmyslových provozech a firmách obecně, poradenské služby v oblasti zavádění energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu),

- využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (podpora využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu a podnikání).

A kde se dozvíte více?

Výše uvedený popis opatření OPPP vychází z programového doplňku, který v současné době ještě nedostal konečnou podobu odsouhlasenou monitorovacím výborem operačního programu. Pracovní verze doplňku se průběžně aktualizuje a naleznete ji na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz odkazy Evropská unie/strukturální fondy EU). Na stejné adrese jsou k dispozici i další informace týkající se tohoto operačního programu. V brzké době zde také bude zveřejněna publikace obsahující konkrétní pokyny pro žadatele finančních prostředků z OPPP (týkající se například náležitostí projektových žádostí a požadavků na projektovou dokumentaci apod.). S dotazy se lze obrátit také na pobočky CzechInvestu, který bude plnit roli zprostředkujícího subjektu tohoto operačního programu.

Základní informace jsou i na oficiálním serveru Ministerstva pro místní rozvoj na známé adrese www.strukturalni-fondy.cz, odkazy strukturální fondy/operační programy/ operační program průmysl a podnikání, nebo je lze získat na bezplatné informační lince Ministerstva zahraničních věcí na tel. čísle 800 200 200.

Připravil odbor Rámce podpory Společenství (oddělení pro informování, publicitu a vzdělávání) Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Implementační struktura

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu (odbor strukturálních fondů)

Zprostředkující subjekty: CzechInvest, CzechTrade, Česká energetická agentura, Českomoravská záruční a rozvojová banka

Platební orgán: Ministerstvo financí (odbor Národního fondu)

Platební jednotka: Ministerstvo průmyslu a obchodu (odbor rozpočtu a financování)

Monitorovací orgány: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor Rámce podpory Společenství - Monitorovací výbor RPS), Monitorovací výbor OPPP

Kontrolní orgány (finanční kontrola): Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu (odbor rozpočtu a financování, odbor kontroly a interního auditu), Nejvyšší kontrolní úřad, orgány Komise a Evropský účetní dvůr

Pro konečné příjemce pomoci (předkladatele projektových žádostí) bude klíčovým partnerem CzechInvest, který pro potřeby výkonu funkce zprostředkovatelského orgánu OPPP zřídí síť regionálních poboček po celé ČR. Současně bude odpovídat za poskytování informací a zajištění odborných školení nezbytných pro úspěšnou realizaci programu (tj. maximální vyčerpání dostupných financí alokovaných na OPPP) .

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500, e-mail: marketing@czechinvest.org, www.czechinvest.org

Předpokládané cílové skupiny OPPP

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down