01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Operační program Rozvoj lidských zdrojů 5/

Prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů budou podporovány projekty zaměřené na zvyšování zaměstnanosti, zejména s důrazem na růst kvalifikace a pružnost pracovních sil. Cílem programu je také integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a růst konkurenceschopnosti podniků. Garantem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) je stejně jako Operační program Infrastruktura monofondový, zdrojem financí je Evropský sociální fond (ESF). Celkový objem prostředků pro OP RLZ na období 2004 až 2006 je 422,43 mil. eur, z toho 318,82 mil. eur z Evropského sociálního fondu a 103,61 mil. eur z národních veřejných zdrojů.

Z regionálního hlediska lze tento program využívat na celém území ČR s výjimkou Prahy (ta bude projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů realizovat na základě tzv. Jednotného programového dokumentu pro Prahu Cíl 3).

Priorita 1 

- Aktivní politika zaměstnanosti (136 802 455 eur)

Opatření 1.1. - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Opatření bude podporovat projekty, které přispívají ke zvýšení rozsahu a účinnosti aktivních zásahů na trhu práce. Bude realizováno jako doplněk státní politiky zaměstnanosti, a to rozšířením škály aktivit a svým zaměřením na skupiny osob, které nejsou "podchyceny" státní aktivní politikou zaměstnanosti (zejména mladí nezaměstnaní a osoby starší 50 let, osoby dlouhodobě nezaměstnané).

Typy podporovaných projektů:

- vzdělávání;

- poradenství;

- podpora vytváření nových pracovních míst;

- opatření na získání a udržení zaměstnání.

Opatření 1.2. - Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

Cílem je zlepšit kvalitu služeb poskytovaných pracovníky služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací a zvýšit počet a kvalifikační úroveň pracovníků služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací.

Typy podporovaných projektů:

- tvorba a realizace specifických vzdělávacích programů (s cílem zvýšit profesní vybavenost pro práci s ohroženými skupinami);

- rozvoj řídicího systému včetně informačních, monitorovacích a hodnotících systémů.

Priorita 2 

-  Sociální integrace a rovnost příležitostí (54 338 159 eur)

Opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (vyloučením)

Opatření bude podporovat jak aktivity zaměřené na boj s dlouhodobou nezaměstnaností, tak projekty zaměřené na vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Současně budou financovány aktivity pro skupiny obyvatel, u nichž riziko sociálního vyloučení přesahuje regionální charakter (např. příslušníci romské komunity, imigranti, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší apod.).

Typy podporovaných projektů:

- vzdělávání;

- vytváření pracovních míst;

- doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání;

- speciální poradenské služby;

- podpora odborného vzdělávání pracovníků sociálních služeb;

- sociální služby pro specifické cíl. skupiny.

Opatření 2.2. - Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce

Cílem opatření je prosazovat rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce včetně podpory vzdělávání žen, aby se mohly uplatnit v netradičních zaměstnáních. Dále se budou dotovat projekty s důrazem na vývoj a tvorbu aktivit odstraňujících diskriminaci žen na trhu práce, či na vznik nových forem zaměstnání a vytváření podmínek maximální účasti žen na trhu práce.

Typy podporovaných projektů:

- poradenství a vzdělávací programy;

- analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí;

- podpora rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou formou organizace práce;

- doprovodná opatření k odstranění bariér rovného přístupu ke vzdělávání a zaměstnání;

- podpora vytváření pracovních míst v sociálním sektoru;

- rozvoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví.

Opatření 2.3. - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

Část finančních prostředků bude přidělena pro malé granty prostřednictvím Globálního grantu. Smyslem Globálního grantu je umožnit přístup k prostředkům OP RLZ nestátním neziskovým organizacím, které mohou plnit cíle a ukazatele opatření, ale nemají ještě dostatečné kapacity, aby se o tyto prostředky mohly ucházet v rámci složitějších mechanismů platných pro hlavní proud OP RLZ.

Typy podporovaných projektů:

- školení v oblasti zavádění standardů kvality sociálních služeb;

- rozvoj kapacity organizací;

- vytváření partnerství mezi neziskovým sektorem, institucemi veřejné správy a státními nebo podnikatelskými subjekty;

- přenos know-how, dobrých praktik a zkušeností využívaných v zahraničí;

- rozvoj programů sociálních služeb.

Priorita 3

- Rozvoj celoživotního učení (143 642 580 eur)

Opatření 3.1. - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

Cílem je zkvalitnit vzdělávání na základních, středních a vysokých školách a ve školských zařízeních a ustavit systémy podporující rozvoj vzdělávání a jeho vazby na trh práce včetně zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Opatření se zaměřuje také na rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků ve školství, rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a podporu zdokonalování integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání.

Typy podporovaných projektů:

- tvorba a realizace školních vzdělávacích programů;

- vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství a modernizace vzdělávacích osnov;

- vytváření sítě škol;

- rozvoj informačních, monitorovacích a hodnotících systémů;

- kariérové poradenství a certifikace kvalifikací.

Opatření 3.2. - Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Opatření podporuje projekty rozvoje lidských zdrojů ve sféře terciárního vzdělávání, respektive celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Současně se zaměřuje na rozvoj učitelských studijních programů, které poskytují profesní odbornou přípravu učitelům v počátečním vzdělávání a umožňují těm, kteří dosud nezískali pedagogickou kvalifikaci, si ji doplnit. Zvláštní důraz se klade na posílení odborné připravenosti učitelů pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Typy podporovaných projektů:

- podpora kvalitativního rozvoje studijních programů terciárního vzdělávání;

- spolupráce škol se soukromými podniky a dalšími institucemi z praxe;

- vzdělávání učitelů a pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje;

- rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách.

Opatření 3.3. - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Cílem je vybudovat fungující systém dalšího profesního vzdělávání odpovídající potřebám znalostí společnosti včetně systému ověřování kvalifikací v této oblasti. Dále budou podpořeny projekty na rozvoj výzkumu a vývoje metodologie vzdělávání dospělých a zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

- založení systému dalšího profesního vzdělávání;

- budování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech (nehmotné investice);

- rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání;

- rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky;

- vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídicích pracovníků působících ve sféře dalšího vzdělávání.

Priorita 4

- Adaptabilita a podnikání (67 357 821 eur)

Opatření 4.1. - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Opatření podpoří konkurenceschopnost podniků a organizací v oblastech ekonomiky s růstovým potenciálem a rozvoj odborných znalostí, kvalifikace a kompetencí zaměstnavatelů i zaměstnanců. Týká se to zejména vzdělávání v oblasti informačních technologií, udržitelného rozvoje a podpory zdraví na pracovišti. Opatření se dále zaměří na podporu zachování stávajících a vytváření nových pracovních míst. Rovněž se bude vztahovat na zájemce o zahájení podnikání - potenciální zaměstnavatele tak, aby v nově vznikajících firmách vznikaly podmínky pro lepší uplatnění zaměstnanců ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám.

Typy podporovaných projektů:

- specifické vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli a odborné vzdělávání zaměstnanců;

- rozvoj uplatňování nových forem organizace práce;

- podpora začínajícím podnikatelům včetně sebezaměstnaných;

- podpora ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti.

Opatření 4.2. - Specifické vzdělávání

Jde o podporu specifických aktivit zaměřených na rozvoj nové "znalostní" ekonomiky a posílení profesní kvalifikovanosti a vzdělanosti ve vybraných oborech průmyslu, podnikání, služeb a cestovního ruchu. Opatření dále podpoří vzdělávání v oblasti životního prostředí (zvyšování povědomí občanů, podniků a institucí o environmentální legislativě a informování o jejich právech, příležitostech a povinnostech v environmentální oblasti).

Typy podporovaných projektů:

- specifické vzdělávání;

- rozvoj specifických vzdělávacích programů;

- příprava a implementace programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Priorita 5

- Technická pomoc (20 288 500 eur)

Prostředky jsou vyčleněny pro řídící orgán a zprostředkující subjekty OP RLZ, zejména na pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP .

(Uvedené finanční alokace u jednotlivých priorit zahrnují jak příspěvek z ESF, tak spolufinancování ze státního rozpočtu ČR).

Kde se dozvíte více?

Podrobnější informace o všech opatřeních OP RLZ obsahuje tzv. programový dodatek, jehož pracovní verze je k dispozici například na www.mpsv.cz - odkazy Evropský sociální fond/Operační program RLZ. Konečná verze dokumentu Operační program Rozvoj lidských zdrojů naleznete na adrese www.strukturalni-fondy.cz (odkazy Strukturální fondy/ Operační programy/ Operační program rozvoj lidských zdrojů). Dotazy je možno zasílat i na e -mail: esf@mpsv.cz, případně příslušné pobočce zprostředkujícího subjektu (viz výše).

Na oficiálním serveru Ministerstva pro místní rozvoj (www.strukturalni-fondy.cz) lze najít i další informace nejen o tomto operačním programu. S případnými dotazy se lze obrátit i na bezplatnou informační linku (800 200 200) Ministerstva zahraničních věcí.
Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj


Implementační struktura 
Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - odbor pro řízení pomoci z ESF.
 Agentura pro technickou pomoc (asistence řídicímu orgánu): Národní vzdělávací fond. 
Zprostředkující subjekty: Správa služeb zaměstnanosti /SSZ/ (MPSV - odbor implementace programů ESF), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - odbor evropské integrace a vnějších vztahů, Nadace pro rozvoj občanské společnosti.
Platební orgán: Ministerstvo financí (MF) - odbor Národního fondu .
Platební jednotka: MPSV - odbor platební jednotky pro ESF.
Monitorovací orgány: MMR - odbor Rámce podpory Společenství - Monitorovací výbor RPS, Monitorovací výbor OP RLZ.
Kontrolní orgány (finanční kontrola): MF - Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu, MPSV - odbor kontroly a interního auditu, kontrolní útvary zprostředkujících subjektů, Nejvyšší kontrolní úřad, orgány Evropské komise a Evropský účetní dvůr.
Pro realizaci OP RLZ jsou stejně jako u ostatních operačních programů důležité zejména zprostředkující subjekty, které budou odpovědné za přijímání projektových žádostí a další komunikaci s předkladateli projektů (níže uvedené instituce jsou kompetentní vždy pro určitá opatření OP RLZ dle specifikace v programovém dodatku).
Kontakty:
Správa služeb zaměstnanosti (při MPSV), odbor implementace programů ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 923 242, www.mpsv.cz 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, odbor evropské integrace a vnějších vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel.: 257 193 672 
Nadace pro rozvoj občanské společnosti, Jelení 196/15, 118 00 Praha 1, tel.: 220 514 032,www.nros.cz
Národní vzdělávací fond (agentura pro technickou pomoc), Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel.: 224 500 587, www.nvf.cz

Předpokládaní koneční příjemci OP RLZ

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down