Oprávnění členů finančního výboru

Mohou být členové finančního výboru obce seznámeni v rámci kontrolní činnosti s dlužníky obce? Myslím tím, zda můžeme být seznámeni s různými podklady (např. kniha pohledávek), kde je také uvedeno jméno dlužníka obce (fyzická osoba)? Finanční výbor je pomocným orgánem zastupitelstva obce, je...

Mohou být členové finančního výboru obce seznámeni v rámci kontrolní činnosti s dlužníky obce? Myslím tím, zda můžeme být seznámeni s různými podklady (např. kniha pohledávek), kde je také uvedeno jméno dlužníka obce (fyzická osoba)?

Finanční výbor je pomocným orgánem zastupitelstva obce, je zastupitelstvem zřizovaný a volený a zastupitelstvu odpovědný. Zjištění finančního výboru jsou podle § 119 odst. 5 předkládána zastupitelstvu jako vrcholnému orgánu obce, a je na něm,jak s nimi naloží. Výbor není orgánem obce a proto nemůže samostatně vystupovat ve vnějších vztazích jménem obce.

Od toho se odvíjí i postavení členů finančního výboru, resp. míra jejich povinností při nakládání s informacemi, které při své kontrolní činnosti získají; jsou totiž osobně odpovědni za to, že tyto informace nezneužijí nad rámec své funkce a že je budou ochraňovat způsobem, který předpokládá zvláštní zákon (osobní údaje, obchodní tajemství, autorská práva atd.). Protože finanční (a podobně i kontrolní) výbor pomáhá zastupitelstvu při výkonu jeho působnosti, je rozsah oprávnění seznamovat se s různými podklady při kontrolní činnosti značný, resp. odpovídající věcnému rozsahu působnosti zastupitelstva obce. V zásadě by měl mít přístup ke všem podkladům, které souvisejí s rozpočtem obce nebo s dispozicemi s majetkem obce (označení těchto podkladů bývá různé a proto je nelze vyjmenovávat podrobněji – stejně i uváděná kniha pohledávek je pouze místní dokument, jehož název a obsah není unifikován zákonem, ale je dán úřednickými zvyklostmi každé konkrétní obce).

K problematice činnosti výborů zastupitelstva obce můžeme doporučit metodické materiály na internetové adrese www.mvcr.cz/odk, mezi nimi zejména metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 3 – Výbory a komise orgánů územních samosprávných celků, případně výkladové stanovisko č. 36/2008 o oprávněních finančních výborů seznamovat se s osobními údaji.

Ing. MARIE KOSTRUHOVÁ

odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *