01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osm kroků Jak na evropské fondy

V současném programovacím období EU (2004 - 2006) jsou obce a další samosprávné celky jedním z nejvýznamnějších konečných příjemců/uživatelů finanční podpory z jejích strukturálních fondů.

Co tento fakt znamená? Předně se obcím otevírá velká příležitost uskutečnit akce, na něž ve svých rozpočtech nenacházejí zdroje - a které by tudíž nemohly realizovat vůbec, anebo až v horizontu několika let. V širším pohledu pak lze říci, že na připravenosti obcí a kvalitě jimi předkládaných projektů bude do značné míry záviset celkový úspěch České republiky coby příjemce pomoci. Připomeňme si tedy ve stručnosti několik zásadních momentů, které by měl mít žadatel na paměti, chce-li se s úspěchem ucházet o finanční podporu.

1. Využijte nových příležitostí

Dejte lidem pocítit pozitivní "evropský" vliv přímo prostřednictvím místa, kde žijí. Využijte příležitostí, které se České republice otevřely v souvislosti s plnoprávným členstvím v EU, a vytipujte si ve svých obecních záměrech projekty, které jsou vhodné pro financování ze strukturálních fondů. Neváhejte se spojit s ostatními obcemi v mikroregionu, které mají podobné plány, neboť takové projekty budou mít větší šanci uspět.

2. Investujte energii do vhodného projektu

Operační programy představené ve stávajícím programovacím období nabízejí obcím celou řadu příležitostí pro uplatnění jejich záměrů. První kola výzev pro podávání projektů již naznačila, jaké typy projektů jsou nejžádanější a kde je velká pravděpodobnost, že budou již v úvodu naplňovány cíle jednotlivých opatření. Pokud tedy se svými záměry stále váháte, ověřte si aktuální stav vyváženosti opatření ve vašem regionu a zaměřte se na oblasti, kde je projektů zatím nedostatek. Nemá smysl investovat energii, čas a peníze do projektů, kde poptávka převyšuje nabídku.

3. Stanovte si reálné cíle

Projekt, který nemá stanoveny reálné cíle, má minimální šanci na úspěch. V případě projektů předkládaných v rámci jednotlivých operačních programů je nutné sledovat specifické cíle operačního programu a příslušného opatření, pod které váš projekt spadá. Nezapomínejte, že přínos vašeho projektu musí spočívat i v naplnění tzv. horizontálních cílů, tedy jaký vliv bude mít projekt na životní prostředí, rovné příležitosti, využití informačních technologií a sociální oblast.

4. Nepřeceňujte své možnosti a myslete dopředu

Dosavadní nulové zkušenosti s projekty financovanými ze strukturálních fondů by měly být signálem pro střízlivé nastavení finančního rozpočtu projektu. Přemýšlejte dopředu, simulujte si projekt a vytvořte si takový rozpočet, který je reálný, transparentní a provázaný s projektovými aktivitami. Pamatujte, že rozpočtové změny v průběhu implementace projektu budou možné jen ve velmi omezené míře a jakákoliv chyba může mít pro obecní pokladnu nedozírné následky. Náklady, které nejsou z pohledu EU uznatelné, nebudou uhrazeny. Uvědomte si rovněž, že finanční prostředky nezískáte dopředu (tak jako tomu bylo v případě některých předvstupních fondů), ale až po skutečném zaplacení nákladů.

5. Dodržujte pravidla hry

Představa, že od někoho získáte peníze "zadarmo", aniž by se od vás něco očekávalo, je velkým nedorozuměním. EU klade na projekty financované ze strukturálních fondů vysoké nároky a je nezbytné se s nimi ještě před podáním žádosti seznámit. Věnujte pozornost zejména požadavkům na realizaci výběrových řízení, na které se v mnoha případech vztahuje nový zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Evropská komise postupuje přísně a nekompromisně, pokud příjemce finanční pomoci nedodrží pravidla týkající se například ochrany životního prostředí. Porušení platných pravidel vede k odejmutí finanční pomoci.

6. Využijte všech nabízených možností - buďte odvážní

I přes značnou administrativní a časovou náročnost, s níž je realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů spojena, je stále nutné mít na paměti pozitiva, která projekt ve finále přinese. Věnujte proto přípravě a nastavení projektu velkou pozornost, studujte pečlivě podmínky vztahující se k odpovídajícímu opatření a nacházejte legální cesty, které vám umožní získat maximum z toho, co se nabízí. Myslete na to, že co není zakázáno, je povoleno.

7. Konzultujte

Pravidlo, že "sám voják v poli nic nezmůže", platí v této oblasti dvojnásob. Máte-li jakékoliv pochybnosti, využijte možnost konzultovat své kroky s pracovníky řídících, případně zprostředkujících orgánů, kteří mají odpovídající informace. Spojte se s ostatními žadateli, kteří projekt také zpracovávají, nebo ho už podali. Věřte, že všichni řešíte stejné problémy a i zde platí, že více hlav více ví. Neváhejte nezávazně kontaktovat potenciální dodavatele, aby vám pomohli projekt správně nastavit, protože oni mají reálné představy, které se od vašich mohou do určité míry lišit.

Při vytváření finančního rozpočtu projektu vezměte v úvahu, že operační programy umožňují za stanovených podmínek zahrnout mezi oprávněné náklady projektu rovněž výdaje na specializovaný personál, na právní poradenství a další odborné konzultace. Využijte této příležitosti pro zdar vašeho projektu. Věřit si neznamená být slepým, hluchým a němým, ale dokázat přijmout i kvalifikovanou pomoc od odborníků, kteří mají s obdobnými projekty zkušenosti. V jednom případě však buďte ostražití: Nedejte na sliby, že vám někdo pomůže ovlivnit výběrovou komisi, aby pro financování ze strukturálních fondů podpořila právě váš projekt.

8. Věřte si

Klíčovým faktorem pro úspěch projektu je důvěra v jeho životaschopnost. Věřte si, že zvládnete projít náročným procesem tvorby a následné realizace projektu. I kdyby váš projekt nebyl vybrán, budete bohatší o cennou zkušenost, kterou můžete v budoucnosti zúročit. My věříme, že vám uvedené kroky napomohou uspět a vy v konečném důsledku pomůžete k dobrému kreditu České republiky.

Ernst & Young ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down