Kategorie:
Různé

Označování nemovitostí v záměru po 1. lednu 2014

Jakým způsobem bude nutné v záměru obce prodat nemovitost, tuto nemovitost označovat po 1. lednu 2014, kdy nabude účinnosti nový občanský zákoník? Jestliže součástí pozemku bude stavba, bude nutné tuto stavbu v záměru rovněž specifikovat a pokud ano, jak? Ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/...

Jakým způsobem bude nutné v záměru obce prodat nemovitost, tuto nemovitost označovat po 1. lednu 2014, kdy nabude účinnosti nový občanský zákoník? Jestliže součástí pozemku bude stavba, bude nutné tuto stavbu v záměru rovněž specifikovat a pokud ano, jak?

Ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/ /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ukládá obci povinnost zveřejnit záměr pronájmu nemovitého obecního majetku na úřední desce obecního úřadu, a to na dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o tomto majetkoprávním úkonu. Nemovitost se v záměru označuje údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru, přičemž poznámka pod čarou odkazuje na katastrální zákon, jímž je zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2014 dochází v tomto ustanovení k pouze k terminologické změně nahrazením pojmu »úkon« termínem »jednání« (srov. sněmovní tisk č. 930 VI. volebního období Poslanecké sněmovny). Nemovitost proto bude i nadále nutné označovat údaji »podle zvláštního zákona«. Od téhož data přitom bude účinný nový katastrální zákon [zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)], jenž vymezuje pravidla pro označování nemovitostí v § 8.

Toto ustanovení přitom vychází z nového pojetí vztahu mezi pozemkem a stavbou, která se na něm nachází a jež je uvedeno v § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku. Nově bude platit, že součástí pozemku je mj. stavba na něm zřízená, která proto sleduje »právní osud« pozemku (prodejem pozemku je disponováno i se stavbou, která se na něm nachází). Tuto skutečnost odráží též § 3054 nového občanského zákoníku, podle něhož stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba. Pokud tento předpoklad není naplněn, bude s ohledem na § 3055 stavba i nadále samostatnou nemovitou věcí (přitom vlastník pozemku a vlastník stavby mají »vzájemná« předkupní práva ke stavbě nebo pozemku, jak vyplývá z § 3056 nového občanského zákoníku, a »sjednocením vlastnictví« stavby a pozemku přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, jak stanoví § 3058 nového občanského zákoníku).

Z hlediska § 39 odst. 1 zákona o obcích proto mohou nastat různé situace. Jestliže obec hodlá prodat pozemek, na němž se nachází stavba, která byla k 1. 1. 2014 v jejím vlastnictví (a od tohoto data přestala být samostatnou věcí a stala se součástí pozemku), bude v záměru nemovitost identifikována jen označením pozemku v souladu s § 8 písm. a) nebo b) katastrálního zákona. Nebude tedy nutné uvádět, že součástí pozemku je i konkrétní stavba, ani to, že převodem pozemku je disponováno i se stavbou, která se na něm nachází. Je samozřejmě možné a dokonce i vhodné v záměru tyto skutečnosti uvést, bude se však jednat o údaj nad rámec zákonných požadavků. Naopak pokud by obec vlastnila stavbu (ve smyslu katastrálního zákona budovu), která není součástí pozemku (obec nebyla k 1. 1. 2014 vlastníkem pozemku a nestala se jím ani později), bylo by nutné při jejím prodeji označit budovu v souladu s § 8 písm. c) nebo d) katastrálního zákona. Údaj o tom, že stavba není součástí pozemku, resp. že s prodejem stavby nedochází též k prodeji pozemku, je vhodné, nikoli však povinné v záměru uvádět. Konečně, pokud by obec vlastnila pouze pozemek a nikoli budovu, která se na něm nachází, byl by pozemek v záměru označen v souladu s § 8 písm. a) nebo b) katastrálního zákona, a ani v tomto případě by nebylo nutné uvádět, že předmětem dispozice není stavba, která se na pozemku nachází, byť i zde by sdělení tohoto údaje bylo více než vhodné.

V případě jiných dispozic předvídaných v § 39 odst. 1 zákona o obcích je nutné postupovat obdobně. Specificky zřejmě v případě nájmu či výpůjčky např. pouze části budovy, kdy by v záměru měl být (s ohledem na judikaturou soudů dovozovaný požadavek jednoznačné identifikace nemovitosti) označen pozemek, na němž se stavba nachází, dále tato stavba a identifikovány by měly být i příslušné nebytové prostory, typicky slovním popisem či jinou konkretizací.

JUDr. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *