01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Peníze na "měkké projekty" jsou zde

Obce jako zřizovatelé základních škol, organizací předškolního vzdělávání a dalších školských zařízení mohou v programovém období 2007-2013 čerpat finanční podporu také z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který řídí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) patří mezi tři operační programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF), které ČR s EU vyjednala. Z celkové sumy 26,69 miliardy eur, kterou může ČR v letech 2007-2013 z evropských fondů ve všech oblastech vyčerpat, má prostřednictvím OP VK proudit 1,83 miliardy eur výhradně na neinvestiční aktivity v oblasti vzdělávání.

GLOBÁLNÍ GRANTY

Ministerstvo školství nabídlo možnost přerozdělit část finančních prostředků krajům, a to prostřednictvím tzv. globálních grantů. Je to forma "skupinového projektu", který zahrnuje množství grantových projektů. Příslušný kraj jakožto zprostředkující subjekt OP VK je potom vyhlašovatelem a správcem globálního grantu, který na základě výzvy s jasně stanovenými podmínkami přijímá a hodnotí grantové projekty předložené příjemci. Kraje mohou v rámci programu přerozdělit různě vysoké alokace, které byly pro jednotlivé kraje přepočítávány podle počtu obyvatel a počtu žáků základních a středních škol daného kraje.

Většina krajů vyhlásila v průběhu května první výzvy pro předkládání projektů v následujících oblastech podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Klíčové parametry a hodnotící kritéria kraje nastavily shodně, dostaly při tom však také možnost reflektovat specifické potřeby regionálních vzdělávacích soustav zrcadlených v regionálních strategických dokumentech.

CÍLOVÉ KATEGORIE

Podmínky výzev umožňují zacílit podporu na měkké aktivity v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, jež by měly ideálně podpořit ty vzdělávací aktivity, které nemohou být zaplaceny z jiných zdrojů. Jsou to například projekty zaměřené na inovace školního vzdělávacího programu, výuku cizích jazyků, zlepšení podmínek pro výuku informačních a komunikačních technologií nebo technických oborů, kariérové poradenství, spolupráce školy s aktéry na trhu práce, rozvoj podnikatelských znalostí žáků. Do této široké palety patří také další vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné praxe a zahraniční stáže, environmentální vzdělávání aj.

Cílové kategorie, na jejichž podporu se musí projekty v globálních grantech OP VK soustředit, jsou žáci a pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže, lektoři, děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol, děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání, žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Nakonec na žáky, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, dále na rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, děti a žáci mimořádně nadaní, účastníci dalšího vzdělávání.

PODMÍNKY SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

I když jde o podporu neinvestičních projektů, kde se v převažující části rozpočtu počítá se zaplacením mezd, tzv. nákladů na provoz, cestovné související s projektem, nákup dalších služeb a podobně, lze v projektech tohoto programu využít až 25 % rozpočtu projektu na pořízení zařízení souvisejícího s realizací projektu. Sem lze zahrnout nezbytné vybavení včetně pořízení výpočetní techniky, projektorů, speciálních tabulí, pomůcek, jako je mikroskop atd. Z této částky může být 9 % rozpočtu využito například na stavební úpravy bezprostředně související s projektem, další vybavení tříd včetně pořízení lavic, židlí a dalšího nábytku. Splnění podmínky "souvislosti s projektem" je nezbytným předpokladem uznatelnosti nákladů všech evropských projektů obecně. Pro potřeby tohoto článku zmiňujeme obecnější zásady a parametry projektů. Kraje jako vyhlašovatelé výzev mohou tyto parametry dále upravovat podle aktuálních potřeb.

Jak jsem již uvedl, obce se zcela přirozeně zajímají především o peníze na investice. Obecně platí pravidlo, že zájem o evropské peníze se z hlediska šíře možných aktivit většinou rozšiřuje s rostoucí velikostí obce.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost nabízí žadatelům díky spolufinancování z ESF dva aspekty, které lze ve srovnání s investičními programy vnímat jako výrazně výhodné. Jde především o předfinancování projektu, kdy žadatelé dostanou na začátku realizování projektů 20 % celkových způsobilých nákladů. Tím jim odpadají starosti se sháněním financí na předfinancování projektů. OP VK také poskytuje příjemcům 100 % spolufinancování z veřejných zdrojů, kdy 85 % spolufinancuje EU a 15 % ČR prostřednictvím MŠMT. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost umožní ve srovnání například s Regionálními operačními programy podpořit více projektů v oblasti školství, mj. zejména kvůli výrazně menším rozpočtům projektů. I když se některé kraje rozhodly preferovat pouze velké projekty podporující vytváření partnerských sítí, většina krajů patrně ponechá žadatelům možnost předložit projekt s rozpočtem a celkovými způsobilými náklady již ve výši 400 tisíc korun. To umožní sestavit projekt velkému počtu potenciálních žadatelů. I přes tuto skutečnost bude snaha vybírat k podpoře spíše komplexnější projekty s vyšším počtem řešených aktivit.

Podrobnější informace o vyhlašovaných výzvách v jednotlivých krajích lze najít na webech krajských úřadů, ministerstva školství, také na adrese www.strukturalni-fondy.cz. Případně je možné přímo kontaktovat pracovníky zabývající se na krajích touto oblastí.

IVO ŘÍHA
vedoucí Odboru evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down