01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plzeňské vnitrobloky byly v soutěži právem

Vymezme si nejdříve pojem "dopravní zklidňování". Máme k tomu účelu k dispozici oficiální materiál Ministerstva dopravy ČR - Technické podmínky TP 132 "Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích" z roku 2000, které jsou určeny nejen pro projektanty,...

Vymezme si nejdříve pojem "dopravní zklidňování". Máme k tomu účelu k dispozici oficiální materiál Ministerstva dopravy ČR - Technické podmínky TP 132 "Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích" z roku 2000, které jsou určeny nejen pro projektanty, ale především pro zástupce obcí.

V zásadách jsou sice zmiňovány především místní komunikace, ale obecně řečeno tyto zásady se vztahují na všechny prostory, v nichž dochází k překryvu dopravy (především automobilové) a pobytové funkce obyvatel a návštěvníků. Současně připomeňme, že to nemusí být pouze automobilová doprava v pohybu, ale i v klidu, tedy při parkování.

VEŘEJNOST BYLA "U TOHO"

Z toho je tedy zřejmé, že řešení prostoru vnitrobloků jako integrálního prostoru různých funkcí obytného bloku s výrazným akcentem na architektonicko-estetické řešení, stejně jako na ochranu životního prostředí tohoto homogenního, uzavřeného prostoru patří do oblasti dopravního zklidňování.

Projekt vnitrobloků v Plzni zahrnoval celkem pět různých lokalit - obytných zón: Francouzská, Lužická, Spojovací, Spojovací-Brojova a obytná zóna Rychtaříkova. Zajímavý na tom byl i fakt, že projektanti byli celkem tři, neboť investor se snažil zabránit určité šablonovitosti řešení. Investorem bylo město Plzeň a náklady na jednotlivé akce se pohybovaly od 3,8 do 9,3 miliónu korun. Nyní jsou rozpracovány další lokality i v jiných částech města, například v sídlišti Bory.

Příkladné bylo rovněž zapojení veřejnosti při projednávání projektové dokumentace. Tak se k přímé konzultaci dostávali budoucí uživatelé, a navíc se tak výrazně snížilo riziko dodatečných změn projektu.

ČSN DOZNÁ ZMĚN

Rád bych při této příležitosti zástupce obcí informoval o tom, že se nyní dokončuje revize ČSN 736110 místních komunikací. Výrazné změny se budou týkat - mj. v souvislosti s naší problematikou - i stanovování potřebného počtu parkovacích a odstavných stání. Potřebný počet odstavných a parkovacích stání se bude určovat zvlášť pro potřeby rozhodnutí o umístění stavby a zvlášť pro stavební povolení. Pro zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů se upravený výpočet použije pro zjištění stavu a případných disproporcí v průzkumech a rozborech a dále pak pro stanovení nároků na počet odstavných a parkovacích stání v plochách, u nichž se nepředpokládá změna účelu ani intenzity využití;

U bytových objektů (v bytových zónách) platí výpočet pro nově navrhované stavby. Vypočtená potřeba parkovacích a odstavných stání u bytových objektů se upravuje pouze součinitelem stupně automobilizace (jeho určení viz 14.1.5), součinitel redukce počtu stání se u bytových objektů neuplatňuje. U staveb stávajících a u dostaveb proluk, jejichž dimenze neumožňuje zajistit potřebu stání v ploše stavby, určí způsob pokrytí potřeby stání příslušný stavební úřad nebo příslušný silniční správní orgán.

PROČ TAK MALÝ ZÁJEM?

Osobně si myslím, že je škoda, že obce nevěnují dostatečnou pozornost prezentování svých aktivit v rámci vyhlášené soutěže Zklidňování dopravy. Dochází až příliš málo přihlášek, přitom soutěž je originálním způsobem pro ostatní obce, jak se poučit o možnostech pozitivního řešení dopravy v intravilánu. Zklidňování dopravy je evropský trend, je možné jistě získat i prostředky programů EU. Zklidňování dopravy je i významnou složkou celého, dnes hlasitě deklarovaného programu Zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Víme všichni, že pro eliminaci narůstající dopravní nehodovosti je třeba razantních přístupů, jejichž prosazení do praxe je především politickou záležitostí. A v tom je úloha obcí nezastupitelná.

Závěrem chci upozornit na současný rozsáhlý úkol MD ČR "Výzkum zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření", jehož výsledky, založené na praktických zkušenostech obcí, které tato opatření již realizovaly, se stanou zdrojem poučení pro ostatní municipality. Na Fakultě stavební pražského ČVUT jsme připraveni obcím pomoci při zamýšlených dopravních zlepšeních, částečně i formou diplomových projektů.

člen hodnotící komise soutěže

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down