Kategorie:
Různé

Podání žaloby u soudu a souhlas zastupitelstva

Bývalý starosta honebního společenstva zrušil platnou smlouvu o nájmu honebních pozemků (platnost končí v březnu 2013) a uzavřel smlouvu novou s platnosti od dubna 2012 do dubna 2023. Jako starosta městyse jsem na honební společnost podal žalobu u soudu. Musím mít k tomuto úkonu souhlas...

Bývalý starosta honebního společenstva zrušil platnou smlouvu o nájmu honebních pozemků (platnost končí v březnu 2013) a uzavřel smlouvu novou s platnosti od dubna 2012 do dubna 2023. Jako starosta městyse jsem na honební společnost podal žalobu u soudu. Musím mít k tomuto úkonu souhlas zastupitelstva? (Městys má ve společenstvu 49 % pozemků, nová nájemní smlouva byla schválena výborem, nikoliv valnou hromadou a působnost přenesena nebyla).


Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výslovně nestanoví, který obecní orgán by měl rozhodnout o podání žaloby jménem obce. Proto by bylo možné uvažovat o tzv. zbytkové pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo).

V obcích, v nichž není volena rada obce, vykonává tuto pravomoc starosta obce (srov. § 99 odst. 2 zákona o obcích).

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, však obsahuje v § 21b zvláštní ustanovení o jednání za územní samosprávný celek v občanském soudním řízení, přičemž toto ustanovení je nutné považovat za ustanovení speciální vůči zákonu o obcích. Podle § 21b odst. 1 občanského soudního řádu jedná za územní samosprávný celek ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn jej zastupovat navenek, tedy ve smyslu § 103 odst. 1 zákona o obcích starosta obce.

To znamená, že k podání žaloby jménem obce je oprávněn starosta obce, aniž by k takovému kroku potřeboval předchozí souhlas rady nebo zastupitelstva obce. Je samozřejmě rozumnější, pokud s podáním žaloby zastupitelstvo nebo rada obce předem souhlasí, neboť s vedením soudního řízení obvykle budou spojeny určité peněžní náklady pro obec, nicméně k »účinnosti« podané žaloby z hlediska občanského soudního řádu není předchozí souhlas nezbytný.

Uvedený názor potvrzuje i judikatura soudů, zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. srpna 2010, sp. zn. 33 Cdo 694/2010 a usnesení Ústavního soudu ze dne 7. února 2011, sp. zn. I. ÚS 3038/10 (judikáty jsou dostupné na http://www.nsoud.cz a http://nalus.usoud.cz).

 

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *