Kategorie:
Různé

Podávání nabídek k záměru

Naše obec ve zveřejněných záměrech prodeje i pronájmu uvádí datum, do kterého lze podávat nabídky, např. do 30. 9. 2013. Musí být nabídka v tento den doručena obci, nebo pro zachování lhůty postačí, pokud je alespoň v poslední den předána poštovní přepravě? Povinnost zveřejnit záměr pronájmu či...

Naše obec ve zveřejněných záměrech prodeje i pronájmu uvádí datum, do kterého lze podávat nabídky, např. do 30. 9. 2013. Musí být nabídka v tento den doručena obci, nebo pro zachování lhůty postačí, pokud je alespoň v poslední den předána poštovní přepravě?

Povinnost zveřejnit záměr pronájmu či prodeje obecní nemovitosti, stanovená v § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je povinností veřejnoprávní povahy, jak ostatně potvrzuje i judikatura soudů (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1383/2010 nebo ze dne 19. 5. 2005, 28 Cdo 2957/2004, dostupná na http://www.nsoud.cz). To znamená, že i právo každého podat nabídku nebo vyjádření k zamýšlené dispozici je svou povahou právem z oblasti veřejné správy (přestože v případě podání nabídky ke zveřejněnému záměru je dán i určitý aspekt soukromoprávní, neboť jeho podstata je do jisté míry obdobná návrhu na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, ani to ovšem z nabídky nečiní úkon soukromoprávní povahy). Nabídku ve smyslu § 39 odst. 1 zákona o obcích je třeba odlišovat od nabídky ve smyslu § 1731 a 1732 nového občanského zákoníku, neboť zákonu o obcích bude »vyhovovat« jakékoli vážné vyjádření úmyslu s obcí uzavřít smlouvu, i kdyby se svým obsahem nejednalo o návrh na uzavření smlouvy dle občanského zákoníku.

Povaha nabídky podané ke zveřejněnému záměru v sobě přitom zahrnuje jak prvky hmotněprávního úkonu (jde o specifickou »veřejnoprávní« nabídku na uzavření smlouvy), tak prvky úkonu procesního (obec má povinnost doručenou nabídku podrobit svému rozhodování za určitých procedurálních požadavků plynoucích ze zákona o obcích). V případě nabídky na uzavření smlouvy, doručené obci ke zveřejněnému záměru, ovšem převažuje aspekt úkonu hmotněprávního, neboť smyslem nabídky je uzavření smlouvy, a je proto nutné na ni aplikovat pravidla právního řádu týkající se hmotněprávních úkonů.

Nabídka podávaná ke zveřejněnému záměru je jednostranným úkonem. Jednostranný hmotněprávní úkon, lhostejno, zda jde o úkon soukromoprávní (právní jednání) nebo veřejnoprávní, je účinný v okamžiku, kdy je doručen osobě, které je určen. Tato zásada je právním řádem upravena jak pro jednostranné úkony soukromoprávní povahy (srov. např. § 43a odst. 2 původního občanského zákoníku, podle něhož návrh na uzavření smlouvy působí od doby, kdy dojde osobě, které je určen, či § 42 téhož zákona, podle něhož projev vůle působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde, nebo § 570 odst. 1 nového občanského zákoníku, podle něhož právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde), tak pro jednostranné úkony veřejnoprávní povahy (srov. např. ustanovení § 163 odst. 2 správního řádu, podle něhož návrh veřejnoprávní smlouvy působí od doby, kdy dojde osobě, které je určen).

V případě jednostranných hmotněprávních úkonů tedy nastávají jejich účinky až dodáním adresátovi, a je-li pro jednostranný hmotněprávní úkon stanovena lhůta, musí být tento úkon projeven vůči adresátovi nejpozději do konce lhůty, tj. musí se do konce této lhůty dostat do dispoziční sféry adresáta (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 32 Odo 442/2003). V případě hmotněprávních úkonů se tak neuplatní pravidlo stanovené zákony pro úkony procesní povahy, podle něhož k zachování lhůty postačí, je-li v poslední den lhůty učiněn úkon směřující k doručení adresátovi [v podmínkách správního práva je toto pravidlo vymezeno např. v ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu].

S ohledem na uvedené proto platí, že pokud obec v záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích stanovila lhůtu pro podávání nabídek, musí být do konce této lhůty nabídka obci dodána (doručena), nestačí, je-li před uplynutím lhůty pouze podána k poštovní přepravě či jinak odeslána. Současně to však znamená, že obec před uplynutím lhůty nemůže o dispozici uvedené v záměru rozhodnout, neboť až do uplynutí stanovené lhůty nemusí mít k dispozici veškeré nabídky. Je-li lhůta stanovena do konce dne, může být nabídka dodána až do 24:00 tohoto dne, byť i zde by bylo možné uvažovat o přiměřené aplikaci ustanovení § 602 nového občanského zákoníku, podle něhož má-li se právo vykonat nebo povinnost splnit v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v obvyklou denní dobu, ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze zavedené praxe stran, popřípadě ze zvláštních okolností případu.

JUDR. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *