Podepisování usnesení a OZV

Prosím o radu: Kdo může podepsat obecně závaznou vyhlášku a usnesení i zápis ze zastupitelstva obce v případě, že není přítomen místostarosta (je dlouhodobě v pracovní neschopnosti). Lze to nějak ošetřit např. v usnesení zastupitelstva? Nejprve k otázce podepisování usnesení/zápisu ze zasedání...

Prosím o radu: Kdo může podepsat obecně závaznou vyhlášku a usnesení i zápis ze zastupitelstva obce v případě, že není přítomen místostarosta (je dlouhodobě v pracovní neschopnosti). Lze to nějak ošetřit např. v usnesení zastupitelstva?

Nejprve k otázce podepisování usnesení/zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Podle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.


Jak vyplývá z výše uvedeného, usnesení přijatá zastupitelstvem obce jsou vždy součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zápis ze zasedání přitom podle zákona podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. To znamená, že zákon nevyžaduje, aby zápis podepisoval vždy starosta i místostarosta.

»Souběžné« podepisování zápisu starostou i místostarostou je na obcích spíše zvykové, příp. někdy takovou povinnost stanoví nad rámec zákona jednací řád zastupitelstva obce (pokud tomu tak je i v tomto případě, doporučovala bych jednací řád v tomto smyslu upravit).

K problematice podepisování obecně závazné vyhlášky obce je možné uvést následující: Podle § 104 odst. 2 zákona o obcích starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obcích upravuje nabytí platnosti právního předpisu obce: Právní předpisy obce musí být vyhlášeny, což je podmínkou jejich platnosti. Vyhlášení se uskuteční tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.

Na rozdíl od zápisu/usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, tj. v případě právních předpisů obce, (jak obecně závazných vyhlášek, tak nařízení) zákon o obcích vyžaduje jejich podepsání starostou a rovněž místostarostou.

Na situaci, kterou popisujete ve svém dotazu, však v současné době platný zákon o obcích nepamatuje a právní důsledky chybějících či irelevantních podpisů na právních předpisech obce výslovně neupravuje a nijak neřeší (nepřipouští ani, aby byl podpis starosty, resp. místostarosty nahrazen podpisem někoho jiného). V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že zákon o obcích s podepsáním právního předpisu obce nespojuje jeho platnost, jako jedinou podmínku platnosti stanoví schválení příslušným orgánem obce a vyhlášení na úřední desce.

To znamená, že nedostatek v podpisu právního předpisu obce (ať již absence podpisu oprávněné osoby, nebo podpis neoprávněnou osobou), pokud byl jinak předpis přijat a publikován v souladu se zákonem, nijak neovlivňuje jeho platnost (například nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96). V tomto kontextu je tedy podpis vnímán spíše jako určité formální potvrzení správnosti právního předpisu obce.

Obecně je možné závěrem doplnit, že podle § 104 odst. 1 zákona o obcích má zastupitelstvo obce možnost zvolit i více místostarostů – mohlo by se tak předejít uvedeným problémům.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *