01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podle čeho obec hodnotí ředitele

Článek Leckterý starosta neví, jak svého ředitele odměnit, který vyšel v Moderní obci č. 12/2003, vyvolal značný ohlas. Ozývali se především zastupitelé, kteří si s odměňováním ředitelů nevědí rady. Někteří žádali...

Článek Leckterý starosta neví, jak svého ředitele odměnit, který vyšel v Moderní obci č. 12/2003, vyvolal značný ohlas. Ozývali se především zastupitelé, kteří si s odměňováním ředitelů nevědí rady. Někteří žádali o pomoc, další se mezi řádky de facto přiznávali, že se jim do hodnocení příliš nechce: "Obec jako zřizovatel může odměnit ředitele školy za mimořádnou péči o školské zařízení z rozpočtu obce, neumí však odměnit ředitele za pedagogickou činnost, nechce-li se řídit systémem "jedna paní povídala". A neumí to zodpovědně ani odbory školství, pokud jim školská inspekce neposkytne potřebné "noty"."

Jak je to tedy s odměňováním ředitelů? Vydali jsme se hledat rady, zkušenosti i přesvědčivé argumenty. Skutečně existují úřady, které vypracovaly metodický pokyn, na jehož základě pak rada obce určuje pro ředitele škol, předškolních a školských zařízení (dále jen ředitelé), které obec zřizuje, podmínky pro poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštních příplatků a odměn. Tyto částky jsou vypláceny z peněz, které na školství poskytuje stát. Takový metodický pokyn najdete také internetových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz).

Za zkušenostmi do Kroměříže

Odbor školství, mládeže a sportu Městského úřadu v Kroměříži nyní aktualizuje - v souladu s metodickým pokynem svého kraje - vlastní pokyn ke stanovení výše příplatků a odměn pro ředitele. Svá kritéria však měl vypracována již v roce 2002, tedy v době, kdy povinnost určovat plat ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení s právní subjektivitou přešla na zřizovatele s účinností od 29. 6. 2002. Možná i proto, že v jeho čele stojí bývalý ředitel úplné základní školy a posléze vedoucí referátu školství bývalého okresního úřadu v Kroměříži Karel Fleischmann. Člověk, který poznal problematiku z obou stran, je si vědom jejích úskalí i přínosu motivace.

Kroměříž je obcí s rozšířenou působností. Nabízí se, že by mohla v tomto směru poradit starostům svého regionu. "Ze zákona takovou kompetenci nemáme, metodickou pomoc a konzultace by měl poskytovat krajský úřad, ale v rámci dobrých vztahů starostům obcí působících ve spádovém obvodu naší "trojky" vždy ochotně poradíme. Ovšem jen těm, kteří o naši pomoc stojí."

Na jedné straně jsou finance obce, z nichž zřizovatel může - ale nemusí - odměnit ředitele například v souvislosti s péčí o svěřené budovy apod. Na druhé straně jsou příplatky a odměny, které mohou školy, předškolní zařízení a školská zařízení získat z částky přidělené podle krajských normativů ze státního rozpočtu. Pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům je stanoví ředitel jako jejich zaměstnavatel. Ředitelům je určuje zřizovatel školy, přesněji řečeno rada obce nebo starosta v případě, že obec radu obce nevolí. Někteří starostové to však netuší, nebo se tomu brání.

"Je to dokonce jejich povinnost vyplývající z ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech. Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem pověřené obce určuje plat orgán, který ho do funkce jmenoval, tj. zřizovatel" vysvětluje Karel Fleischmann.

Kritéria sledující kvalitu práce ředitele rada obce zohledňuje především v osobním příplatku. Patří sem například kvalita výchovně vzdělávacího procesu, jeho výsledky a inovace, kvalita personální práce, kvalita ekonomického řízení a podíl na doplňkové činnosti, podpora dalšího vzdělávání učitelů, prezentace školy na veřejnosti apod. Stejná nebo podobná kritéria se objevují i v metodickém pokynu kraje: kvalita spolupráce s institucemi a organizacemi v regionu, přínosná činnost ředitele v profesních sdruženích v celorepublikovém, popřípadě regionálním měřítku.

"Odměny mohou ředitelé obdržet dvakrát ročně. Kritéria pro poskytování odměn jsme rozdělili do čtyř oblastí: za splnění mimořádného, zvlášť významného úkolu; za ocenění pracovních zásluh, např. při významném životním výročí nebo při prvním odchodu do důchodu; za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování následků. Odměnu si zaslouží také za zlepšený hospodářský výsledek pověřené obce. V metodickém pokynu je přesně stanoveno, jakou odměnu mohou získat ředitelé jednotlivých druhů škol a z jaké základní výše mzdového tarifu se při výpočtu odměny vychází. Aktivity ředitelů obodujeme a pak podle dosaženého procenta z maximálního počtu bodů navrhujeme odpovídající částku. Rada města pak může námi předložený návrh schválit nebo upravit."

Důležitá je komunikace

Někteří starostové namítají, že nemohou hodnotit kvalitu práce ředitele. Zmíněná metodika Krajského úřadu Zlínského kraje jim odpovídá: "Podkladem pro hodnocení kritérií pro poskytování osobních příplatků jsou zprávy České školní inspekce, zprávy z ostatních kontrol, výroční zprávy školy o činnosti a o hospodaření a další podklady."

Další starostové dokonce připouštějí, že nevědí, co se v škole děje.

"Ale tohle by rada obce či starosta, vědět měli. Rada obce může zřídit jako svůj iniciativní a poradní orgán komisi pro výchovu a vzdělávání, její členové však musí do školy pravidelně chodit, komunikovat s ní. Povinnost uplatňovat své zájmy, zájmy rodičů nebo jiných zákonných zástupců dětí a žáků a pedagogických pracovníků na rozvoji výchovy a vzdělávání vůči školám, předškolním zařízením a školským zařízením ukládá obci ustanovení § 15 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Stejně tak by se však i školy, předškolní zařízení a školská zařízení měly prezentovat nejen svému zřizovateli, ale celé rodičovské veřejnosti," upozorňuje Karel Fleischmann. "Starostové malých obcí mají situaci mnohem složitější. Škol mají sice méně, ale zase nemají ani radu, ani odbor školství. Musejí obsáhnout širokou paletu znalostí o životě svého místa. Města jsou na tom v tomto ohledu daleko lépe. Právě pracovníci odboru školství bývají iniciátory, kteří dávají podněty radě města.

Z inspekční zprávy, výroční zprávy školy, ze zpráv o hospodaření, o činnosti školy je možné vyčíst mnohé, ale jsou to jen nepřímé informace. Vždycky je lepší vidět školní prostředí na vlastní oči, být s ředitelem v pravidelném kontaktu. Ostatně ředitelé by neměli přijít na zasedání rady obce, jenom když něco potřebují. Měli by s obcí projednávat zejména koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti atd. - i to jsou povinnosti ukládané ustanovením § 15 výše zmíněného zákona č. 564/19990 Sb. "

Obecné konstatování je vždycky jednoduché: Škola a obec musí spolupracovat. Když dojde na každodenní realitu, je věc vždycky složitější. A vždy záleží na lidech.

Výňatek z metodického pokynu Zlínského kraje

Ke stanovení platových náležitostí podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ředitelům škol, předškolních a školských zařízení, kteří jsou jmenováni do funkce podle § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších právních předpisů, nebo kteří byli jmenováni podle dříve platných předpisů, schvaluje Rada Zlínského kraje tento metodický pokyn.

Podle metodického pokynu se stanoví:

1. výše příplatku za vedení v souladu s ustanovením § 8 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen nařízení vlády);

2. poskytování osobního příplatku dle ustanovení § 7 nařízení vlády;

3. poskytování zvláštního příplatku podle ustanovení § 9 odst. 3 nařízení vlády;

4. poskytování odměn podle ustanovení § 10 nařízení vlády.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Je možné, aby v obci, kde není Rada, projednávalo na veřejném zasedání zastupitelstvo výši odměny ze státních peněz (to znamená nejedná se o částku v rozpočtu obce)? Starosta nechce určovat výši odměny, přenáší své privilegium na členy Školské rady z řad zastupitelstva a poté se výše odměny projednává na veřejném zasedání zastupitelstva.

  2. Associations can take part in numerous counsel and basic leadership forms at neighborhood level - for instance ward boards of trustees, spending conferences, ward gatherings, Integrated Development Planning Forums, Need Assignment Help - Assignmentspot etc. On the off chance that you need to speak to individuals and battle for their interests, it is critical to comprehend the dimension of administrations that are accessible, the manners in which administrations can be conveyed and the decisions for how to convey administrations that your district faces.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down