Podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud se mnou zaměstnavatel rozváže pracovní poměr proto, že jsem byla přistižena kontrolním orgánem, že se v době pracovní neschopnosti nezdržuji doma, případně, že jsem porušila dobu povolené vycházky? Podle zákona o zaměstnanosti nemá od ledna letošního...

Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud se mnou zaměstnavatel rozváže pracovní poměr proto, že jsem byla přistižena kontrolním orgánem, že se v době pracovní neschopnosti nezdržuji doma, případně, že jsem porušila dobu povolené vycházky?

Podle zákona o zaměstnanosti nemá od ledna letošního roku nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a) zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem.

Zákoník práce ve svém § 301a) stanoví, že zaměstnanci jsou povinni v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.

Pokud bych byla vedena na Úřadu práce, mohu souběžně s tím v omezeném rozsahu pracovat a přitom pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání skutečně nebrání:

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy, dále jen tzv. nekolidující zaměstnání.

Současně ale musím upozornit, že nově od ledna letošního roku nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ten uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána vykonává tzv. nekolidující zaměstnání.

Zákon současně výslovně stanoví, že uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání tzv. nekolidujícího zaměstnání a ukládá uchazeči o zaměstnání povinnost krajské pobočce Úřadu práce výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu tohoto tzv. nekolidujícího zaměstnání, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností v rámci tohoto nekolidujícího zaměstnání se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *