Podpora v nezaměstnanosti

Jak dlouho musím být zaměstnána, eventuálně v jakém období, aby mi, přijdu-li o práci a stanu se nezaměstnanou, vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti? Jaká může být výše této podpory? Aby vám vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte Úřadu práce osvědčit, že jste získala v rozhodném...

Jak dlouho musím být zaměstnána, eventuálně v jakém období, aby mi, přijdu-li o práci a stanu se nezaměstnanou, vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti? Jaká může být výše této podpory?

Aby vám vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte Úřadu práce osvědčit, že jste získala v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců.

Nově od ledna 2012 je rozhodné období upraveno z posledních 3 let na poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud byste nesplňovala podmínku alespoň 12 měsíců zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Za náhradní dobu se považuje doba:

a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,

b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby s tím, že tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti dosahuje první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpůrčí doba je u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která může být poskytována Úřadem práce uchazeči o zaměstnání v roce 2012, je 0,58 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, tj. 13 761 Kč.

Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *