Podpořme společně rozvoj meziobecní spolupráce v ČR!

Svaz měst a obcí ČR připravuje projekt Podpora meziobecní spolupráce (Projekt), jehož hlavním cílem je vytvořit prostředí a podmínky pro dlouhodobou a systémovou podporu rozvoje meziobecní spolupráce v ČR. Základní podmínkou je přitom zachování samostatnosti jednotlivých obcí.

Prostřednictvím meziobecní spolupráce ve vhodně zvoleném území lze koordinovat poskytování základních veřejných služeb občanům, a tím docílit možných úspor ze společné činnosti, nabídky většího množství služeb při zapojení dostupných zdrojů, zajištění větší míry jejich efektivity atp. Výhodou dlouhodobé spolupráce je i společ-né sdílení informací a zkušeností. Mezi základní rysy účinné spolupráce patří její dobrovolnost, která však nevylučuje (ba naopak předpokládá) různé formy opory v legislati-vě, jak dokládají četné zahraniční zkušenosti.


Často zmiňovaným vzorem je »francouzský model« společenství obcí, které s cílem šetřit náklady často spolupracují na plnění svých samosprávných úkolů. Ekonomické důvody jsou motivem ke spolupráci malých obcí také v Rakousku. Ve Švýcarsku se zase obce např. povinně ze zákona sdružují v tzv. školní obci za účelem zajišťování základního a středního školství apod. V našich podmínkách nebyly dlouhodobé snahy o rozvinutí plošné meziobecní spolupráce realizovány, zejména s argumentem nedostatku finančních prostředků, ale také z důvodu přetrvávající větší míry nedůvěry mezi představiteli obcí v přínosy tohoto typu spolupráce. Obce tak dnes většinou spolupracují pouze na řešení konkrétního úkolu (např. správa vodovodů).

Chystaný pilotní projekt Svazu pomůže vytvořit podmínky pro systémovou meziobecní spolupráci ve spolupráci se stávajícími strukturami v území (mikroregiony, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny – MAS). Zatímco úkolem MAS je hlavně rozvoj místního partnerství, obce v systému meziobecní spolupráce budou vytvářet a realizovat strategie v oblastech svých výlučných a nepřenositelných pravomocí. Dohoda spolupracujících obcí na řešení společných strategií v oblasti základních veřejných služeb bude sloužit k získání finanční podpory, jak z fondů EU, tak z národních finančních zdrojů.

Na základě vytvořené odborné a administrativní kapacity v území, včetně metodické, koordinační a právní podpory ze strany Svazu, bude možno:

zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj;

zlepšit a zjednodušit život občanům obcí a měst;

udržet efektivní veřejnou správu co nejblíže občanům;

zabránit s konečnou platností diskusím o administrativním snižování počtu obcí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Pilotní Projekt je plně hrazen ze zdrojů OP LZZ – zapojit se mohou i obce a města, která nejsou členy Svazu;

doba trvání: od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2015;

přímá finanční podpora do obcí a měst je více než 500 milionů Kč.

Prostřednictvím Projektu:

podpoříme starosty, kteří přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi;

ve spolupráci s konkrétní obcí, nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, zaměstnáme týmy, které budou připravovat podmínky pro budoucí meziobecní spolupráci na základě rozhodnutí volených představitelů daného území;

zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí:

– předškolní výchovy a základního školství,

– odpadového hospodářství,

– sociálních služeb,

– a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují.

Projektem placený čtyřčlenný tým:

působí ve smluvní obci či stávajícím dobrovolném svazku obcí;

je zaměstnán smluvní obcí nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí, přičemž je na vůli zaměstnavatele, zda najme nové lidi, nebo využije stávajících zaměstnanců, a to jak z obcí, tak například i z MAS;

bude plnit úkoly vyplývající ze smluvního vztahu mezi Svazem a obcí, na základě pokynů realizačního týmu Projektu;

je obsazen pozicemi:

– koordinátor meziobecní spolupráce v území (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců),

– pracovník pro tvorbu analýz a strategií (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců),

– asistent (1,0 úvazku na dobu 19 měsíců),

– tematický expert pro volitelnou oblast (0,3 -1,2 úvazku na dobu 12 měsíců).

Projekt podporuje silné osobnosti v území – motivující starosty:

Dva starostové, jeden za obec a druhý za město, budou po dobu 15 měsíců finančně odměňováni za garanci úspěšnosti Projektu ve svém spádovém území. Kromě jejich ochoty zapojit se do realizace projektu půjde o následující předpoklady:

– jsou uznávanou osobností v území,

– mají přehled o situaci v území,

– mají schopnost přesvědčit své kolegy o smysluplnosti meziobecní spolupráce,

– přispívají ke vzniku podmínek pro rozvinutí meziobecní spolupráce,

– mají jednoznačnou a nepřenositelnou zákonnou odpovědnost za rozvoj svého území.

MOŽNÉ ZAPOJENÍ DO PROJEKTU

Uvítáme vyjádření předběžného zájmu spolupracovat na realizaci Projektu, do něhož se lze zapojit následovně:

1) stát se spolupracující obcí pro podporu rozvoje meziobecní spolupráce v území a na základě smlouvy se Svazem naplňovat cíle Projektu;

2) stát se jednou z vedoucích osobností pro podporu rozvoje meziobecní spolupráce v území (motivujícím starostou);

3) zapojit se do Projektu formou předání zkušeností s meziobecní spoluprací (zpětná vazba k průběhu realizace Projektu).

Výběr konkrétních zástupců z řad předběžných zájemců provede, na základě podmínek Projektu a situace v jednotlivých územích, Rada projektového partnerství, složená ze zástupců všech komor Svazu.

Vyjádření předběžného zájmu nám prosím zašlete co nejdříve. Kontaktní osobou je: Ing. Ivan Černý, tel.: 730 154 520, e-mail: cerny@smocr.cz.

 

Za realizační tým projektu:

JAROMÍR JECH
ředitel – supervizor projektu

INGRID ŠTEGMANNOVÁ
vedoucí projektový manažer

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *