Pohyb po historických centrech měst je pro nevidomé často velmi obtížný

Nevidomí a slabozrací lidé se jen obtížně orientují v historických centrech měst. Pohyb jim komplikují například neoznačené schody, chybně provedené značení nebo osazení prosklených prvků, neidentifikované rozměry a povrchy staveb či nedokonalé vodicí linie. Často se to týká i nově opravených veřejných prostranství. Tento stav by se však měl změnit díky nové metodice Ministerstva pro místní rozvoj.

Přístupnost a bezbariérové užívání spojené s postupným otevíráním veřejného prostoru lidem s hendikepem je dokladem společenské vyspělosti. Ministerstvo pro místní rozvoj proto nedávno vydalo novou metodickou pomůcku sjednocující konkrétní postupy v návrhu i realizaci pochozích ploch v kontextu nároků památkové péče. Přijatá metodika se vztahuje k prováděcí vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 „Dokument definuje, jak zajistit ochranu života, zdraví a bezpečnosti zrakově postižených osob v prostoru kulturních památek. Výsledek ukazuje, že zájmy památkové péče musejí ve sporných případech ustoupit před potřebou ochrany hendikepovaných,“ shrnuje výsledek Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

K nové metodické pomůcce zainteresované strany přivedly případy, kdy pohyb osob se zrakovým postižením komplikovaly nedotažené nebo vyloženě špatně provedené hmatové úpravy pochozích ploch. Ukázalo se, že nezřídka byl důvodem vstup orgánů státní památkové péče upřednostňujících materiálové nebo barevné řešení před funkčním či praktickým a odmítajících v některých případech novotvary a preferující přirozenou vodicí linii.

Nová metodika jasně stanovuje, že od parametrů hmatových prvků nelze upustit u žádného případu nebo místa, a to ani v prostorách kulturních a národních kulturních památek. Ve výjimečných případech lze upustit od požadavků na vizuální kontrast hmatových prvků. Ale vždy musí být garantováno zabránění ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob,“ objasňuje Renata Zdařilová, členka Představenstva ČKAIT a odbornice na bezbariérové užívání staveb.

Publikovaná metodika prakticky pojmenovává příčiny přetrvávající dezorientace osob se zrakovým postižením. A stanovuje konkrétní postupy s cílem usnadnění bezpečného a samostatného pohybu hendikepovaných i po stavbách nebo prostorách s vlivem památkové péče. Zajištěn musí být tzv. hmatový kontrast, to znamená, že hmatové úpravy na pochozích plochách musí být vnímatelné bílou holí a nášlapem, resp. musí být dodržen požadavek na rovinný povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od příslušného pásu. „Od těchto parametrů nelze upustit na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, neboť by se extrémně snižovala bezpečnost cílové skupiny ve veřejném prostoru, pro jejíž ochranu byly tyto požadavky zavedeny,“ doplňuje Renata Zdařilová.

Podle Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), jež se na znění nové metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj také podílela, jsou stavební prvky jednou z množin komplikací, s nimiž se osoby s tímto typem postižení musejí potýkat. I přes postupně se zlepšující situaci se vysoké procento nevidomých nebo pohybově hendikepovaných nezapojuje do aktivního života, například cestovního ruchu.

Z hlediska osob se zrakovým postižením jsou zásadní představivost a předvídatelnost. Ta je především v historických centrech z jejich povahy velmi ztížená. Neoznačené nebo netušené bývají schody a další nerovnosti. Velmi nám pomáhá i zvuková orientace nebo instalace přehledných informačních tabulí či modelů daných objektů nebo lokalit,“ vypočítává František Brašna, vedoucí oddělení Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR. Z hlediska haptického zpřístupňování center měst dává za příklad Varšavu, jež má na přístupových pěších zónách umístěné modely veřejných prostor i vybraných budov. V rámci Česka vyzdvihuje Olomouc.*

/zr/

Na snímku ukázky vodicích linií na chodníku

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down