Pojištění měst a obcí v době tlaku na úspory

Povědomí o nutnosti dostatečného pojištění majetku a odpovědnosti obcí se v uplynulých letech signifikantně zvýšilo. Přetrvává však trend na pojištění spíše ušetřit.

Problematika pojištění měst a obcí se diskutuje velmi sporadicky. Obvykle se tak děje pouze v souvislosti se živelními katastrofami či ve spojitosti s odškodněním zranění na neošetřených namrzajících chodnících v zimě. Jde však o téma mnohem komplexnější, které se dotýká více než šesti tisíc subjektů po celém Česku, a potažmo každého obyvatele. Ten ovšem přehled o tom, jakým způsobem je jeho město nebo obec pojištěna, příliš nemá.

NABÍDKA POJIŠTĚNÍ I POJIŠŤOVACÍ GRAMOTNOST OBCÍ STOUPÁ

Speciálně upravené pojišťovací programy pro obce a města nabízí na českém trhu osm pojišťoven. Balíčky zpravidla obsahují tři základní typy pojištění: pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění obecné odpovědnosti za škodu a zvláštní pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Společně s dobrou nabídkou pojistných produktů pro města a obce roste i jejich propojištěnost. Ta je nyní v podstatě stoprocentní, a to jak v případě pojištění škod na majetku, tak v případě pojištění obecné odpovědnosti za škodu.

Nejžádanějším produktem je dlouhodobě majetkové pojištění proti vandalismu a živelní pojištění. Díky dobré informovanosti obcí se v posledních letech zvyšuje i poptávka po speciálním pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva.

Zastupitelé reflektují stále lépe rovněž nová rizika ovlivňující chod obce a stav jejího majetku. V poslední době jde hlavně o škody způsobené z přidělování dlouhodobě nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce. Jde o praxi platnou teprve od letošního února, nicméně v jejím důsledku radnice už zaznamenaly škody na svém majetku. Od toho se odvíjí jejich poptávka po specifickém pojištění. Dalším trendem je rostoucí zájem obcí o pojištění proti neschopnosti splácet své závazky, ať již jde o větší úvěry, či splátky plynoucí např. z uzavřených leasingových smluv.

TRENDEM JE UŠETŘIT

Současná propojištěnost měst a obcí je v podstatě plošná. Problémem tedy není, zda je obec pojištěna proti všem rizikům, nýbrž je-li pojištěna dostatečně. Jasným trendem v pojištění měst a obcí je totiž snaha ušetřit. V případě pojištění majetku obce neuvádějí do soupisu pojištěných objektů vše, co vlastní a co by mohlo být potenciálně předmětem pojistného plnění. Tím logicky docílí nižšího pojistného, ale vystavují se rizikům z poškození nepojištěného majetku a z toho plynoucím nenávratným finančním ztrátám.

Negativním jevem je i uzavírání nekvalitních pojistek zatížených řadou výluk z pojištění. V tomto ohledu jde především o pojištění obecné odpovědnosti, které může být levné, ale v konečném důsledku kvůli spoustě výjimek plynoucích ze vše-obecných pojistných podmínek v podstatě neuplatnitelné. Je proto třeba velmi dbát na veškerá ustanovení vycházející z pojistných smluv, koupi pojistného produktu s ohledem na jeho cenu pečlivě zvážit a k pojistiteli více přístupovat jako k partnerovi, a to i v době tlaku na omezení veřejných výdajů.

UPLATNĚNÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Z pohledu pojišťoven obce a města zpravidla patří mezi svědomitější klienty. Přesto si někde zastupitelé neuvědomují veškeré důsledky vycházející např. z naduplatňování pojistných událostí. U obecné odpovědnosti se sjednává tzv. roční limit pojistného plnění, od něhož se posléze odvíjí cena pojištění. Veškeré škody z pojistné události v daném roce pojišťovna vyplácí do výše tohoto limitu. Mnohé obce tento fakt nereflektují a jako pojistnou událost hlasí i menší škody nepodstatného charakteru, jejichž úhrada ze strany pojišťovny následně ubírá z limitu ročního plnění. Dojde-li pak v témže roce ke skutečně závažné škodě, pojišťovna vyplatí jen prostředky do výše zbytku ročního pojistného limitu. Na tento fakt města a obce také často zapomínají.

Podobně jako podnikatelské subjekty či jednotlivci si města a obce v naprosté většině případů uvědomují důležitost institutu pojištění. Ovšem jako mnozí ostatní rovněž někdy podceňují význam jeho kvality a upřednostňují levnější varianty v domnění, že ušetří, což v konečném důsledku může být předpoklad zcela mylný.

MARTINA TRAGANOVÁ

ředitelka divize pojištění podnikání a průmyslu, Slavia pojišťovna

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *