Pokles počtu členů rady obce

V naší obci pracovala pětičlenná rada obce a za výkon funkce pobírali jednotliví členové měsíční odměnu. V srpnu ale dva členové rady na funkce radních rezignovali. Na program nejbližšího zasedání bylo sice doplnění počtu členů rady zařazeno, místa se však nepodařilo obsadit. Rada by zřejmě již...

V naší obci pracovala pětičlenná rada obce a za výkon funkce pobírali jednotliví členové měsíční odměnu. V srpnu ale dva členové rady na funkce radních rezignovali. Na program nejbližšího zasedání bylo sice doplnění počtu členů rady zařazeno, místa se však nepodařilo obsadit. Rada by zřejmě již neměla dále rozhodovat, jak se pak vypořádat s odměnami zbylých členů rady (všichni neuvolnění pro výkon funkce), kteří nerezignovali?

Pokud jde o další fungování rady obce, jednoznačnou odpověď poskytuje ust. § 100 odst. 1 zákona o obcích: podle tohoto ustanovení platí, že poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.

To znamená, že za situace popsané v dotazu rada obce již nemůže skutečně nadále rozhodovat a veškeré pravomoci rady přebírá na sebe zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo se však může rozhodnout, že některé, nebo i všechny kompetence zabezpečované dosud radou obce svěří starostovi.

Poněkud komplikovanější se jeví otázka odměňování »zbylých« členů rady obce, tzn. těch členů rady obce, kteří na funkci nerezignovali.

Podle § 3 odst. 1 nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády), nevykonávají-li členové zastupitelstev funkci po celý kalendářní měsíc z důvodů uvedených v zákoně (zákon zde v poznámce pod čarou odkazuje mj. na ustanovení § 73 odst. 3 zákona o obcích upravující důvody pro nevyplácení měsíční odměny, resp. její vyplácení ve snížené výši; těmito důvody jsou: dočasná pracovní neschopnost, karanténa, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku), vyplatí se jim měsíční odměna ve výši odpovídající počtu dnů skutečného výkonu funkce.

Podle odst. 2 téhož ustanovení měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena.

Stávající právní úprava tedy otázku odměňování členů rady v tomto specifickém případě (na rozdíl od otázky zabezpečení výkonu pravomocí rady) výslovně neřeší:

zákon o obcích nestanoví, že by rada jako taková zanikala, resp. že by s přechodem pravomocí rady na zastupitelstvo obce zbylým členům rady obce funkce »radních« automaticky zanikala,

nařízení vlády nevyplácení odměny spojuje pouze s »nemocí« člena zastupitelstva obce – viz § 73 odst. 3 zákona o obcích, příp. se zánikem mandátu, odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce.

Za této situace jsem toho právního názoru, že zbylým členům rady obce by měla být měsíční odměna vyplácena v dosavadní výši i nadále, pokud zastupitelstvo obce, kterému je vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, nerozhodne jinak.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *