Povede prezidentovo veto školského zákona k širší diskusi nad jeho novou, realitě bližší podobou?

Ostrou reakci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové vyvolalo včera oznámené rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana nepodepsat zákon ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Protože Miloš Zeman vetoval školský zákon i s poukazem na dopis Svazu měst a obcí ČR, který prezidentovi doporučoval podpis pod zákon nepřipojit, šéfka resortu školství tuto celostátní, nepolitickou a nevládní organizaci hájící zájmy více než 2600 obcí a měst s celkem více než osmi miliony obyvatel obvinila ze lživé argumentace. Svaz měst a obcí ČR dnes vysvětlil, proč školský zákon v této podobě odmítá.

Prezident republiky Miloš Zeman na základě doporučujícího dopisu Svazu měst a obcí ČR využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy ČR a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zákon ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, který mu byl doručen dne 26. dubna 2016.

Hlava státu své veto zdůvodnila předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi mj. takto: „Zákon stanoví novou povinnost vymezit s účinností od 1. ledna 2017 školské obvody spádových mateřských škol. Jde o opatření, které by z organizačně administrativních, ale především z finančních důvodů, mělo negativní dopady nejen ve statutárních městech a městech s větším počtem mateřských škol, ale také tam, kde dojde ke stanovení školského obvodu (na území několika obcí) vrchnostensky rozhodnutím krajského úřadu, což je problém jak prstence kolem Prahy, Brna, Liberce, tak v jednotlivých případech i obcí a měst v celé republice. Postiženy pak budou obce, které budovaly kapacitu mateřských škol k zajištění potřeb svých občanů a budou muset tyto kapacity rozšiřovat ve prospěch okolních obcí, které budou uměle přičleněny do jejich školského spádového obvodu. Zákon přitom, a to na rozdíl od školských obvodů zřizovaných pro základní školy, nezajišťuje žádný finanční podíl těchto okolních obcí na rozšiřování kapacit mateřských škol;

Zákon nejen zavádí od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku 5 let, ale postupně rozšiřuje předškolní vzdělávání dětí mladších, a to až do 1. září 2020, od kdy bude možno umisťovat do mateřských škol děti ve věku od 2 let. Pokud jde o právo rodičů využívat mateřské školy pro děti od 2 let věku, bylo do zákona zapracováno pozměňovacím návrhem; o tomto zásadním opatření nebyla vedena v gesčním výboru poslanecké sněmovny ani se zástupci obcí a měst žádná diskuse. Byť se jedná o čtyři roky vzdálený termín, toto opatření bude znamenat vysokou finanční zátěž zřizovatelů, neboť v mezích povoleného počtu, uvedeného ve školském rejstříku, budou mít nárok na přijetí všechny přihlášené děti, které dosáhly věku 2 let nejméně den před zahájením školního roku, bez ohledu na jejich fyzickou a mentální zralost a hygienické návyky. Lze předpokládat, že zájem o umístění těchto dětí do mateřských škol budou mít i rodiče, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Pokud nelze dopředu odhadnout, o jak velký počet dětí v této věkové skupině se bude skutečně jednat, protože se ani ještě nenarodily, je téměř nemožné skutečné kapacity přizpůsobit, včetně stavebního, technického, hygienického a personálního vybavení (nepedagogický personál), této věkové skupině již od roku 2020, protože informace o počtu dvouletých dětí, které přijdou k zápisu, budou mít zřizovatelé až v květnu 2020 a teprve tehdy bude možno stanovit potřebnou kapacitu mateřské školy.“

Prezident proto předsedovi dolní parlamentní komory navrhl, aby poslanecká sněmovna vrácený zákon neschválila a umožnila jej po širší diskusi upravit tak, aby zajišťoval rozvoj vzdělání způsobem, který bude založen na reálných základech.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na krok prezidenta republiky reagovala s tím, že stanovisko Svazu měst a obcí je minimálně ze dvou třetin zcela lživé, zbytek je podle ní nepravda. Se svazem nyní chce o celé záležitosti jednat. „Prezident vetoval povinné přijímací zkoušky na střední školy, maturitu z matematiky a záruku míst pro děti v mateřských školách. Samozřejmě, že nejsem ráda. Řada obcí v minulosti zcela rezignovala na to, zajistit rodičům místa pro jejich děti. Tímto krokem se rodičům opět nepomůže, a to ani ve slaďování rodinného a profesního života. Obce mají také konečně příležitost čerpat evropské i národní prostředky pro kapacity škol. Poprvé koordinujeme programy a vyhlašujeme nové (doposud chybějící) pro rok příští. Důvody pro odmítnutí garance míst neexistují. Jsem zklamaná i za rodiče,“ konstatovala již včera Kateřina Valachová.

V reakci na její slova Svaz měst a obcí ČR dnes vydal tiskovou zprávu. Zdůraznil v ní, že snahou samospráv rozhodně není sabotovat práci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ani otázku společného vzdělávání. „Nelze však mlčet v případě, že návrh na změnu vzdělávacího systému nebyl předem projednán s magistráty a radnicemi a neodpovídá reálným možnostem všech měst a obcí. Tak tomu bohužel bylo u záměru zajistit nárokové předškolní vzdělávání pro dvouleté děti. Do novely školského zákona se dostal poslaneckou iniciativou a MŠMT si situaci nenechalo vysvětlit. Prezident Miloš Zeman naštěstí ano, a tak normu na základě dopisu SMO ČR vetoval,“ uvedla tisková zpráva.

„Ministerstvo jsme upozorňovali, že povinnost zajistit předškolní vzdělávání pro dvouleté děti už od roku 2020 není v silách mnohých měst a obcí. Mj. i proto, že na to nemají finanční prostředky a z evropských fondů lze peníze čerpat pouze na zvyšování stávající kapacity mateřských škol, nikoliv na zřízení zcela nových kapacit tam, kde nyní žádné nejsou. Navíc ani z národních zdrojů nebude v budoucnu podporováno zvyšování kapacit mateřských škol, jak Svaz nedávno informovalo přímo MŠMT. Odmítám, aby vláda nebo parlament zavazoval územní samosprávy novými povinnostmi s negativním dopadem do rozpočtu obcí, které nejsou věcně prodiskutovány a na nichž není všeobecná shoda. Takový vrchnostenský přístup je v rozporu s ústavně garantovaným právem obcí na samosprávu,“ připomněl v tiskové zprávě předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Podle Svazu se starostové právem ptají, co bude s nově vybudovanými kapacitami školek po roce 2020, když je zřejmé, že demografická křivka klesá. Jaká náplň se pro tyto nově budované prostory bude hledat. Protože ministerstvo důvodné připomínky Svazu měst a obcí nevzalo na vědomí, organizace hájící zájmy samospráv na problematickou situaci upozornila prezidenta republiky Miloše Zemana.

Také Svaz měst a obcí chce s představiteli MŠMT ještě jednat. Ve své dnešní tiskové zprávě však poukázal i na to, že současná emotivní vyjádření vedení resortu v médiích lze považovat „za poněkud nešťastná“.*

/zr, rš/

 

Na snímku: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Foto: MŠMT

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *