Kategorie:
Různé

Pověření výkonem pravomocí tajemníka

Může starosta obce pověřit vedoucího odboru plněním úkolů tajemníka obecního úřadu, jestliže funkce tajemníka není obsazena, i bez předchozího souhlasu ředitele krajského úřadu? Podle § 103 odst. 3 zákona č. 128/ /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou...

Může starosta obce pověřit vedoucího odboru plněním úkolů tajemníka obecního úřadu, jestliže funkce tajemníka není obsazena, i bez předchozího souhlasu ředitele krajského úřadu?

Podle § 103 odst. 3 zákona č. 128/ /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou jmenování tajemníka obecního úřadu předchozí souhlas ředitele krajského úřadu. Podle § 110 odst. 3 zákona o obcích v obcích, v nichž není funkce tajemníka zřízena, nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, vykonává jeho pravomoci starosta obce. V případě uprázdnění funkce tajemníka obecního úřadu ovšem bývá (zejména ve větších městech) pověřen starostou obce výkonem jeho pravomocí např. některý z vedoucích odborů obecního úřadu, aniž by se tak stalo s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu. Je proto sporné, do jaké míry takový postup neodporuje zákonu.

Pro odpověď na položenou otázku je rozhodující, že nedochází ke jmenování nového tajemníka ve smyslu shora uvedeného ustanovení, které by vyžadovalo předchozího souhlasu ředitele krajského úřadu. Jedná se pouze o přechodné řešení intermezza od zániku funkce dosavadního tajemníka po dobu nutnou k výběrovému řízení a ke jmenování tajemníka nového. Předchozí souhlas proto není nutný, neboť svou podstatou jde jen o dočasné uložení určitého pracovního úkolu (úkolů), a nikoli o jmenování do funkce.

Na podporu přípustnosti takového postupu lze odkázat též na judikaturu Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 3. března 2014, sp. zn. 21 Cdo 164/2013, konstatoval (cit. právní věta): Není-li v obci, kde je zřízena funkce tajemníka, tajemník ustanoven, ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ani zákon o úřednících nezakazují, aby starosta v rámci své pravomoci »pověřil« úředníka – zaměstnance obce – výkonem činností, které vykonává tajemník, a které by jinak vykonával sám.

JUDr. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *