Kategorie:
Různé

Povinnost hlasovat o navrženém usnesení

V naší obci předsedající zasedání zastupitelstva v některých případech pouze ukončí diskusi k projednávanému bodu, aniž by dal hlasovat o usnesení, které bylo v rámci tohoto bodu navrženo. Je takový postup v souladu se zákonem? Jak se mohou zastupitelé proti takovému postupu bránit? Zákon č....

V naší obci předsedající zasedání zastupitelstva v některých případech pouze ukončí diskusi k projednávanému bodu, aniž by dal hlasovat o usnesení, které bylo v rámci tohoto bodu navrženo. Je takový postup v souladu se zákonem? Jak se mohou zastupitelé proti takovému postupu bránit?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výslovně neukládá zastupitelstvu obce, aby každá projednávaná záležitost byla ukončena hlasováním či přijetím usnesení. Na druhou stranu však zákon předpokládá, že součástí zápisu z jednání zastupitelstva jsou schválená usnesení (§ 95 odst. 1), a opravňuje mj. členy zastupitelstva obce, radu obce a výbory zastupitelstva obce navrhovat projednání bodů na zasedání (§ 94). Nepochybnou součástí práva podávat návrhy na projednání věci na zasedání zastupitelstva obce přitom je i oprávnění navrhnout zastupitelstvu konkrétní řešení projednávané věci, tedy jinak řečeno učinit návrh na přijetí příslušného usnesení. Proto je-li součástí projednávaného bodu i navržené usnesení (to může být navrženo v rámci příslušného podkladového materiálu i v rámci vystoupení zastupitele), mělo by o jeho (ne)přijetí rozhodnout zastupitelstvo obce. Starosta obce ani jiná osoba, která zasedání řídí, si toto právo osobovat nemůže, tzn. nemůže ukončit projednávání konkrétního bodu, aniž by bylo dáno hlasovat o usnesení, jehož přijetí bylo k tomuto bodu navrženo.

Proto pokud starosta nebo jiná osoba řídící zasedání v rozporu s tímto požadavkem předčasně ukončí projednávání konkrétního bodu, může každý zastupitel vznést proti takovému postupu námitku a tím vyvolat hlasování (přinejmenším o předložené námitce). Pokud by předsedající o námitce nebo přímo o navrženém usnesení na základě zastupitelem uplatněného požadavku nedal hlasovat, jde o porušení návrhového práva člena zastupitelstva obce a projednávání konkrétní záležitosti nelze považovat za ukončené. Jestliže by k takovému pochybení docházelo opakovaně, je vhodné obrátit se na Ministerstvo vnitra, které je podle § 129 zákona o obcích příslušné ke kontrole výkonu samostatné působnosti orgány obcí, tedy i ke kontrole jednání zastupitelstva obce. Na druhou stranu jestliže žádný zastupitel námitku nesprávného postupu nevznese, lze mít zato, že zastupitelstvo via facti tento postup předsedajícího akceptovalo a jeho pochybení tak lze považovat za zhojené. Je rovněž nutné připomenout, že ne každý bod jednání zastupitelstva nutně musí končit přijetím usnesení; je celá řada informativních či konzultativních bodů, které nutně přijetí usnesení nevyžadují (byť se někdy přijímají deklaratorní usnesení »vzetím na vědomí« apod.).

Jednací řád by patrně mohl obsahovat úpravu, která by starostovi nebo jiné osobě řídící zasedání přiznala možnost ukončit projednávání bodu před hlasováním o navrženém usnesení. V takovém případě by však k přípustnosti tohoto ustanovení bylo nutné, aby kterýkoli zastupitel byl oprávněn podat námitku a tím vyvolat hlasování o ukončení bodu či hlasování o navrženém usnesení.

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *