Povinnost PO zpracovat výroční zprávu

Zpracovávám na obecním úřadě výroční zprávu o vyřizování žádostí občanů o informace podle zákona č. 106. Měly by tuto výroční zprávu zpracovávat i obcí zřízené příspěvkové organizace? Máme dvě. Pokud ano, musí ji zpracovávat samostatně (má nějaké jiné náležitosti), nebo můžu údaje za příspěvkové...

Zpracovávám na obecním úřadě výroční zprávu o vyřizování žádostí občanů o informace podle zákona č. 106. Měly by tuto výroční zprávu zpracovávat i obcí zřízené příspěvkové organizace? Máme dvě. Pokud ano, musí ji zpracovávat samostatně (má nějaké jiné náležitosti), nebo můžu údaje za příspěvkové organizace včlenit do zprávy za úřad?

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce a dále subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, tj. obcemi a kraji (dále jen příspěvkové organizace), nejsou tedy v tomto výčtu výslovně uvedeny, ale spadají do kategorie »veřejných institucí«, tzn. že i příspěvkové organizace jsou povinny podle tohoto zákona postupovat, tedy zveřejňovat stanovený okruh informací, vyřizovat žádosti o informace a plnit další povinnosti zákonem stanovené.

Jednou z povinností, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím povinným subjektům ukládá, je právě povinnost zpracovávat výroční zprávu o jejich činnosti v oblasti poskytování informací. Podle § 18 tohoto zákona musí výroční zprávu zveřejnit každý povinný subjekt. Vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace jsou samostatnými povinnými subjekty, měly by i zpracovávat samostatnou výroční zprávu a údaje o jimi vyřizovaných žádostech o informace by tak neměly být zahrnovány do výroční zprávy za obec (orgány obce).

Výroční zpráva se zpracovává za předcházející kalendářní rok a musí být povinným subjektem zveřejněna do 1. března následujícího roku. Výroční zpráva se v souladu s § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje v sídle povinného subjektu na místě, které je všeobecně přístupné (vždy alespoň za předcházející kalendářní rok) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách) – tímto způsobem musí být podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejněny výroční zprávy nejméně za 2 předcházející roky.

Požadované náležitosti výroční zprávy jsou uvedeny v § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a jsou stejné pro všechny povinné subjekty – uvádí se zejména údaj o počtu podaných žádostí o informace a počtu vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, údaj o počtu podaných odvolání proti rozhodnutí a stížností na postup povinného subjektu, opis podstatných částí rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti aj.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že údaje obligatorně uváděné do výroční zprávy se týkají pouze písemně podaných žádostí o informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, nad rámec této zákonné povinnosti je však možné ve výroční zprávě podle uvážení povinného subjektu uvádět i informace o ústně podaných žádostech o informace, příp. další informace týkající se uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem.

Pro úplnost dodávám, že výroční zprávu je třeba zpracovávat i tehdy, jestliže v daném kalendářním roce povinný subjekt neobdržel a nevyřizoval žádnou žádost o poskytnutí informace.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Komentáře ke článku 1

  • Helena Klasnová

    Dobrý den, prosím o radu a to – podle jakého nařízení musí organizace zpracovat výroční zprávu,
    jsme Svaz tělesně postižených v ČR, v současnosti máme fungujících 12 krajských výborů,71 okresních výborů a téměř 400 místních organizací. Všechny jsou už podle nového zapsanými spolky, děkuji za radu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *