Pravidla pro pořizování záznamů z jednání zastupitelstev

Změnilo se v souvislosti s novým občanským zákoníkem něco v pravidlech pro nahrávání jednání zastupitelstev? Jaké to má další právní souvislosti? Pořizování jakýchkoli záznamů z jednání zastupitelstev obcí může mít několik různých poloh, od zcela neutrálního úředního sepisu zápisu pořizovaného obcí...

Změnilo se v souvislosti s novým občanským zákoníkem něco v pravidlech pro nahrávání jednání zastupitelstev? Jaké to má další právní souvislosti?

Pořizování jakýchkoli záznamů z jednání zastupitelstev obcí může mít několik různých poloh, od zcela neutrálního úředního sepisu zápisu pořizovaného obcí až po snahy o zneužití pro nátlakové akce typu »já si to tady vše natočím, dám to na internet a ať voliči zhodnotí, kdo má pravdu…«. Jak se nám do uvedeného promítá nový občanský zákoník?


Na úvod konstatujeme, že nový občanský zákoník v tomto ohledu žádnou revoluci nepřináší; lze hovořit o evolučním vývoji, kdy úprava předchozího občanského zákoníku byla převzata, terminologicky upřesněna a doplněna o výsledky judikatorních či doktrinálních závěrů.

Stále se vychází z principu svolení – pořizovat zvukové či obrazové záznamy podobizny či projevů člověka lze jen s jeho souhlasem. Nově je však výslovně zakotveno pravidlo, že svolení není třeba, pokud jsou podobizna, zvukový či obrazový záznam pořízeny či použity, vystoupí-li někdo »veřejně v záležitosti veřejného zájmu«. Avšak ne každé vystoupení, byť veřejné, lze bez dalšího označit za činěné v záležitosti veřejného zájmu. Na zastupitelstvech je projednáváno mnoho různých otázek a nově tak budou existovat dvě skupiny záležitostí: ty, které jsou ve veřejném zájmu (ohledně nich může kdokoli a bez souhlasu kohokoli pořizovat uvedené záznamy), a ty ostatní (ohledně nich bude platit to co doposud – pořizovat o nich uvedené záznamy bude možné pouze se souhlasem dotčených osob; na formě souhlasu nezáleží).

Zákonná pravidla regulující chod obcí (ale i krajů a hlavního města Prahy) shodně stanoví, že zasedání zastupitelstev je veřejné a může se jej účastnit kdokoliv. S ohledem na text čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod obce nemohou ani svým usnesením, obecně závaznou vyhláškou, nařízením nebo jiným podobným způsobem obecně zakazovat pořizování zvukových a obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstva. Takový obecný zákaz nemůže stanovit ani jednací řád. Jedinou výjimkou by mohl být případný zákaz v konkrétním případě, pokud by jeho pořizování rušilo průběh zasedání.

Dále, nový občanský zákoník nově stanoví, že svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. Toto nové pravidlo bezesporu rozšiřuje uvedené zákonné licence i na další šíření takto pořízených zvukových či obrazových záznamů – typicky prostřednictvím internetu.

Výše uvedeným není nijak dotčeno právo každé ze soukromých osob účastnících se jednání zastupitelstva domáhat se ochrany svých osobnostních práv soudní cestou, bude-li i tak do nich neoprávněně zasaženo.

Závěrem upozorňujeme na omezení plynoucí ze zákona o ochraně osobních údajů, který k dané problematice přistupuje vlastním způsobem a který je nezbytné vzít vždy v úvahu.

Mgr. ROMAN PEČENKA
partner, PRK Partners advokátní kancelář s. r. o.

JUDr. PETR BEZOUŠKA, Ph.D.
Of counsel, PRK Partners advokátní kancelář s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *