Právní postavení obecního úřadu 6/

Šestá část našeho seriálu se zabývá obecním úřadem, zejména jeho sídlem, činností v souvislosti se správním řádem a úřední deskou. OBECNÍ ÚŘAD JAKO »BUDOVA« Na obecní úřad je možno nahlížet nejen z hlediska jeho personálního složení (§ 109 odst. 1 obecního zřízení), ale je vhodné zmínit i pojetí...

Šestá část našeho seriálu se zabývá obecním úřadem, zejména jeho sídlem, činností v souvislosti se správním řádem a úřední deskou.

OBECNÍ ÚŘAD JAKO »BUDOVA«

Na obecní úřad je možno nahlížet nejen z hlediska jeho personálního složení (§ 109 odst. 1 obecního zřízení), ale je vhodné zmínit i pojetí praxe, která někdy obecní úřad zjednodušeně pojímá (pouze) jako »budovu«, kde sídlí jednotlivé orgány obce a kde pracují zaměstnanci obce (a nemusí to být nutně jen ti, kteří jsou organizačně zařazeni do obecního úřadu, ale mohou být zařazeni i do jiného orgánu obce anebo např. do organizační složky obce).

Obecní úřad sídlí v budově anebo v případě větších obecních úřadů v několika budovách, které se nacházejí na území dané obce. Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, však v případě čtyř obcí s rozšířenou působností stanovilo specifické pravidlo ohledně jejich povinně zřizovaných pracovišť obecního úřadu jako důsledek tzv. druhé fáze reformy veřejné správy (zánik okresních úřadů a vznik obcí s rozšířenou působností k 1. lednu 2003). Obce Černošice (okres Praha-západ) a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (okres Praha-východ) na základě uvedeného ustanovení zákona č. 314/2002 Sb. musely zřídit pracoviště obecního úřadu v hlavním městě Praze, obec Nýřany (okres Plzeň-sever) musela zřídit pracoviště obecního úřadu v Plzni a obec Šlapanice (okres Brno-venkov) musela zřídit pracoviště obecního úřadu v Brně. Důvodem pro zřízení uvedených pracovišť je především lepší dopravní dostupnost úřadu pro některé občany příslušných obcí v uvedených velkých městech.

S pojetím obecního úřadu jako »budovy« však právo v jistém slova smyslu počítá, a to např. v § 4 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Podle uvedeného ustanovení zákona č. 352/2001 Sb. lze velkým státním znakem označit budovy, ve kterých sídlí např. orgány obce, přičemž velký státní znak se umísťuje uprostřed nad průčelím budovy, nad hlavním vchodem do budovy nebo po straně hlavního vchodu do budovy. Pokud by takové umístění bylo technicky neproveditelné, lze státní znak umístit na jiném vhodném místě na budově. Přestane-li budova sloužit jako sídlo orgánů obce, a nesídlí-li zároveň v budově ani jiné tzv. oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 352/2001 Sb. (např. orgány státu), velký státní znak, jímž je označena, se z budovy neodkladně odstraní, pokud není součástí její architektonické výzdoby.

Také obecní zřízení v několika ustanoveních vnímá obecní úřad jako »budovu«. Podle § 12 odst. 5 platí, že právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení obce) a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala, přičemž nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí být každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu. V souladu s § 95 odst. 2 musí být zápis popisující průběh zasedání zastupitelstva obce uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Rovněž zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce (§ 101 odst. 3 věta poslední).

Uvedená ustanovení korespondují s právem občana obce staršího 18 let (případně jiné fyzické osobě starší 18 let, které zákon přiznává práva občana obce) zakotveného v § 16 odst. 1 písm. e), podle něhož uvedené osoby mají právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy (všechny uvedené dokumenty by měly být k dispozici k nahlédnutí v budově obecního úřadu). Podle § 66c odst. 3 obecního zřízení musí být uzavřená veřejnoprávní smlouva každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou. Podle § 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obce, platí, že do kroniky obce může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě (pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře).

Z § 8 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vyplývá, že Věstník právních předpisů kraje musí být každému přístupný nejen na krajském úřadu a na Ministerstvu vnitra, ale také na obecních úřadech příslušného kraje. Ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ukládá obci, městskému obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města povinnost umožnit v pracovních dnech nahlížení do Sbírky zákonů (opět se toto nahlížení bude dít v budově obecního úřadu).

OBECNÍ ÚŘAD A SPRÁVNÍ ŘÁD

Činnosti obecního úřadu se na více místech dotýká správní řád. Jako příklad lze uvést § 19 odst. 1 správního řádu, podle něhož obecně platí, že písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil, přičemž tak může učinit sám, avšak v zákonem stanovených případech může písemnost doručit rovněž prostřednictvím obecního úřadu.

S tím souvisí § 23 odst. 3 písm. b) správního řádu, podle něhož se – v případě nemožnosti doručit písemnost některým ze způsobů stanovených správním řádem – písemnost uloží u obecního úřadu, jestliže se doručuje jeho prostřednictvím. Podle § 25 odst. 3 správního řádu platí, že pokud jde o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.

V souladu s § 25 odst. 5 správního řádu fyzické osoby, které vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (§ 1 odst. 1 správního řádu – např. stráž přírody, myslivecká stráž, rybářská stráž), doručují veřejnou vyhlášku prostřednictvím úřední desky obecního úřadu v místě výkonu jejich působnosti.

ÚŘEDNÍ DESKA OBECNÍHO ÚŘADU

V návaznosti na § 26 správního řádu, který upravuje institut úřední desky, je vhodné zmínit, že obecní zřízení v několika ustanoveních ukládá povinnost zveřejnit některé dokumenty na úřední desce obecního úřadu. Na úřední desce se podle obecního zřízení zveřejňují např. právní předpisy obce (§ 12 odst. 1 a 3), záměry obce o dispozicích se svým nemovitým majetkem (§ 39 odstavec 1), uzavřené veřejnoprávní smlouvy obce (§ 66c odst. 2) a další.

JAN BŘEŇ

právník

Obecní úřad sídlí v budově anebo v případě větších obecních úřadů v několika budovách, které se nacházejí na území dané obce. Na snímku je stará brněnská radnice.

ILUSTRAČNÍ FOTO: DAGMAR HOFMANOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *