Pravomoci obecního úřadu 2/

Zatímco v prvním díle jsme se věnovali pravomoci obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti obce, v druhém se budeme zabývat činností obecního úřadu (OÚ) v přenesené působnosti obce. OÚ A PŘENESENÁ PŮSOBNOST Podstata činnosti obecního úřadu spočívá především ve výkonu přenesené působnosti obce...

Zatímco v prvním díle jsme se věnovali pravomoci obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti obce, v druhém se budeme zabývat činností obecního úřadu (OÚ) v přenesené působnosti obce.

OÚ A PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Podstata činnosti obecního úřadu spočívá především ve výkonu přenesené působnosti obce (výkonu státní správy delegované ze státu na obec). Obecní úřad vykonává přenesenou působnost, která je obci svěřena, ale s výjimkou té, kterou zákon přiznává jinému orgánu obce /§ 109 odst. 3 písm. b) obecního zřízení/. Přenesenou působnost mohou vykonávat zastupitelstvo obce (vydává nařízení obce v takových obcích, kde se nevolí rada), rada obce (vydává nařízení obce), starosta (například některé úkoly v oblasti organizace voleb či v oblasti krizového řízení), zvláštní orgány obce (např. přestupková komise) anebo komise rady, které byla svěřena přenesená působnost v určitých věcech (§ 122 odst. 2 obecního zřízení).

ROZDĚLENÍ PODLE ROZSAHU VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

Pro účely výkonu státní správy (přenesené působnosti) se obce rozdělují do třech »stupňů«, které se liší rozsahem výkonu státní správy (nejméně úkolů státní správy plní obce se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti, naopak největším rozsahem přenesené působnosti disponují obce s rozšířenou působností).

Z hlediska rozsahu výkonu státní správy se rozlišují (§ 61 odst. 1 obecního zřízení): obce se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti (každá obec, kterých je v současnosti přibližně 6250, vykonává alespoň základní rozsah přenesené působnosti), obce s pověřeným obecním úřadem (388 obcí) – § 64 obecního zřízení, obce s rozšířenou působností (205 obcí) – § 66 obecního zřízení.

ČLENĚNÍ STARTUTÁRNÍCH MĚST

V podmínkách územně členěných statutárních měst vykonávají orgány statutárních měst přenesenou působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, jak stanoví § 139 odst. 1 obecního zřízení, což je však nadbytečné ustanovení, neboť každé statutární město (§ 4 odst. 1 obecního zřízení) je zároveň obcí s rozšířenou působností (a tudíž i obcí s pověřeným obecním úřadem). Na základě § 139 odst. 2 obecního zřízení vykonávají orgány městských obvodů a městských částí přenesenou působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí. Statutární město může statutem určit městské obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním úřadům, popřípadě některou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

Uvedené rozlišení jednotlivých obcí z hlediska rozsahu vykonávané přenesené působnosti se následně promítá do zvláštních zákonů, které upravují výkon státní správy v příslušných oblastech. Konkrétní určení jednotlivých obcí, které jsou obcemi s pověřeným obecním úřadem nebo obcí s rozšířenou působností, stanoví zákon číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Souvisejícím předpisem je vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností vykonávají přenesenou působnost nejen na svém území, ale rovněž i pro jiné obce, které jsou v jejich správním obvodu.

OBCE SE STAVEBNÍM ÚŘADEM

V oblasti výkonu přenesené působnosti obcí však nelze opomenout ani obce se stavebním úřadem (§ 13 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.), obce s matričním úřadem (příloha č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů), či obce, které provádějí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu /zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a příloha č. 1 prováděcí vyhlášky č. 36/2006 Sb./, anebo obce, které jsou tzv. kontaktními místy veřejné správy (Czech POINT) /§ 8a odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a příloha č. 1 vyhlášky č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy/. Počet těchto obcí, které vykonávají příslušné agendy státní správy, je velmi různorodý (a poměrně často se i měnící) a zahrnuje rovněž některé obce se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti.

Každý OÚ vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) obecního zřízení, tj. disponuje tzv. základním rozsahem výkonu přenesené působnosti /též § 109 odst. 3 písm. b) zákona o obcích/. Protože tento základní rozsah přenesené působnosti vykonávají na základě zvláštních zákonů obecní úřady všech obcí bez rozdílu, je užitečné uvést některé konkrétní příklady.

PŘÍKLADY PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI OÚ

V souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, platí, že pokud je život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem, přičemž v souladu s § 104a tohoto zákona je působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona výkonem přenesené působnosti.

Podle § 29 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně OÚ (v přenesené působnosti – § 23 tohoto zákona) na úseku požární ochrany zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě a zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat /§ 2a písm. a) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím/.

V souladu s § 52 písm. a) ve spojení s § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích projednávají obecní úřady přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.

Loterie a tomboly povoluje podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách obecní úřad pro svůj správní obvod, v hl. m. Praze úřad městské části a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s herní jistinou do 200 000 Kč. Podle § 18 odst. 1 písm. a) tohoto zákona povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti.

Řízení o místních poplatcích provádí obecní úřad, a to na základě § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, přičemž v souladu s § 15 zákona číslo 565/1990 Sb. je působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona výkonem přenesené působnosti. Podle § 4a odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen provádí obecní úřad v přenesené působnosti (§ 5a tohoto zákona) cenovou kontrolu, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

V souladu s § 76 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, obecní úřady povolují s výjimkou území národních parků kácení dřevin a jsou oprávněny k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 1 tohoto zákona, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 tohoto zákona s výjimkou území národních parků a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 tohoto zákona, a vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu podle § 63 odst. 1 tohoto zákona (skutečnost, že působnost obecního úřadu je výkonem státní správy, vyplývá z § 75 odst. 2 tohoto zákona).

Na základě § 40 odst. 5 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, obce, resp. s ohledem na § 109 odst. 3 písm. b) obecního zřízení obecní úřady rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, projednávají správní delikty podle § 42a a 42b tohoto zákona ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad nebo krajský úřad, vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, a zajišťují a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na místních komunikacích, které se nacházejí v územním obvodu obce.

Podle § 2 písm. d) zákona číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), vykonávají státní správu podle tohoto zákona obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a to v pozici tzv. ohlašovny, kdy rozhodují např. o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 12 zákona o evidenci obyvatel).

Obecní úřady v přenesené působnosti se významně podílejí na organizačně technickém zabezpečení všech stupňů voleb do jednotlivých zastupitelských sborů (to znamená voleb do zastupitelstva obce nebo kraje, voleb do Parlamentu České republiky nebo voleb do Evropského parlamentu). V této souvislosti obecní úřady ve smyslu jednotlivých volebních zákonů například zajišťují volební místnosti pro okrskové volební komise (zejména jejich vybavení a potřebné pracovní síly), vedou stálé seznamy voličů a dodatky stálých seznamů voličů, zajišťují archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí atd.

JAN BŘEŇ

právník

Radnice (stará i nová) v Semilech.

ILUSTRAČNÍ FOTO: DAGMAR HOFMANOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *