Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Před předčasnými volbami: Kdo může být členem okrskové volební komise?

Může být členem okrskové volební komise občan ze sousední obce? Jak vybrat členy komise, bude-li se jich hlásit mnohonásobně víc, než je minimální stanovený počet? Lze omezit výběr členů, třeba místem trvalého bydliště, které by mělo být stejné jako místo působení okrskové volební komise v příslušné obci?

Odpovědi na tyto otázky nám poskytla Mgr. Simona Šmídová, referentka oddělení voleb, odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR.

ROZHODUJE VŽDY OBČANSTVÍ ČR

Problematiku členství v okrskové volební komisi řeší pro jednotlivé druhy voleb příslušné volební zákony (viz box). Žádné z jejich ustanovení nezmiňuje podmínku trvalého pobytu.

Podmínkou je vždy občanství České republiky (ve volbách do Evropského parlamentu a volbách do zastupitelstev obcí může být též občanství některého z členských států Evropské unie), věk v den složení slibu minimálně 18 let, absence překážek volitelnosti a skutečnost, že dotyčná osoba není kandi-dátem ve volbách, pro které je okrsková volební komise zřízena. Pro úplnost dodejme, že výčet těchto podmínek je taxativní.

PODMÍNKY PRO STANOVENÍ POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Do okrskové volební komise může delegovat – a to se týká všech druhů voleb, vždy jednoho člena a jednoho náhradníka subjekt, jehož kandidátní listina byla zaregistrována.

Starosta obce stanoví vždy jen minimální počet členů okrskové volební komise. Kolik členů okrsková volební komise bude nakonec čítat, je, jak výše uvedeno, odvislé i od počtu zaregistrovaných kandidátních listin kandidujících subjektů. Podmínkou, kterou jednotlivé volební zákony stanoví a jež musí být naplněna, je umožnění každému subjektu, jenž kandiduje ve volbách a jehož kandidátní listina byla na příslušném území zaregistrována, mít v okrskové volební komisi svého zástupce. Účelem takového postupu je zajištění kontroly nad průběhem hlasování a zejména též nad sčítáním hlasů zástupci jednotlivých subjektů, které se účastní politické soutěže.

Lze tedy konstatovat, že počet členů okrskové volební komise by se měl vždy shodovat s počtem delegovaných členů kandidujících subjektů, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, pokud je tento vyšší, než starostou stanovený minimální počet členů okrskové volební komise.

Pro doplnění je v této souvislosti třeba uvést, že starosta obce členy okrskové volební komise jmenuje pouze v případě, kdy není dosaženo nejnižšího jím stanoveného počtu členů okrskové volební komise.

Členství v okrskové volební komisi z hlediska splnění zákonných podmínek

Pro volby do Parlamentu České republiky se jedná o ustanovení § 14e odst. 2 písm. a ) až c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do Evropského parlamentu jsou podmínky členství v okrskové volební komisi dány v ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volbu prezidenta republiky se jedná o ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

Pro volby do zastupitelstev krajů je úprava obsažena v ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do zastupitelstev obcí v ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře ke článku 2

  • Bc. Petr Bařina

    Byl jsem svědkem, že ve volební komisi byla dcera paní, která pracuje na Obecním úřadě. Na tom by nebylo nic divného, kdyby jsem nevěděl, že ta dcera byla zavřena a vyšetřována policejními a justičními orgány Spolkové republiky Německo. Já vím, že maminka chtěla nechat dceři přivydělat. Je možné, že výkon trestu v Německu nikdo do ČR neohlásí a v rejstříku trestů se trest z ciziny nepromítne. To je můj názor. Podle mne, by tato osoba neměla být ve volební komisi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *