Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Představujeme Integrovaný regionální operační program

V novém programovém období 2014-2020 se současných sedm regionálních operačních programů a Integrovaný operační program sjednotí do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přípravu programu vede Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s mnoha partnerskými subjekty.

V polovině července 2014 byla finální verze programového dokumentu odeslána Evropské komisi k oficiálnímu vyjednávání. Schválení programu se očekává na přelomu let 2014 a 2015 a vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2015.

PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI OBCÍ A REGIONŮ

Integrovaný regionální operační program má za cíl podpořit konkurenceschopnost obcí a regionů, která je základem konkurenceschopnosti celé České republiky. Klade důraz na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury a veřejných služeb, udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a podporu vzdělanosti. Jednotlivé specifické cíle IROP odpovídají na hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje definované v Dohodě o partnerství.


Podporovány budou projekty na celém území ČR kromě hl. m. Prahy. Výjimku tvoří podpora informačně-komunikačních technologií pro rozvoj eGovernmentu, protože většina orgánů s celorepublikovou působností sídlí v Praze, a pražská zdravotnická centra specializované a návazné péče, která jsou spádová pro Středočeský kraj.

Integrovaný regionální operační program prosazuje strategii »3I«, kdy hlavní investice budou směřovat do rozvoje infrastruktury (Infrastructure), zajištění potřeb obyvatel (Inhabitants) a do kvalitnějšího fungování institucí (Institutions).

Charakteristickým znakem nastupující ho období kohezní politiky je tematická a územní koncentrace. Tematická koncentrace představuje nutnost zaměření intervencí výhradně na témata stanovená v nařízení Evropské komise. V souladu s územní koncentrací budou podporována pouze vybraná území, v nichž se vyskytují největší problémy a kde bude mít podpora maximální efekt.

Integrovaný regionální operační program, s plánovanou alokací čtyři miliardy eur, je rozdělen do pěti prioritních os a 13 specifických cílů. Oproti předchozímu období dojde k zúžení rozsahu a konkrétnějšímu zacílení podporovaných aktivit.

EVROPSKÉ FONDY 2014-2020: JEDNODUŠE PRO LIDI

V souvislosti se zahájením nového programového období připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci na podzim letošního roku sérii regionálních setkání pod názvem Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi.

Cílem těchto regionálních setkání bude představení nového programového období 2014-2020 a možností získání evropských dotací, stejně jako seznámení s hlavními změnami oproti současnému programovému období. Dalším samostatným okruhem bude představení Integrovaného regionálního operačního programu a zevrubně bude rovněž probrána problematika veřejných zakázek, která s evropskými fondy úzce souvisí. Do těchto setkání budou zapojeni experti na kohezní politiku z veřejné i soukromé sféry.

Regionální setkání se připravují pro zástupce krajů, měst a obcí, zástupce hospodářských, sociálních a dalších klíčových partnerů. V nejbližší době budeme informovat o konkrétních datech a místech setkání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *