Kategorie:
Různé

Přijetí do MŠ na dobu určitou?

Smí zastupitelstvo obce rozhodnout a uložit ředitelce mateřské školy (MŠ) formou nařízení, že děti, které nemají trvalý pobyt v obci, budou přijímány do mateřské školy jen na jeden rok? Školský zákon upravuje přijímání k předškolnímu vzdělávání jako výlučnou pravomoc ředitele školy včetně stanovení...

Smí zastupitelstvo obce rozhodnout a uložit ředitelce mateřské školy (MŠ) formou nařízení, že děti, které nemají trvalý pobyt v obci, budou přijímány do mateřské školy jen na jeden rok?

Školský zákon upravuje přijímání k předškolnímu vzdělávání jako výlučnou pravomoc ředitele školy včetně stanovení kritérií pro přijímání dětí. Zřizovatel není oprávněn do přijímání dětí do mateřské školy závazně vstupovat. Zřizovatel není v těchto věcech nadřízeným orgánem ředitele školy.

Usnesení zastupitelstva obce, kterým se řediteli nařizuje konkrétní postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, proto není pro ředitele školy právně závazné.

Doba, na kterou se dítě k předškolnímu vzdělávání přijímá, odvisí od povahy činnosti MŠ. Tou není hlídání dětí, ale vzdělávání podle rámcového a školního vzdělávacího programu, jehož účelem je krom jiného také příprava dětí na vzdělávání v základní škole.

Vzdělávací program mateřské školy je proto strukturován tak, aby škola postupně rozvíjela dítě v průběhu všech ročníků předškolního vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky. Izolované vzdělávání pouze v určitém časovém úseku vzdělávacího programu nesplňuje účel vzdělávacího programu, a není tudíž pravidlem.

K předškolnímu vzdělávání se proto přijímají děti na celý vzdělávací cyklus, resp. na celou jeho část od přijetí dítěte až do zahájení povinné školní docházky. Proto § 34 odst. 2 školského zákona zmiňuje přijímání ke vzdělávání »od následujícího školního roku«, nikoli »v následujícím školním roce«.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí ředitel školy zásadně považovat za žádost o přijetí do celého vzdělávacího cyklu. Zákonný zástupce má právo takovou žádost podat. Pokud by například s přihlédnutím k usnesení zastupitelstva ředitel rozhodl o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání tak, že jednostranně omezí dobu vzdělávání na jeden školní rok, může se zákonný zástupce proti časovému omezení předškolního vzdělávání odvolat. Lze předpokládat, že krajský úřad odvolání vyhoví.

V posuzovaném případě je důležitá také zásada rovnosti – není důvod rozlišovat mezi občany zřizovatelské obce a občany jiných obcí, pokud jde o dobu, na kterou se dítě přijímá ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí dítěte z jiné obce jen na jeden školní rok by bylo napadnutelné pro rozpor se zásadou rovnosti upravenou pro správní řízení výslovně v § 2 odst. 4 správního řádu (při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů nesmí vznikat nedůvodné rozdíly).

Uvedený postup obce tudíž není v souladu s právními předpisy.

Pokud mají obce v úmyslu dohodnout se o spolupráci ve věcech zajištění předškolního vzdělávání, je zapotřebí, aby k dohodě přizvaly i ředitele MŠ, a aby pro občany obou obcí platily rovné podmínky. Ředitel například může přijímat přednostně nejdříve děti ze zřizovatelské obce, poté z obce, která se se zřizovatelskou obcí dohodla na spolupráci, a teprve pak děti ze třetích obcí. Když by ale dětem z druhé obce nabídl méně výhodné podmínky předškolního vzdělávání než dětem ze zřizovatelské obce a umožnil jim vzdělávání pouze na omezenou dobu, jednal by v rozporu se zákonem a rámcovým vzdělávacím programem.

Mgr. PETR VOKÁČ

oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *