Přínosy PAP? Pro Evropskou unii snad, pro obce nikoliv

Premiér i ministr financí již potvrdili, že obcím a jejich příspěvkovým organizacím (PO) bude kompenzována část nákladů s aplikací Pomocného analytického přehledu (PAP). Přesto jeho zavedením budou obce nemálo finančně tratit. Navíc je tu otázka, zda by se pro sběr řady dat z menších obcí a PO nevyplatily levnější a jednodušší statistické metody.

Od roku 2009 jsou obce a jimi zřizované příspěvkové organizace (PO) při vedení účetnictví a zdaňování (zejména ve vztahu k DPH) dotčeny řadou významných, takřka neustále novelizovaných předpisů. To obecně vede k razantnímu navýšení pracnosti a růstu vedlejších nákladů (aktualizace programů, školení, odborná pomoc) i k neméně razantnímu nárůstu požadavků na odborné znalosti příslušných pracovníků. Z hlediska DPH se významně zvyšují také rizika penalizací daná právní nejistotou.

Odhlédneme-li od faktu, že pomalu již přestává být ve schopnostech příslušných zaměstnanců obcí a jejich PO jednotlivé změny odborně pojmout, a to i kvůli často měněné a zmatečné legislativě vydávané »na poslední chvíli«, ve snaze dostát předpisům čelíme velkému nárůstu nákladů. Tento nárůst mezi roky 2009 a 2012 odhadujeme zhruba jako dvoutřetinový, což by mohlo znamenat navýšení nákladů na zpracování účetnictví obcí a jejich PO až o pět miliard korun ročně.

ÚČETNÍ ZÁPISY SE MINIMÁLNĚ ZDVOJNÁSOBÍ

Chci se zaměřit hlavně na problematiku PAP (viz novela vyhlášky č. 383/2009 Sb.), který se kvůli zvýšené pracnosti spojené s významným růstem osobních nákladů stává zásadním problémem roku 2012. Nutnost zavedení výkazu předkladatelé předpisu zdůvodňují požadavky Evropské unie. Pro rozhodování a řízení na úrovni obcí však veškerá takto vykazovaná data nemají žádný přínos. Jednotlivé účetní zápisy se však v průměru minimálně zdvojnásobí.

Nově vykazované hodnoty se týkají nových členění majetku a závazků (například se člení majetek na pořízený jako nový, nebo jako použitý), nákladů a výnosů, dále se musí zobrazit typ změny aktiv (třeba koupě, bezúplatný převod, technické zhodnocení …) a závazků a je vymezeno přibližně 300 případů, kdy se bude vyplňovat IČ partnera transakce a IČ partnera aktiva a pasiva. V některých případech IČ obou partnerů, protože může dojít k situacím, kdy se u jednoho účetního případu liší.

NAD ČÍM ZŮSTÁVÁ ROZUM STÁT

Připomeňme, že předpis k povinnosti zpracování PAP byl přijat v prosinci 2011 s účinností od 1. 1. 2012. Jenže byl schválen v takovém stavu, že je nesrozumitelný.

Existuje mnoho případů, kdy ani při značných odborných znalostech nelze zjistit, kdo je vlastně partnerem transakce a kdo partnerem aktiva/pasiva, nebo kdy se při správném zařazení typu změny údaje duplikují apod. Požadované výkazy jsou velmi složité, obsahují vlastně 13 rozdílných výkazů sestavených ze zhruba 450 tabulek, vzájemné vazby mezi nimi jsou však těžko dohledatelné. Ve verzi výkazů schválených předpisem jsou chyby v obsahovém vymezení náplně kódu pro členění výkazů. Některá požadovaná členění výkazu jsou zcela nesplnitelná, protože povinné subjekty nemají informace pro vyplnění k dispozici.

Zajištění výkazu nebylo v dostatečném předstihu projednáno s dodavateli účetních programů, nedošlo k žádnému proškolení povinných subjektů. Na stránkách Ministerstva financí se průběžně doplňuje metodika k PAP, která však není v souladu se schváleným zněním předpisu. Pracovníci MF ČR sami připouštějí, že zkoušíme, co se sledovat bude a co ne, a že ke změnám bude docházet »za pochodu«.

Dodavatelé účetních programů zajištění dat pro PAP víceméně vyřešili systémem zdvojeného účetnictví. Pro představu uvádím rozsah účetních zápisů při pořízení DDHM v systému GORDIC, tedy nejrozšířenějším účetním programu u vybraných účetních jednotek (viz tabulka dole).

Při instalaci PAP technici často přicházejí za tajemníky úřadů a upozorňují je na nutnost personálního navýšení účetních kvůli obrovskému nárůstu pracnosti. Subjekty povinné zpracovat PAP tak budou čelit nárůstu osobních nákladů, které se však ve vztahu ke stavu PAP jeví jako úplně zbytečné. Letos v červenci, kdy obce se 3000 a více obyvateli a příspěvkové organizace s aktivy nad celkem 100 mil. Kč (netto), budou muset výkaz poprvé předat, se totiž pravděpodobně ukáže, že PAP není v řadě aspektů nastaven správně. Pro zpracování výkazu v požadovaném rozsahu nejsou nastaveny informační toky, správnost výkazu je nekontrolovatelná.

CO JE NYNÍ AKTUÁLNÍ

Nehospodárnost, neefektivnost a neúčelnost PAP pro obce je natolik alarmující, že je třeba začít situaci co nejrychleji řešit.

Především je nutné »pokus« PAP ihned zastavit a přesunout do fáze přípravy pomocí »zkušebního testování«. PAP se může do praxe začít zavádět až po jasném stanovení cílů sledování, zpracování řádné metodiky a zajištění proškolení povinných subjektů, a to vše ve vztahu ke zhodnocení ekonomických dopadů na zpracovatele těchto výkazů.

Neméně důležité je zajistit, aby se povinnost zpracování PAP nerozšířila na zbytečně rozsáhlý okruh subjektů. Podle současného znění předpisu se v roce 2014 povinnost předání PAP vztáhne na všechny obce nad 1 tis. obyv. a PO nad 10 mil. Kč aktiv netto. Bude to zhruba 18 tis. »vybraných účetních jednotek«. Z nich je (odhadem) 16,7 tis. obcí do 3 tis. obyvatel a PO do 100 mil. Kč obratu netto – tedy subjektů, které letos PAP odevzdávat nemusejí a tuto povinnost mají odloženu na rok 2013, resp. 2014. Sečteme-li však hodnoty majetku a obratu těchto 16,7 tis. účetních jednotek, dobereme se pouze necelých 10 % hodnot celkových aktiv a obratu »státu«. Jinak řečeno, z asi 90 % účetních jednotek stát získá necelých 10 % požadovaných informací. Náklady na takové sledování by však byly enormní, přitom řada informací by se získala snáze pomocí statistických metod.

IVANA SCHNEIDEROVÁ

auditor, číslo osvědčení 1840

Acha obec účtuje s. r. o.

Při instalaci PAP technici často přicházejí přímo za tajemníky úřadů a upozorňují je na nutnost personálního navýšení účetních.

Příklad: Rozsah účetních zápisů případu »Pořízení DDHM (například počítače)« v systému GORDIC

Rok 2011 bez PAP rok 2012 s členěním podle PAP
počet řádků účetního zápisu 6 16
počet číselných znaků účetního členění 50 156

ZDROJ: AUTORKA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *