PŘÍPRAVY VRCHOLÍ

SAPARD V těchto týdnech vrcholí přípravy programu SAPARD, který má z Evropské unie (EU) přinést České republice ročně asi 800 miliónů Kč na podporu rozvoje zemědělství a venkova. Aby mohl být program zahájen, musí být Evropskou komisí schválen "Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období...

SAPARD

V těchto týdnech vrcholí přípravy programu SAPARD, který má z Evropské unie (EU) přinést České republice ročně asi 800 miliónů Kč na podporu rozvoje zemědělství a venkova.

Aby mohl být program zahájen, musí být Evropskou komisí schválen „Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000-2006“ a musí být provedena akreditace české Agentury SAPARD. Základem pro finanční transfer z EU do ČR se stane připravovaná víceletá finanční smlouva.

Agentura SAPARD plní dvě funkce – implementační a platební. Implementační funkce spočívá zejména v zajišťování informovanosti potenciálních příjemců pomoci, shromažďování žádostí, dále v hodnocení a výběru projektů, kontrole žádostí z hlediska termínů i věcného obsahu, stanovování smluvních povinností mezi agenturou a příjemci pomoci, provádění kontrol na místě a v podávání zpráv o pokračování realizace opatření na základě monitorovacích indikátorů. Platební funkce představují především kontroly požadavků na platby, kontroly na místě, dále autorizace, zaúčtování závazku a provedení platby a pak také kontroly příjemců pro výplatu podpory.

Hodnocení i výběr vhodných projektů budou probíhat výlučně na národní úrovni. Za tímto účelem bylo jmenováno osm regionálních a jedna národní výběrová komise. Žádné projekty se nebudou posílat do Bruselu ani kamkoliv jinam mimo ČR. Místem pro podávání všech žádostí o podporu projektů budou příslušná regionální pracoviště Agentury SAPARD. Těch bylo vytvořeno osm a nacházejí se na územních odborech Ministerstva zemědělství (MZe). Regionální pracoviště žádost zaregistrují a zkontrolují základní údaje.

Úspěšné projekty budou zhodnoceny podle objektivně připravených obecných kritérií společných pro všechny projekty a podle kritérií specifických, lišících se dle jednotlivých opatření.

Toto zhodnocení provedou společně pracovníci na regionálních pracovištích a pracovníci odboru implementace programu SAPARD. V případě potřeby bude zadán k vypracování nezávislý odborný posudek. U projektů, které přesáhly minimální stanovenou bodovou hranici, proběhne úvodní prověrka na místě.

Sídelní města regionálních pracovišť: Praha (pro region Praha), Praha (pro region Středočeský), České Budějovice (Jihozápad), Ústí nad Labem (Severozápad), Hradec Králové (Severovýchod), Brno (Jihovýchod), Olomouc (Střední Morava) a Opava (pro region Ostravsko).

Všechny předložené projekty budou předány patřičné výběrové komisi spolu se zhodnocením a zápisem z úvodní prověrky. Výběrové komise následně doporučí projekty určené k realizaci. Smlouvu mezi příjemcem pomoci a Agenturou SAPARD podepisuje ředitel agentury. Podepsáním smlouvy může začít realizace projektu. Termíny pro předkládání prvních projektů s žádostí o finanční podporu budou zveřejněny ihned po oficiálním zahájení programu.

„Plán rozvoje“ byl zaslán do Bruselu v polovině srpna t. r. Gestorem za jeho vypracování je Ministerstvo pro místní rozvoj, na jeho přípravě se však značně podílelo i MZe.

Podobné „Plány rozvoje“ vypracovávaly všechny kandidátské země. Schvalovací proces žádného z nich nezačal dříve než v září. Součástí „Plánu rozvoje“ jsou priority a opatření pro SAPARD. Každý projekt, který bude předkládán spolu s žádostí o finanční podporu, se musí vztahovat k některému z těchto opatření. To je jedna z nejzákladnějších podmínek úspěchu projektů.

Priority a opatření „Plánu rozvoje“

Priorita 1: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství

Opatření:

1.1. Investice do zemědělského majetku (welfare – rekonstrukce stájí pro skot a prasata, rekonstrukce skladovacích kapacit – zejména pro ovoce a zeleninu, budování skladovacích kapacit na kejdu a hnůj)

1.2. Zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů z rybolovu (zvyšování konkurenceschopnosti podniků modernizacemi technologií a podporou marketingu, podpora regionálních produktů)

1.3. Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele (zejména systémy HACCP a SEUROP)

1.4. Meliorace a pozemkové úpravy (realizace pozemkových úprav)

Priorita 2: Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí

Opatření:

2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury (projekty v rámci integrované strategie rozvoje mikroregionů, řešení specifikovaných problémových oblastí)

2.2. Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost činností a alternativní zdroje příjmů (projekty v rámci integrované strategie rozvoje mikroregionů, řešení specifikovaných oblastí)

2.3. Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny (agro-environmentální programy ve vybraných pilotních oblastech)

Priorita 3: Odborná pomoc

Opatření:

3.1. Zlepšování profesního vzdělání (odborné vzdělávání a školení)

3.2. Technická pomoc (odborné studie)

Bližší informace lze získat na regionálních pracovištích Agentury SAPARD i na všech ostatních územních odborech MZe.

ZDENĚK BETLACH,

odbor implementace programu SAPARD MZe

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *