Přizpůsobení se zákonu o korporacích

Co všechno musí obce provést s obchodními společnostmi do 1. července 2014? Musí mít všichni jednatelé, členové dozorčích rad a představenstvech uzavřenou smlouvu o výkonu funkce? Obecně platí pravidlo, že podle zákona o obchodních korporacích (ZOK) se řídí až práva a povinnosti vzniklé od 1. ledna...

Co všechno musí obce provést s obchodními společnostmi do 1. července 2014? Musí mít všichni jednatelé, členové dozorčích rad a představenstvech uzavřenou smlouvu o výkonu funkce?

Obecně platí pravidlo, že podle zákona o obchodních korporacích (ZOK) se řídí až práva a povinnosti vzniklé od 1. ledna 2014. To znamená, že založení, vznik a další aktivity obchodních korporací (akciové, komanditní a veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva aj.), k nimž došlo před tímto datem, se budou posuzovat podle dosavadního práva. Bude se dokonce předpokládat, že ustanovení starého obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, jsou součástí společenské smlouvy, která vznikla ještě za jeho platnosti.

Na druhou stranu však již okamžikem účinnosti ZOK k 1. 1. 2014 pozbyla platnosti všechna ujednání společenských smluv, která byla v rozporu s jeho donucujícími (kogentními) ustanoveními. Navíc je každá korporace povinna do 1. 7. 2014 uvést tyto listiny do souladu s kogentními ustanoveními zákona. Pokud tak neučiní, vyzve ji k tomu rejstříkový soud a stanoví jí dodatečnou lhůtu. Když se korporace nepodřídí, může v krajním případě čelit zrušení a likvidaci, kterou zahájí soud z úřední povinnosti.

Dále je třeba dát pozor na smlouvy o výkonu funkce. ZOK klade velký důraz na transparentnost odměňování. Smlouva o výkonu funkce musí být uzavřena se všemi členy orgánů obchodních korporací v souladu s novou právní úpravou. Všechny smlouvy uzavřené podle starého práva pak musí být do konce června tohoto roku přizpůsobeny ZOK, a to i ty, které nebyly v minulosti vůbec sepsány. V obou případech platí, že nebude-li zákonným požadavkům učiněno zadost, členové orgánů budou své funkce vykonávat od 1. 7. 2014 bezplatně.

Obchodní korporace, které byly založeny před účinností nového soukromého práva, mohou provést tzv. generální opt-in do práva nového. Znamená to, že se změnou společenských smluv dobrovolně rozhodnou podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku, tj. včetně těch ustanovení, která nemají donucující povahu. Takový krok mohou provést kdykoliv do konce roku 2015, přičemž účinnosti změna nabude zveřejněním v obchodním rejstříku.

Tuto změnu lze obchodním společnostem doporučit, neboť jinak se budou i nadále řídit dvěma zákoníky. Kogentními ustanoveními dle ZOK, zatímco dispozitivními ustanoveními dle starého obchodního zákoníku se všemi riziky a nejistotami, co vlastně na tu kterou situaci dopadá.

Od 1. ledna také platí nový rejstříkový zákon, č. 304/2013 Sb. Stav zapsaný v rejstříku musí do souladu s novým zákonem uvést každá osoba zapsaná v jednom z veřejných rejstříků, a to opět nejpozději do šesti měsíců od účinnosti, tedy do 1. července tohoto roku. Výjimku tvoří spolky, které dosud ve veřejném soudním rejstříku nebyly, pro něž platí lhůta tříletá, a tak mají čas až do konce roku 2016.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D.

Partner, Havel, Holásek & Partners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *