Kategorie:
Různé

Proces vzdělávání nikdy nekončí, připomíná personalista z Písku

Bezmála třicet let se další nominant do soutěže o cenu Personalista veřejné správy věnuje činnostem zabývajícím se personalistikou, odměňováním a využíváním pracovní doby. Od roku 2003 pracuje na písecké radnici, když předtím byl šest let zaměstnán na Okresním úřadě v Písku.

Když tajemnice Městského úřadu Písek Ing. Zlatuše Hofmanová zpracovávala přílohu k nominaci zaměstnance radnice do soutěže o cenu Personalista veřejné správy 2013, mj. napsala: »Práce Ing. Jiřího Petráška se dá hodnotit jako práce personalisty na úřadech, které mají okolo 200 zaměstnanců a personální a mzdovou agendu zajišťují jen dvě osoby – personalista a mzdová účetní. Jde tedy o práci, u níž se vyžaduje nejen znalost problematiky personální, ale i agendy platové včetně zpracování platů alespoň na takové úrovni, aby byla zajištěna vzájemná zastupitelnost personalisty a mzdové účetní. Při všech těchto činnostech Ing. Petrášek využívá své mnohaleté zkušenosti v této oblasti v kombinaci s neustálým rozšiřováním a doplňováním znalostí.«

KRÉDO, KTERÉ PLATÍ PRO KAŽDOU PROFESI – I PRO PERSONALISTY

Tímto svým konstatováním tajemnice mimoděk potvrdila i krédo, jehož se personalista Městského úřadu Písek Ing. Jiří Petrášek ve své činnosti přidržuje. Prozradil je také Moderní obci: »Jedna zásada je podle mého názoru platná a použitelná pro každou profesi: Nikdy si nemysli, že při své práci vystačíš s rutinou a dlouholetou praxí. Proces vzdělávání nikdy nekončí.«

OSOBNÍ PŘÍPLATKY, ODMĚNY… V PÍSKU LOGICKÉ A TRANSPARENTNÍ

Na písecké radnici se nominant do soutěže mj. zasadil o zpracování pravidel způsobu čerpání prostředků na platy včetně průběžného měsíčního sledování a aktualizace. Na dotaz redakce pravidla krátce shrnul: »Musí stát na v podstatě velice jednoduché zásadě. Totiž neměnit během roku to, co se na jeho začátku slíbí. Kromě běžných zásad rozdělení peněz na platy, tzn., kolik je třeba na tarify, kolik na příplatky, kolik na náhrady, dodržujeme dvě pravidla. První: Pro jednotlivé odbory stanovíme objem prostředků použitelných na osobní příplatky. Pokud vedoucí odboru nerozdělí celou částku, může nevyčerpanou část použít ve formě odměn. Druhé: Platí, že podstatnou část peněz, které nevyplatíme z důvodu nemoci, dostane ten, kdo za nemocného práci odvedl. Přičemž o tom opět rozhodne příslušný vedoucí formou odměny.«

Prosté a logické? Při konzultacích s ostatními personalisty Jiří Petrášek zjišťuje, že takový postup při rozdělování peněz na jiných úřadech veřejné správy nebývá až tak běžný. Přitom na písecké radnici funguje již několik let a zaměstnanci je považován za transparentní a spravedlivý.

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? A PROČ NE?

Ani pružná pracovní doba, kterou v Písku Jiří Petrášek rovněž pomohl zavést, není ve veřejné správě zcela obvyklá. Sám k ní uvedl: »Na setkáních personalistů potkáte její zanícené zastánce, stejně jako výrazné odpůrce. U nás jsme pružnou pracovní dobu zavedli souběžně s elektronickou evidencí docházky. Myslíme si, že i když možnost jejího využití je výrazně omezena zejména požadavkem na zajištění plného chodu úřadu v úředních hodinách, stále zůstává dost velký prostor k tomu, aby si jednotliví zaměstnanci volili svou pracovní dobu podle sebe. Vždy však musí být dodržena zásada, že na prvním místě je klient, který nesmí být pružnou pracovní dobou omezen.«

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ ÚŘEDNÍKY

Tajemnice městského úřadu Zlatuše Hofmanová také vyzvedla, že nominant aktivně spolupracuje při výběrových řízeních podle zákona o úřednících se zaměřením na co největší objektivnost při výběru.

Podle Jiřího Petráška je správné, že zákon o úřednících stanoví průběh výběrového řízení jen rámcově a nechává na úřadu, aby sám určil postup, který uzná za co nejvíce objektivní. »Ze zákonem stanovených podmínek pro výběrové řízení však nejsem přesvědčen o nutnosti požadavku, aby uchazeč podával doklady ve formě originálu či ověřené kopie. To by stačilo až u vybraného uchazeče,« poznamenal Jiří Petrášek. A přidal zajímavou zkušenost: Při posledních výběrových řízeních na radnici v Písku zjistili, že se výrazně snížil počet uchazečů tzv. středního věku, kteří splňují požadavek stupně vzdělání a mají určitou praxi. Naproti tomu se výrazně zvýšil podíl uchazečů z řad absolventů či s minimální praxí. »Potvrzuje se tak, že problém absolventů jako skupiny uchazečů o zaměstnání se nezmenšuje, naopak prohlubuje, a jakýkoli způsob podpory jejich zaměstnávání se mi jeví jako nevyhnutelný,« dodal Jiří Petrášek.

Jak dále uvedl, bude-li schválen nový zákon o úřednících, v obecné rovině se pro personalisty stane velkou výzvou jeho co nejrychlejší uvedení do praxe. »Podle současných informací by zákon měl obsahovat velké změny zejména v otázce vzdělávání a hodnocení úředníků. Na našem úřadě intenzivně pracujeme na zavedení nového způsobu hodnocení zaměstnanců, při němž by výsledky hodnocení měly přímý vliv na výši osobního příplatku zaměstnance. I v tomto případě je nutné vše vysvětlit a přesvědčit všechny o správnosti tohoto kroku,« uzavřel Jiří Petrášek.

Cena Personalista veřejné správy 2013

Vyhlašovatelem ceny Personalista veřejné správy je Klub personalistů o. p. s..

Soutěž je určena všem, kdo se zabývají personalistikou nejen v územní samosprávě, ale letos nově také ve státní správě.

Cílem soutěže Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností v úřadech veřejné správy v České republice, veřejné ocenění práce nejlepších personalistů veřejné správy a ohodnocení jejich přínosu v oblasti personálního řízení. Cena rovněž úspěšně napomáhá šíření dobré praxe v personálních činnostech a zdůraznění významu práce s lidským kapitálem na úřadech.

O udělení ceny rozhoduje hodnoticí komise jmenovaná statutárním orgánem Klubu personalistů, o. p. s.

Podrobnější informace najdete na: http://www.klub-personalistu.cz/

ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ o. p. s.

Zásada pravidel pro odměňování je v podstatě velice jednoduchá. Totiž neměnit v průběhu roku to, co se na jeho začátku lidem slíbí.

Jiří Petrášek: Pokud bude schválen nový zákon o úřednících, v obecné rovině se pro personalisty stane velkou výzvou jeho co nejrychlejší uvedení do praxe.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *