Prodloužení doby jednání zastupitelstva

Lze změnit usnesením zastupitelstva obce konec jeho zasedání v případě, že to vyžadují potřeby projednání programu a prodloužit dobu jednání jen pro jeden konkrétní případ tohoto zasedání? Zákon o obcích pravidla zasedání zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo) upravuje jen velmi stručně a...

Lze změnit usnesením zastupitelstva obce konec jeho zasedání v případě, že to vyžadují potřeby projednání programu a prodloužit dobu jednání jen pro jeden konkrétní případ tohoto zasedání?

Zákon o obcích pravidla zasedání zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo) upravuje jen velmi stručně a ponechává tak na zastupitelstvu, aby si (v intencích právní úpravy) upravilo bližší podrobnosti svého jednání, a to prostřednictvím jednacího řádu. Pokud jde o časový rozsah jednání zastupitelstva, zákon o obcích jej nijak nelimituje (neomezuje konání zasedání pouze na pracovní dny, nestanoví hodiny, kdy má zastupitelstvo jednat apod.). Pouze ukládá obecnímu úřadu povinnost informovat o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva, a to vyvěšením této informace na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce (§ 93). Nic tak nebrání tomu, aby zastupitelstvo ve svém jednacím řádu stanovilo, že zasedání zastupitelstva se konají například v době od 17 do 22 hodin, resp. stanovilo maximální délku jednoho zasedání.


Je ale třeba uvést, že běžně mohou nastat situace, kdy v daném horizontu zastupitelstvo nestihne veškeré záležitosti projednat. Lze proto jedině doporučit, aby jednací řád, pokud již jakékoliv časové omezení jednání zastupitelstva obsahuje, pamatoval i na popsanou situaci. Do jednacího řádu může být například zařazeno ustanovení, že pokud by body programu zasedání nebyly projednány do 22:00 hodin, zasedání se přerušuje do druhého dne do 09:00 hod, příp. ustanovení, že při neprojednání všech bodů programu bude svoláno náhradní zasedání do 15 dnů apod. Zároveň by bylo vhodné, aby jednací řád stanovil možnost hlasováním rozhodnout jinak, tzn. rozhodnout o pokračování (»dokončení«) programu zasedání ještě týž den – například zbývá-li k projednání již jediný bod apod.

Ve vztahu ke konkrétní situaci popsané v dotazu lze konstatovat, že jestliže jednací řád jednoznačně stanoví, že při naplnění pěti hodin jednání zastupitelstva bude jednání zastupitelstva ukončeno a svoláno náhradní zasedání, pak by zastupitelstvo mělo takto postupovat. Pokud jednací řád neupravuje výjimku z tohoto pravidla a zastupitelstvo by i přesto chtělo dále v jednání pokračovat, takový postup podle mého názoru vyloučit nelze a na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva by mohlo k »prodloužení« doby jednání i v takovém případě dojít. Svým usnesením by zastupitelstvo fakticky pro tento konkrétní případ stanovilo jakousi výjimku z jednacího řádu. Do budoucna bych však považovala za vhodnější možnost prodloužení jednání zakotvit přímo do jednacího řádu.

Obdobné by platilo i v situaci, že by jednací řád omezoval dobu jednání zastupitelstva a přitom žádným způsobem neupravoval, jak postupovat v případě nemožnosti dodržení tohoto omezení (neprojednání všech bodů schváleného programu) – také v tomto případě by bylo podle mého názoru možné dobu zasedání »prodloužit« na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *