01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Programové období 2014-2020: Které posuny a změny přináší?

Nové programové období s sebou přináší celou řadu změn souvisejících s reformou kohezní politiky. Přinášíme přehledné shrnutí toho nejpodstatnějšího, co přinesou Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) v letech 2014-2020.

Cílem reformy politiky soudržnosti pro programové období 2014-2020 je podpořit rozvoj všech evropských regionů a dosáhnout maximálního efektu investic ESI fondů pro jejich rozvoj.

ZAMĚŘENÍ NA STRATEGICKÉ POTŘEBY

Toho se má dosáhnout užším vymezením strategie a snížením počtu podporovaných aktivit. Koncentrace cílů podpory je nutná i proto, že celková alokace prostředků pro ČR je nižší než v minulém období. Podporované aktivity se budou soustřeďovat především na podporu realizace aktuální strategie Evropa 2020, jejímž cílem je dosažení udržitelného růstu založeného na znalostech a podporujícího sociální začlenění. Podpora se zaměří na odvětví jako: výzkum a vývoj, inovace, vzdělávání, infrastruktura, digitální agenda, životní prostředí a energetická účinnost, podpora zaměstnanosti a malých a středních podniků. Na základě podrobné socio-ekonomické analýzy byly zvoleny intervence, které budou řešit reálné potřeby ČR a jejích regionů.

ORIENTACE NA VÝSLEDKY

EU také požaduje stanovení jasných, transparentních, měřitelných a odpovědných cílů orientovaných na výsledky. Členský stát musí předem stanovit, jakých výsledků chce prostřednictvím zdrojů z ESI fondů dosáhnout. Jejich sledování a měření umožní kvalitní nastavení indikátorové soustavy. Pro úspěšně čerpající programy je zavedena tzv. výkonností rezerva, která umožní při naplnění cílů získat další prostředky.

PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY

V novém programovém období se také zavádějí tzv. předběžné podmínky. Ty mají vytvořit podmínky a předpoklady nezbytné pro lepší investování a efektivitu vynaložených zdrojů EU. Příkladem jsou různé sektorové strategie či reformy systému, jako např. nový služební zákon pro veřejnou správu, novelizace zákona o veřejných zakázkách, Národní strategie inteligentní specializace v oblasti výzkumu a inovací, implementace směrnice EIA v oblasti životního prostředí apod. Nejenže na jejich splnění závisí možnost využívat prostředky ESI fondů, ale jsou i významnými faktory zvýšení efektivity využívání evropských prostředků. Kvalita veřejných institucí nebo investičního prostředí je nezbytným předpokladem pro dosahování stanovených cílů.

ZJEDNODUŠENÍ A OMEZOVÁNÍ BYROKRACIE

Dalším prvkem reformy je také určité zjednodušení a omezení byrokracie při využívání prostředků ESI fondů. I když v tomto ohledu je nutné podotknout, že čerpání nikdy nebude úplně jednoduché, vzhledem k tomu, že se jedná o využívání veřejných zdrojů, kde jsou kontrolní mechanismy namístě. Zjednodušení má být dosaženo pomocí nastavení jednotného centrálně koordinovaného přístupu s jasným vymezením rolí a povinností jednotlivých subjektů implementační struktury. Za tímto účelem se vytváří jednotné metodické prostředí, které prostřednictvím závazných metodických postupů sjednotí a definuje jednotné postupy v klíčových oblastech implementace.

To podpoří rovněž elektronizace a sjednocení základních administrativních procesů. S cílem snižování administrativní zátěže žadatelů a příjemců budou informace k možnostem čerpání na jednom místě a s dostatečným časovým předstihem a dojde také k sjednocení informačních systémů pro podání projektové žádosti. Větší důraz bude kladen na společenský přínos projektů a vynaložených investic namísto objemu, rychlosti a formální správnosti čerpání.

NOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE

V novém programovém období bude podporováno širší využití finančních nástrojů ať už z pohledu objemu finančních prostředků, tak aktivit či příjemců, kteří mohou být touto formou podpořeni. Rozšířené využití návratných finančních nástrojů podpoří vyšší kvalitu projektů a s výhledem do budoucna sníží závislost příjemců na dotacích.

Prostředky Evropské unie z finančních nástrojů budou příjemcům poskytovány ve formě půjček, záruk nebo rizikového kapitálu.

SNÍŽENÍ POČTU PROGRAMŮ

V novém programovém období dojde ke snížení počtu programů spolufinancovaných z ESI fondů. V rámci kohezní politiky bude podpora rozdělována osmi operačními programy. Sedm regionálních operačních programů programového období 2007-2013 bude sjednoceno do jednoho. Nově je do systému zahrnut také Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství (v rámci politiky rozvoje venkova a společné rybářské politiky). Další programy budou realizovány v rámci cíle Evropské územní spolupráce (programy přeshraniční spolupráce s Polskem, Rakouskem, Saskem a Slovenskem).

Důraz je přitom kladen na dosahování synergií intervencí a programů. Například v oblasti podnikání bude podporována komercionalizace výsledků vědy a výzkumu či v oblasti vzdělávání bude důležitá vazba na požadavky trhu práce.

Posuny ve věcném zaměření programového období 2014-2020

Využití a další rozvoj aktivit programového období 2007-2013 v navazujícím období 2014-2020

důraz na propojení vzdělávání s trhem práce

důraz na propojení vědy a výzkumu s tvorbou inovací

větší zapojení podniků do tvorby inovací

využití evropských center excelence a další výzkumné infrastruktury

rozvoj a modernizace technologií pořízených v programovém období 2007-2013

dokončení výstavby velké TEN-T infrastruktury a klíčové dopravní infrastruktury

dokončení digitalizace a elektronizace veřejné správy

důraz na vzdělávání a kvalifikaci ve veřejné správě a složkách integrovaného záchranného systému

podpora vodohospodářské infrastuktury v malých aglomeracích

Nové aktivity 2014-2020

nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (stáže ve formách apod.)

posun ke strategickému řízení a vzdělávání vedení škol

koordinace všech regionálních opatření

investice do špičkových technologií namísto výstavby

projekty zaměřené na schopnost podniků efektivně využívat informace

přechod k novým formám podpory - finanční nástroje, návratné typy fondů

posílení orientace na maximální využití inteligentních řešení pro řízení dopravy

zavádění moderních metod řízení lidských zdrojů

nastavení systémů sociálního bydlení

podpora infrastruktury zajišťující napojení alternativních zdrojů energie

komplexní a systémová opatření v oblasti životního prostředí

ZDROJ: MMR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down