01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt hledá vhodná řešení pro zpětný odběr elektroodpadu

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje je jedním ze zpracovatelů praktické části projektu VaV - Bezpečná recyklace elektroodpadu, který komplexně zajišťuje Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady za finančního...

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje je jedním ze zpracovatelů praktické části projektu VaV - Bezpečná recyklace elektroodpadu, který komplexně zajišťuje Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady za finančního přispění Ministerstva životního prostředí.

Hlavním cílem praktické části projektu je ověřit zpětný odběr elektroodpadu od občanů, tj. sběr, přepravu a především možnosti jeho zhodnocení včetně vyčíslení nákladů. Pro tento účel byla vybrána oblast jižně od Plzně - mikroregion Radbuza. Členskou základnu mikroregionu tvoří 19 obcí, v nichž žije zhruba 22 tisíc obyvatel. Územní celek se vyznačuje rozmanitou zástavbou i osídlením jednotlivých obcí. Jsou tam jak města se zhruba 5 tisíci obyvateli, tak malá sídla s 200 obyvateli. Mikroregion splňuje kritéria zadavatele i tím, že má dobře vybudovanou infrastrukturu pro odpadové hospodářství (jeden sběrný dvůr pro zhruba 4500 obyvatel).

KVÓTA NEBUDE PROBLÉM

V praxi to znamená, že v daném území během šesti měsíců:

- bude se elektroodpad odebírat od občanů ve čtyřech sběrných dvorech,

- budou se ambulantně svážet nebezpečné odpady tak, jak je v obcích mikroregionu zvykem, a bude vyhodnoceno množství elektroodpadu,

- bude se ve všech obcích svážet pouze elektroodpad, a to ve stejný den, během tzv. elektrosoboty, následně se bude analyzovat množství odpadu a především kvalita sběru,

- bude vyhodnoceno množství elektroodpadů na nepovolených skládkách odpadů,

- budou instalovány dva speciální (barevně odlišené fialové) kontejnery v sídlištní zástavbě s označením výhradně pro sběr elektroodpadu.

Po celou dobu trvání projektu se veškerý sebraný elektroodpad odváží ke zpracování k oprávněným společnostem, které provádějí rozbory každého kusu odpadu. Závěrečná zpráva bude obsahovat informace o možnostech zhodnocení vyřazeného elektroodpadu, dále kolik procent materiálu z každého kusu je nutno odstranit, jak je tato činnost finančně a časově náročná atd. Součástí výsledného dokumentu bude i vyhodnocení negativ spojených s realizací praktické části projektu, například chyby ve vedení evidence, nákladná recyklace některých odpadů, nepochopení ze strany obyvatel, velké množství jiných odpadů apod.

Z dosud získaných výsledků je zřejmé, že kvóta stanovená legislativou (4 kg elektroodpadu na obyvatele a rok) nebude pro nás problém. Pouze odpad sebraný v jeden den při ambulantním svozu představuje zhruba 1,5 kg na jednoho obyvatele mikroregionu.

DOSAVADNÍ POZNATKY

Pro úspěšný sběr a následnou recyklaci elektroodpadu je důležité zajistit dostatečnou informovanost obyvatel a vhodnou technologii pro jeho zpracování. Během "elektrosoboty" nás příjemně překvapila kvalita sbíraného odpadu. Na všech stanovištích ve všech 19 obcích byl shromážděn elektroodpad bez jakýchkoliv příměsí či jiných druhů odpadů než těch, které uváděly informační letáky.

Naše poznatky potvrzují, že pro každý kraj by mělo existovat minimálně jedno recyklační centrum, které bude zpracovávat většinu elektroodpadu (elektrické sporáky, lampy, mikrovlnné trouby, mixéry, rychlovarné konvice, elektrické nářadí apod.). Nebezpečné složky elektroodpadu (vyřazené výrobky domácího chlazení, televize, zářivky apod.) by se převážely ke zpracování do specializovaných středisek pro recyklaci nebezpečných odpadů, která by mohla sloužit i pro několik krajů.

Ukazuje se, že zpětný odběr elektroodpadu prostřednictvím posledních prodejců je problematický. Prodejci nejenže nemají povědomí o svých zákonných povinnostech, ale hlavně jim chybějí na tento účel skladovací prostory. Navíc občané využívají tento způsob odložení nepotřebných věcí jen velmi málo. Pouze dvě ze šesti prodejen měly zkušenosti s tím, že jim někdo přivezl elektroodpad. V jedné byly odloženy dvě zářivky, do druhé přivezli občané při nákupu upotřebenou chladničku, se kterou je pak prodejce poslal do sběrného dvora. Není to ojedinělý případ, z vyjádření všech prodejců vyplynulo, že pokud by zákazník do prodejny přinesl vyřazený elektrovýrobek, tak ho odkáží na sběrný dvůr v obci.

Na základě již získaných poznatků můžeme konstatovat, že občané si zvykli využívat sběrných dvorů k odkládání odpadu. Tam, kde tyto dvory nejsou, se odpad sváží ambulantně. Nejvíce odpadu se sebere, když občan může odpad odložit před svou nemovitost a obec následně odpady sveze svými prostředky na určené stanoviště. V takovém případě se množství sebraných odpadů zvýší až desetinásobně.

Stručné shrnutí

Dosavadní průběh praktické části projektu VaV - Bezpečná recyklace elektroodpadu ukazuje, že:
  stanovenou kvótu 4 kg na osobu a rok lze splnit,

 nejlepší formou zpětného odběru upotřebených elektrovýrobků je využívání sběrných dvorů v kombinaci s ambulantními svozy v malých sídlech.

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že ČR musí do 31. 12. 2008 dosáhnout míry odděleného sběru v průměru minimálně 4 kg elektroodpadu z domácnosti na osobu a rok - pozn. redakce.)

Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o. p. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down