Projekt Inteligentní město chce pomoci regionům

Standard Inteligentní město chce podpořit postavení veřejné správy v České republice a zlepšit nelichotivé výsledky mezi evropskými státy v oblastech jako institucionální prostředí či konkurenceschopnost regionu. Jeho ambicí je zvýšit spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem na úrovni měst a obcí.

Mezinárodní projekt byl završen závěrečnou konferencí v Průhonicích. Kromě představitelů měst, obcí a expertů na veřejnou správu byl projekt podpořen senátorkou Alenou Gajdůškovou, 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR, která převzala nad konferencí záštitu.

Standard Inteligentní město, inovativní »průvodce« k řízení obcí a především úřadů, je impulsem pro konstruktivní spolupráci a prostředkem k dialogu mezi městy, občany, investory, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a zástupci občanské společnosti v regionu. Na oponentuře standardu se podílelo více než 50 obcí. Jedná se tedy o prolnutí více než dvacetiletých zkušeností ze soukromého a veřejného sektoru z pohledu poradenské firmy a zároveň best practice a praktický pohled těch, kteří se denně na činnostech veřejné správy podílejí.

Standard je volně ke stažení na stránkách www.inteligentnimesto.cz v sekci Výstupy. Tento dokument si neklade za cíl být vyčerpávající encyklopedií, jak řídit úřad, ale chce být inspirací a motivem.

Vytvořením dokumentu Standard Inteligentní město projekt zdaleka nekončí, spíše naopak, právě začíná jeho implementační část. Jaké je tedy pokračování projektu a jak by města mohla se Standardem pracovat?

POSTUP PŘI IMPLEMENTACI STANDARDU INTELIGENTNÍ MĚSTO

1. krok – Porovnání stávajícího fungování úřadu a města s kritérii Standardu. Cílem je získat reálný obraz o současné situaci a poukázat jak na dobré stránky, tak zejména na možnosti rozvoje. Tento úvodní audit probíhá ve spolupráci s externím dodavatelem. Výstupem je pak pohled nezávislého pozorovatele včetně vysvětlení a doporučení pro další práci. Zde je právě jeden z rozdílů oproti např. modelu CAF či ISO, které jsou rovněž podpůrnými nástroji k řízení, ale již nepřinášejí konkrétní příklady k nápravě a postup k jejich zavedení.

2. krok – Město si nastaví priority, kterými oblastmi se bude zabývat a bude je chtít zlepšovat. Určí zodpovědné osoby za realizaci opatření.

3. krok – Realizace a implementace aktivit vedoucích ke zvýšení úrovně úřadu či města ve zvolených oblastech.

4. krok – Po zavedení a implementaci zvolených opatření probíhá certifikační audit (od třetí strany – nezávislé autority). Zde je auditovaný úřad, resp. město, opět posuzován oproti definovaným standardům Inteligentní město.

5. krok – Obdržení certifikátu Inteligentní město, který bude nastaven ve třech úrovních.

Mezinárodní projekt Inteligentní město sice nedávno skončil, ale myšlenku zvyšovat kvalitu a efektivitu veřejné správy chceme i nadále využívat v dalších našich projektech. »Inteligentní město« je základem úspěšných konkurenceschopných regionů.

JAK SI VEDOU REGIONY V ČR?

Podle výzkumu konkurenceschopnosti regionů v EU (dle NUTS II) realizovaného organizací GAČR v roce 2012 má ČR dva regiony (Severozápad, Moravskoslezsko) mezi 30 nejproblémovějšími (myšleno nejméně konkurenceschopnými regiony EU) regiony v EU ze všech 267 regionů.

Praha jako region se umístila na výborném 20. místě. Plyne z toho trend neustále se rozvírajících nůžek mezi bohatými a chudými regiony v ČR, což má výrazné hospodářské a sociální dopady na obyvatele.

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONŮ

Jsme přesvědčeni, že ke zvýšení konkurenceschopnosti nejproblémovějších regionů v ČR vede zlepšení spolupráce a koordinovaný přístup hlavních aktérů regionu (veřejná správa, soukromý sektor, akademická sféra, neziskový sektor a občanská společnost) v klíčových výzvách současnosti – hospodářský a sociální rozvoj regionů.

Konkrétně se může jednat o projekty celoživotního vzdělávání a rekvalifikací na podporu způsobilostí zaměstnaných a nezaměstnaných osob, spolupráce na podporu aplikace výzkumu do praxe soukromých firem.

Regiony v České republice stojí před obrovskými výzvami, jako řešení nezaměstnanosti, nedostatečná aplikace výzkumu do praxe firem nebo zastavení rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými. A aby těmto výzvám města uměla čelit, musí mít základ v kvalitním řízení měst.

MAREK PAVLÍK

obchodní ředitel, M.C.Triton

JAKUB RUML

konzultant pro veřejnou správu, M.C.TRITON

Postupné kroky pro získání Standardu Inteligentní město navržené v rámci projektu, který povede ke zkvalitňování života občanů v regionech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *