01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt pro romské děti a mládež

Občanské sdružení Šance pro Tebe uskutečňuje od letošního září v Chrudimi projekt Být respektován je Šance, který potrvá jeden rok. Finančně ho podpoří Evropská unie v rámci programu Transition Facility prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

I v Chrudimi jsou místa, kam není radno chodit po setmění. Patří k nim čtvrť "pod nádražím", označována jako romské ghetto. Zejména tam nachází své klienty občanské sdružení Šance pro Tebe, které ve městě a přilehlém okolí působí od roku 1997. Poskytuje nízkoprahové (snadno dostupné) sociální služby dětem a mládeži. Přirozenou součástí této služby je podpora volnočasových, zájmových a komunitních aktivit. Organizace provozuje nízkoprahové kluby Agora, Futur a Kopretina v Chrudimi a Jeskyně v Prachovicích.

Pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) pomáhají klientům v situacích, se kterými si sami neumějí poradit. Může to být nevyhovující rodinné a sociální zázemí, psychické a sociální problémy spojené s dospíváním, problémy ve škole, trávení volného času na ulici, nuda, pasivita, šikana, užívání návykových látek apod. Zároveň se zabývá terénní kontaktní prací (streetwork) v Chrudimi a v Prachovicích. Prostřednictvím akreditované agentury nabízí uplatnění všem zájemcům o dobrovolnickou činnost (více na www.sance.chrudim.cz).

DŮVĚRA, ÚCTA, RESPEKT

Rozhodnutí uskutečnit projekt Být respektován je Šance padlo v dubnu 2008, kdy Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila výzvu k podání projektů v rámci programu Transition Facility 2006, který podporuje vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím mimoškolních aktivit. "Tři čtvrtiny našich klientů pocházejí z romského etnika. S podporou zvládání jejich výchovných a vzdělávacích obtíží máme zkušeností již několik let," říká Martina Šťastná, PR manažerka sdružení Šance pro Tebe. "Zároveň jsme se ocitli v mezidobí, kdy jsme dokončovali projekt podpořený z Blokového grantu, nevyšel nám pokračovací projekt, opozdily se výzvy Globálního grantu. Nemohli jsme si dovolit Transition Facility ignorovat a naše šance uspět nám připadala vysoká. Ve chvíli, kdy byl projekt napsán a odeslán do NROS, jsme měli pocit dobře odvedené práce," vysvětluje Martina Šťastná důvody, proč se sdružení zajímalo o program.

Projekt Být respektován je Šance by měl prostřednictvím mimoškolního vzdělávání pomoci romským dětem zvládnout školu bez zbytečných obtíží. Ambicí je zlepšit postoj ke vzdělávání, uplatňovat školní vědomosti v "zábavné" volnočasové praxi a podpořit individuální schopnosti, zájmy a nadání žáků. Věnuje se zkvalitnění koordinované péče, především navázání spolupráce s konkrétními třídními učiteli a výchovnými poradci a v případech závažnějšího ohrožení dítěte i se zainteresovanými institucemi. Zároveň usiluje o to, aby romským rodičům zůstaly zachovány odpovídající kompetence. Jeho název vychází z logiky služeb NZDM a kontaktní práce - setkání a vztah rovnocenných lidských bytostí založený na vzájemné důvěře, úctě a respektu. Součástí projektu je rovněž informování majoritní společnosti a ovlivňování jejích postojů k romskému etniku.

Projekt bude mít přímý dopad na 170 dětí, 5 rodin, 7 škol (10 učitelů), bude proškoleno 10 aktivních dobrovolníků. O projektu bude informováno 400 studentů formou přednášky.

ZKUŠENOSTI SE ZHODNOCUJÍ

Transition Facility je již třetím evropským programem, do kterého se sdružení Šance pro tebe zapojilo. Projekt Být respektován je Šance začal 1. září 2008, ale podle jeho realizátorů již teď vše napovídá tomu, že řízení

a administrace bude shodná s předchozím projektem, podpořeným v programu Blokový grant, kdy komunikace s NROS probíhala bez problémů. Náročné bude zejména vedení účetnictví. Důvodem je rozpočet v eurech, kdy se jednotlivé nákladové položky v průběhu celého roku přepočítávají v aktuálním kurzu koruny vůči euru a nikdo neví, kam bude vývoj kurzu směřovat.

Úplně první zkušenosti s čerpáním evropských peněz získalo sdružení realizací projektu na posílení kapacity organizace, který byl financován z Globálního grantu. Při jeho řízení byly nepříjemné zejména časté změny pravidel a formulářů, způsobu monitoringu a účetní evidence, kontaktních pracovníků a další problémy. Všechny předchozí zkušenosti se v novém projektu určitě hodí.

Helena Janečková

Financování projektu Být respektován je Šance (v eurech)

Grant NROS - finanční prostředky EU 50 000

Celkem kofinancování 12 728

Zdroje kofinancování:

Ministerstvo vnitra ČR - Dotace na dobrovolnictví

Pardubický kraj - Dotace na komunitní programy a centrum volnočasových aktivit

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Dotace na centrum volnočasových aktivit

Město Chrudim . - Dotace na provoz. náklady

Celkový součet zdrojů = Celkem náklady projektu 62 728

ZDROJ: šance pro TEBE, o. s.

O přínosu i rizicích projektu s Michalem Zahradníkem, ředitelem občanského sdružení Šance pro Tebe

Při psaní tohoto projektu jsme si poprvé mohli dovolit zpracovávat žádost kolektivně a jednotlivé aktivity šít přímo na míru konkrétním stávajícím zaměstnancům. Díky předchozím grantům máme zpracované kvalitní analýzy potřeb a další podklady, které nám dovolily tento projekt cílit co nejpřesněji a indikátory zaměřovat realisticky. Úspěchem bude, když se podaří naši práci opravdu podřídit individuálním potřebám jednotlivých klientů a jejich rodin, a pokud vytvoříme vskutku respektující vztah založený na partnerství mezi pracovníky a klienty. Mohou však nastat situace, že nenalezneme potřebný počet dobrovolníků pro doučování a volnočasové aktivity, klienti, zejména ti starší nebudou mít zájem o nabízené služby, může váznout komunikace se školami, které nebudou chtít s námi sdílet citlivé údaje o svých žácích.

Kladný výsledek dotačního řízení nám samozřejmě udělal radost. Je to pozitivní zpětná vazba na naši práci. navíc nemusíme rozvázat spolupráci s několika erudovanými kolegy, což by bylo smutné a demotivující. Dále nás velmi těšilo zpracovávat předchozí zkušenosti do metodických podkladů - jsme zvědaví, zda se ukáže, že naše předpoklady byly správné a koncipované aktivity naleznou u dětí, rodin a spolupracujících institucí předpokládanou odezvu. Starost nám ale působí to, zda udržíme klíčové pracovníky, na nichž realizace projektu stojí, zda se podaří aktivovat dostatečný počet dobrovolníků, zda unáhlené "populistické" rozhodnutí, nebo nekoncepční změna celý záměr nezhatí. Jsme na samém začátku.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down