Projekty na posílení meziobecní spolupráce měly nedostatky, tvrdí NKÚ. Náš projekt vedl k rozvoji území a bez závad jej shledal i Evropský účetní dvůr, kontruje SMO ČR

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu projekty Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR podpořené převážně z evropských peněz, konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vykázaly značné nedostatky. Svaz měst a obcí ČR se proti tomuto tvrzení dnes ohradil.

Na posílení meziobecní spolupráce ministerstva práce a sociálních věcí a vnitra rozdělila mezi Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS) v rámci dvou podobně zaměřených projektů 619 milionů korun z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Jak dnes uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), většina z této částky šla na mzdy a odměny osob zapojených do projektů, konkrétně se jednalo o 586 milionů korun. "Z rozdělených peněz vzniklo velké množství strategických a metodických dokumentů určených pro potřeby obcí a místních akčních skupin – například 258 strategií, 176 akčních plánů a další dokumenty," poznamenává tisková zpráva NKÚ.

Podle ní NKÚ nalezl nedostatky už na úrovni schvalování těchto dvou projektů. SMO měl projekt meziobecní spolupráce zdůvodnit jen tím, že myšlenka spolupráce mezi obcemi je podporována z řad členských obcí. Jak ovšem tvrdí NKÚ, konkrétní zájem o projekt ze strany obcí však SMO nedoložil. Projekt přesto Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPS)V schválilo k podpoře ve výši 594 milionů korun. Jedním z hlavních důvodů pro jeho schválení bylo zlepšení čerpání evropských peněz v době končícího programového období 2007 až 2013.

Pokud jde o obdobný projekt SMS, Nejvyšší kontrolní úřad poznamenal, že analýza potřebnosti k němu byla předložena, avšak nebyla dostatečně objektivní. Vycházela například z odpovědí malého počtu obcí a obce v jejím rámci nemohly navrhnout vlastní témata a potřeby. Přesto Ministerstvo vnitra (MV) tento projekt schválilo k podpoře, šlo na něj 25 milionů korun.

Na základě zjištění NKÚ oba projekty také byly podobně zaměřené a jak SMO, tak SMS vytvářely v řadě případů strategie a metodiky pro stejné území. Na projektech v některých případech pracovali stejní lidé, což se promítlo do výsledné podoby některých dokumentů. U vybraného vzorku dvaceti strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné prvky.

Kontroloři se také zaměřili na konkrétní výstupy, které z peněz vznikly – především na strategie, metodiky a další dokumenty. U těch se, jak dále uvádí tisková zpráva NKÚ, ukázalo, že byly většinou jen analýzou či shrnutím stávajícího stavu, nový či inovativní přístup k již existující spolupráci obcí z nich neplynul. O možném budoucím pokroku ve vzájemné spolupráci obcí žádným způsobem nevypovídají.

Problematické je prý také to, jak budou obce tyto vzniklé dokumenty využívat. NKÚ provedl dotazníkové šetření na vybraném vzorku obcí. Téměř polovina respondentů odpověděla, že dokumenty nepovažuje za přínosné nebo je nezná a nevyužívá.

STANOVISKO SVAZU MĚST A OBCÍ

Podle Svazu měst a obcí ČR s dnes publikovaným závěry Nejvyššího kontrolního úřadu k projektu na podporu meziobecní spolupráce nelze souhlasit. SMO respektuje nezávislé kontrolní organizace, nemůže se však ztotožnit s mnohoznačnými tvrzeními, kdy často záleží pouze na úhlu pohledu.

V dané věci proto Svaz měst a obcí ČR dnes uvedl: "Projekt na podporu meziobecní spolupráce schválilo Předsednictvo a Rada SMO, což jsou hlavní orgány dobrovolné celorepublikové organizace, která sdružuje 2695 obcí, tj. 43,09 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce svazu zastupují 8 304 488 obyvatel, což představuje 78,69 % z celkového počtu obyvatelstva." Prohlášení dále připomíná, že vzájemné doplňování projektů SMO a SMS je logické, neboť oba tito územní partneři spolupracují. Což je podle Svazu měst a obcí žádoucí a ve výsledku vede k rozvoji území.

"Projekt na podporu meziobecní spolupráce tak byl realizován podle požadavků v zájmu rozvoje veřejné správy z podkladů Ministerstva vnitra. V ČR je přitom omezený počet odborníků na veřejnou správu, nedá se tedy vyloučit, že se experti podílejí na více projektech, které se dané oblasti týkají. Strategické dokumenty, které v projektu vznikly, obsahují, tak je u strategií zvykem, analytickou část, která popisuje aktuální stav, a část návrhovou. Dále byly rozpracovány do akčních plánů," stojí dále v dnešním  prohlášení Svazu měst a obcí ČR.

"Fakt, že i z dotazníků NKÚ vyplývá, že po ukončení projektu nadpoloviční část obcí využívá projektové výstupy, lze považovat za úspěch," konstatuje dále SMO. "Například ve Francii, která je na tom se strukturou obcí podobně jako Česká republiky, řeší meziobecní spolupráci více než 100 let. Projekt Svazu měst a obcí na podporu meziobecní spolupráce byl v ČR vůbec první svého druhu a začal až v roce 2013."

"Výstupy projektu využívají nejen obce a jejich dobrovolné svazky, projevily se například ve vládou schváleném dokumentu k harmonizaci administrativního členění státu, který je součástí Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Legislativní návrhy z projektu se dále rozpracovávají, a to včetně systémového uchopení dobrovolných svazků obcí v rámci výkonu veřejné správy. Z výstupů vychází i navazující projekt Centra společných služeb, do kterého je zapojeno 83 dobrovolných svazků obcí, tvořených z 1672 obcí, kde se realizuje 1327 projektů meziobecní spolupráce," uzavírá dnes vydané prohlášení Svazu měst a obcí ČR.

A pod čáru přidává dovětek: "Pro úplnost: V minulosti projekt na podporu meziobecní spolupráce dvakrát kontrolovalo Ministerstvo financí, kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jako poskytovatele dotace pak byla průběžná, MPSV přitom spolupracovalo i s externí auditní firmou. Kontrolu provedl i Evropský účetní dvůr. Vše se závěrem: bez závad."

/tz/

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down