Pronájem nemovitosti? Obcím mohou pomoci registry SOLUS

Důkladné posouzení platební schopnosti protistrany je důležité také při pronájmu a prodeji obecního majetku. Obcím v tom mohou pomoci úvěrové registry SOLUS, které jsou pro posuzování bonity zákazníků dlouhodobě využívány nebankovními finančními institucemi, bankami, telekomunikačními společnostmi apod.

Potíže se splácením svých závazků má téměř 8 % obyvatel ČR. Rozdíly jsou markantní jak mezi kraji (viz mapka), tak mezi okresy. Výběrem partnera, který později své závazky neplní, nejenže obcím vzniká přímá ztráta z poskytnutých služeb, ale také jim rostou náklady související s vymáháním pohledávek.

Aby obec mohla sama správně vyhodnotit riziko spojené s poskytnutím služby s odloženou splatností, musela by sledovat příliš mnoho údajů. Významnou úlevu při řízení podobných rizik jí proto může přinést zapojení do činnosti SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Prostřednictvím registrů SOLUS může obec velmi rychle ověřit dosavadní solventnost či platební morálku konkrétního zájemce o bytové nebo nebytové prostory. Informace o něm lze získat pomocí tzv. zprostředkovaného výpisu z registrů SOLUS. O výpis si zájemce na základě předem stanovených požadavků požádá sám nebo prostřednictvím zplnomocněné municipality.


Protože výpis jednoznačně potvrdí, zda daný subjekt má či v minulosti měl potíže se splácením svých závazků vůči členům sdružení SOLUS, může radnice lépe posoudit jeho bonitu a platební morálku a objektivněji si vybrat vhodného uchazeče.

JAK S REGISTRY SOLUS PRACOVAT

Výpis je vždy realizován na základě dobrovolného souhlasu zájemce (a stvrzeného jeho úředně ověřeným podpisem) o pronájem bytových či nebytových prostor. Zejména větší města se mohou stát zplnomocněným zprostředkovatelem výpisu z registrů SOLUS, který bude poté sloužit pouze ve věci konkrétního rozhodnutí (zvážení, posouzení) o pronájmu bytových a nebytových prostor včetně povinnosti danou žádost, a taktéž získaný výpis podle platných pravidel následně archivovat, potažmo skartovat. Žádost o výpis může podat příslušné pracoviště městského úřadu zabývající se správou bytových a nebytových prostor v majetku města, případně kterékoliv jiné pracoviště radnice. Rychlost a bezpečnost vzájemně si předávaných informací mezi sdružením SOLUS a městem umocňuje běžná možnost využívat k této komunikaci datové schránky.

VYŠŠÍ JISTOTA DO DVOU DNŮ

Elektronickou odpověď (výpis) z registrů SOLUS může zplnomocněná municipalita obdržet do své datové schránky do dvou pracovních dnů od doručení žádosti. Zasílá-li žádost o výpis individuální žadatel, je garantována odpověď do 15 dnů. V obou variantách tak lhůty dávají dostatečný prostor pro využití registrů SOLUS v rámci standardních výběrových řízení na prodej či pronájem obecního majetku.

Kvůli rostoucímu počtu osobních bankrotů mohou municipality v rámci spolupráce se sdružením SOLUS využít rovněž služby Insolvenčního rejstříku – Registru IR. Jeho datovou základnu tvoří údaje a informace, které vycházejí z informačního systému veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Přidanou hodnotou Registru IR je aktivní automatizovaný nepřetržitý monitoring osob nacházejících se v insolvenčním řízení. Protože Registr IR monitoruje jednotlivé fáze vývoje případu i jeho momentální stav, je do značné míry eliminována možnost ztráty kontroly nad tímto případem či konkrétní osobou. Registr IR nabízí i odpovědi na široké spektrum dotazů: od zcela jednoduchého na existenci konkrétního klienta přes dotazy obsahující podrobné informace o daném insolvenčním dlužníkovi až po hromadné dotazy.

Sdružení SOLUS evidovalo k 30. 6. 2012 záznamy o více než 876 tisících spotřebitelů (a o více než 63 tisících podnikatelských subjektů), kteří jsou či byli v prodlení se splácením svých závazků vůči členům sdružení. Dlužná částka po splatnosti činila řádově 44 mld. Kč u spotřebitelů a 4,6 mld. Kč u firem a podnikatelů.

JAN STOPKA
tajemník sdružení SOLUS

 

Zájmové sdružení právnických osob SOLUS

Cílem sdružení je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Členové sdružení se od roku 1999, kdy byl SOLUS zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb proto, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Členy sdružení jsou společnosti z různých ekonomických sektorů, např. nebankovní finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributoři energií a další. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.

Více informací o sdružení SOLUS naleznete na www.solus.cz.

ZDROJ: SOLUS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *