Autor
Kategorie:
Různé

Pronájem obecního pozemku

Obec vyhlásila záměr pronajmout obecní pozemek o výměře 200 m2, vedený jako ostatní plocha. Pod ním je uloženo potrubí zatrubněného potoka o průměru 1 metr. Zájemce v žádosti nabídl nájemné ve výši 1500 Kč/rok, tj. o 500 Kč více, než stanoví výměr MF ČR č. 01/2008 ze dne 29. listopadu 2007, který...

Obec vyhlásila záměr pronajmout obecní pozemek o výměře 200 m2, vedený jako ostatní plocha. Pod ním je uloženo potrubí zatrubněného potoka o průměru 1 metr. Zájemce v žádosti nabídl nájemné ve výši 1500 Kč/rok, tj. o 500 Kč více, než stanoví výměr MF ČR č. 01/2008 ze dne 29. listopadu 2007, který určuje maximální cenu 5 Kč/m2 (200 m2 x 5 Kč = 1000 Kč/rok). Nejsme si jisti, zda musíme dodržet cenu stanovenou výměrem, nebo je možné přijmout cenu nabízenou zájemcem. Tento zájemce je jediný, nikdo jiný se nepřihlásil.


Úvodem upozorňuji na fakt, že zmiňovaný cenový výměr Ministerstva financí č. 1/2008 ze dne 29. 11. 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, není již od 1. 1. 2009 účinný. Byl k tomuto dni zrušen a nahrazen výměrem Ministerstva financí č. 1/2009. Cenové výměry jsou vydávány každoročně s účinností od prvního ledna následujícího roku. Aktuálně platným a účinným cenovým výměrem je tak výměr č. 1/2013 ze dne 28. 11. 2012, který reguluje maximální výši nájemného za pronájem pozemků pouze v případě pronájmu:

(i) pozemků pro veřejná pohřebiště;

(ii) pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost, a které slouží zejména jako občanské vybavení pro veřejnou správu, soud atd. Maximální ceny v tomto případě platí ovšem pouze pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu, z rozpočtu kraje nebo obce.

Pouze v těchto dvou případech by se podle výměru č. 1/2013 uplatnila regulace maximální výše nájemného. V těchto případech nelze dohodnout vyšší cenu nájemného. Z dotazu však nevyplývá, že by se o některý z těchto případů jednalo. Co se týče druhé části dotazu, zda lze přijmout konkrétně nabízenou cenu 1500 Kč/rok, je nutné uvést, že bez znalostí konkrétních okolností případu (dalších podmínek záměru, nájemní smlouvy, lokality a využití pozemků) nelze na tuto otázku jednoznačně odpovědět.

V obecné rovině, pokud by se o žádný ze dvou uvedených případů regulovaných výměrem Ministerstva financí č. 1/2013 nejednalo, výše nájemného by tedy nebyla tímto cenovým výměrem regulována, a neuplatnil by se uvedený výměr, platí zásada smluvní volnosti stran pro dohodnutí výše nájemného. Zároveň je nutné upozornit na povinnost obce ve vztahu k pronájmu obecních pozemků postupovat v souladu s ustanoveními zákona o obcích, z kterých mj. vyplývá obecná povinnost obce nakládat s obecním majetkem s péčí řádného hospodáře. Podle tohoto pravidla musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Proto by se i v případě pronájmu obecních pozemků měl až na výjimky pronajímat majetek obce za cenu obvyklou nebo vyšší. Z poskytnutých údajů toto ale nejsme schopni posoudit, a tuto věc je nutné ověřit se znalcem v oboru nemovitostí. To neznamená, že není možné v odůvodněných případech dát pozemek do nájmu za nájemné nižší než obvyklé. Nicméně vždy je nutné v této souvislosti posoudit, zda nižším nájemným nedojde k poskytnutí veřejné podpory. V případě, že ano, je nutné zajistit, aby byla podpora poskytnuta dovoleným způsobem. Jinak i u relativně zanedbatelných částek může obci, jako poskytovateli podpory, hrozit pokuta například podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, či zákona 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Mgr. PETR OPLUŠTIL
advokát advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Mgr. JAN FIKAR
advokátní koncipient advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *