Prorodinná opatření se týkají rodin s dětmi, ale i seniorů

Odliv mladých z menších obcí za prací a službami do měst, kde se obvykle usadí, je dlouhodobým jevem. V tomto ohledu konkurují malá sídla těm velkým stěží. Ale promyšlený přístup a nabídka prorodinných opatření může ovlivnit mnohé.

Motivovat obce a města ke zmapování zavedených prorodinných opatření a rozvíjet je patří k cílům soutěže Obec přátelská rodině, již vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny. Přihlásit se do pátého ročníku soutěže lze ještě do konce prosince. Podmínkou je plán rozvoje rodinné politiky (http://obecpratelskarodine.cz). Požádali jsme několik obcí, jež vloni zvítězily ve svých kategorích, o příklady jejich prorodinných aktivit.


V SUCHOVRŠICÍCH MAJÍ K SOBĚ BLÍŽ

Ohniskem dění v Suchovršicích (asi 370 obyvatel, okr. Trutnov) je dvoutřídní mateřská škola. »Vycházíme vstříc i rodinám z okolních obcí a města Úpice,« říká starostka Lenka Hozová. MŠ je členem sdružení venkovských školek SULIHARA (Suchovršice, Libňatov, Havlovice a dříve i Radče).

MŠ je v obci již 65 let, první stupeň ZŠ byl zrušen v roce 1976. Přibližně v té době se obec sloučila s Úpicí. »V roce 1990 jsme se osamostatnili a první roky se soustředili hlavně na výstavbu vodovodu a opravy mostů, jichž máme pět,« pokračuje starostka. »Poté jsme se mohli zaměřit více na život v obci, což činíme posledních šest let.«

Hybatelem dění je i sdružení rodičů nejen dětí navštěvujících MŠ – Prima rodiny, jež celoročně pořádá ve spolupráci s MŠ, SDH a Mateřským klubem pravidelné akce. Mateřský klub je v obci asi dva roky a každé úterý se dělí o prostor pro scházení se s MŠ. Jeho členky se účastní tvořivých dílen, které organizuje obec. Dětské dílny pořádá místní knihovnice. Činnost sdružení, k nimž patří i Sokol, podporuje obec zázemím, ale i finančně. Podporu prorodinným aktivitám poskytuje i Svazek obcí Jestřebí hory a MAS Království – Jestřebí hory.

V územním plánu vyčlenily Suchovršice pozemky pro plánovanou novou výstavbu, zatím se je však nepodařilo zasíťovat, příp. vykoupit další. Co se však v posledních letech podařilo, jsou bezbariérové chodníky, první přechod pro chodce, oprava budovy MŠ společné s OÚ, nové vybavení knihovny, společenské místnosti a dětské hřiště.

»Všechny spolky tvoří lidé, jimž je s námi dobře, a vzájemně spolupracují. Roli má i obsazení úřadu, kdy v minulém volebním období zaujaly funkce starosty i místostarosty ženy. Cíl, blaho obce, je stejný, jen cesty žen a mužů vedou občas jinudy,« uzavírá starostka.

ČERNÁ HORA PODPORUJE SPOLKY

Městys Černá Hora (asi 1930 obyv., okr. Blansko) se v oblasti prorodinných opatření zaměřoval v minulosti na základní funkce, tj. fungování školy a školky, zajištění lékařské péče, provozování sportovišť a dětských hřišť apod. K výčtu patří i zainvestování a příprava pozemků pro bytovou výstavbu. »V rámci možností poskytujeme organizacím v naší působnosti finanční podporu a pronájem obecních prostor za příznivých podmínek, příp. bezplatně,« uvádí starosta Ing. Ondřej Měšťan.

Od roku 2010 Černá Hora cíleně spolupracuje s neziskovými organizacemi, nejvýrazněji s těmi, jež se zaměřují na děti a seniory. Jsou to Centrum pro rodinu Veselá Beruška, Svaz zdravotně postižených, SDH a TJ Sokol. Přímo městys organizuje a řídí činnost Sboru pro občanské záležitosti, místní knihovny a podílí se na aktivitách ZŠ a MŠ. Podle starosty je třeba poděkovat dobrovolníkům, kteří v této oblasti iniciativně a obětavě pracují.

Vzhledem k rozsahu bytové výstavby se do městyse stěhují hlavně mladé rodiny s dětmi, které zajímá i oblast prorodinných opatření. »V současnosti tento dojem nepříznivě ovlivňuje nedostatek míst ve školce. Hledáme řešení pro překlenutí tohoto přechodného období 2-3 let,« říká starosta.

SOUŽITÍ GENERACÍ V KUNOVICÍCH

Prorodinné aktivity města Kunovice (asi 5500 obyv., okr. Uherské Hradiště) ilustruje např. výstavba či obnova stávajících dětských hřišť rozmístěných po celém území města nebo rekonstrukce budovy bývalé Panské sýpky na Komunitní centrum, jež poskytuje zázemí knihovně, některým spolkům, Centru pro matky s dětmi Beruška a seniorům. »Je důležité zmínit, že na Slovácku je víc než jinde časté tzv. mezigenerační bydlení, kdy v jednom domě žijí děti s rodiči a jejich prarodiči,« upozorňuje kunovická starostka Mgr. Ivana Majíčková.

Od roku 1990, kdy se Kunovice osamostatnily, podporovalo vedení města spolkovou činnost pro děti i dospělé. Spolků a sdružení pracuje na pět desítek a město je podporuje bezplatným poskytováním prostor nebo finančními příspěvky. Město také pořádá kulturní akce zaměřené na setkávání občanů všech generací, na nichž se organizačně podílí právě jednotlivé spolky. Iniciátorem je především kulturní komise rady města, ve spolupráci s komisí školskou i sportovní.

Zájem mladých o život ve městě se odvíjí od nabídky bydlení. »Ve spolupráci se soukromými investory připravujeme pozemky pro výstavbu rodinných domů či domů bytových. Za posledních deset let vzrostl počet obyvatel o 10 %,« doplňuje starostka.

Město se též snaží, aby MŠ i obě ZŠ byly otevřenými školami, jež nabízejí volnočasové aktivity a spolupracují kromě rodičů i s veřejností, spolky a sportovními kluby.

Na Slovácku je bohatá lidová kultura, kterou Kunovice podporují a udržují. Členy folklorních souborů jsou děti, dospělí i senioři. V nejmladším souboru v republice, Věnečku, pracují maminky s dětmi od jednoho roku. V ženském sboru Tetičky je oproti tomu průměrný věk zpěvaček 70 let.

SVITAVY PRACUJÍ S RODINAMI

»Rodinná politika nespočívá v jednotlivých opatřeních, kterých je v našem městě spousta. Jejím cílem je poskytnout rodinám, ale nejen těm s dětmi, to, co potřebují,« komentují Mgr. Monika Čuhelová, koordinátorka projektu Svitavy pro rodiny a vedoucí Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy a Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ. »Základem je komunikace – náměty od rodin se musí dostat k představitelům města.«

K opatřením města Svitavy (asi 17 tisíc obyv.) patří např. podpora slaďování rodiny a práce (Hlídací centrum), možnost zapojit se do veřejného života (Kulaté stoly či Pracovní skupina pro rodinu), vzdělávání rodičů i seniorů, přátelské prostředí (mezigenerační a komunitní objekty, hřiště), občanská sdružení a organizace, v nichž rodiny najdou pomoc. Ke spokojenosti rodin s dětmi ve městě přispívá rodinné centrum, seniorům je k dispozici Klubu seniorů, děti najdou zázemí v knihovně či Nízkoprahovém klubu Díra. Pamatuje se i na rodiny ohrožené sociálním vyloučením či krizí.

Město rovněž využívá vazby na organizace, jež poskytují služby v okolních obcích s cílem posilování funkcí rodiny a rodičovských kompetencí.

Z vyhlášení výsledků soutěže Obec přátelská rodině 2011 v Poslanecké sněmovně.

FOTO: ARCHIV MPSV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *