01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

První "malé" projekty česko-rakouské spolupráce v Jihomoravském kraji

Program Dispozičního fondu je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Svým charakterem navazuje na úspěšný program PHARE CBC - Společný fond malých projektů. Současně se sbližuje se systémem implementace programu INTERREG IIIA v rakouském příhraničí, kde se systém dispozičních fondů realizuje již řadu let.

Jak jsme již v Moderní obci č. 3/2005 informovali, Dispoziční fond (DF) na území Jihomoravského kraje podporuje výhradně neinvestiční projekty v oblasti malých přeshraničních aktivit typu "people-to-people". Výše podpory nesmí přesáhnout 75 % celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň jednotlivé projekty mohou být financovány minimálním příspěvkem EU ve výši 1000 eur, maximálně však 10 tisíc eur.

I přes počáteční problémy, které souvisejí s implementací nových programů, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (administrátor DF) ve spolupráci se Sdružením obcí a měst jižní Moravy (správce DF) v polovině února vyhlásily oficiální zahájení Dispozičního fondu pro žadatele z Jihomoravského kraje.

Pro potenciální předkladatele to byl signál, že je nachystána potřebná projektová dokumentace nezbytná pro zpracování projektů a že mohou začít konzultovat u administrátora DF své projektové návrhy.

Protože předkladatel projektu musí mít zahraničního partnera z území programu INTERREG na rakouské straně, nabízí administrátor DF ve spolupráci se svým rakouským partnerem Weinviertel Management pomoc při vyhledání vhodného partnera pro rozvoj další česko-rakouské spolupráce.

Projektové návrhy mohou žadatelé ode-vzdávat administrátorovi průběžně. Minimálně dvakrát ročně bude Regionální řídící výbor (RŘV) rozhodovat, které projekty získají podporu z DF. Tento výbor koncem dubna poprvé rozhodoval o projektech, které byly odevzdány do 13. dubna 2005 (žadatelé byli o tomto termínu v dostatečném časovém předstihu informováni).

Průměrné náklady předložených projektů dosahovaly 250 tisíc Kč (výjimkou nebyly projekty za 60 tisíc Kč, ale ani za 400 tisíc Kč) a průměrná výše požadované dotace prvních projektů byla zhruba 163 tisíc Kč. Konečné částky celkových nákladů a výši podpory z DF budeme znát až při finálním vy-účtování projektů, neboť i v tomto případě musí žadatel celý projekt předfinancovat z vlastních prostředků a až poté - za předpokladu splnění všech smluvních podmínek - mu bude vyplacena přislíbená dotace.

Regionální řídící výbor na dubnovém jednání přijal k financování celkem 9 projektů žadatelů z Jihomoravského kraje. V květnu byly s úspěšnými žadateli DF podepsány smlouvy a některé projekty se již realizují.

O dalších projektech, které mohou žadatelé průběžně předkládat, bude Regionální řídící výbor rozhodovat v polovině září, což pro zájemce znamená zpracovat projektovou žádost do konce srpna 2005 - bližší informace na stránkách administrátora DF - www.rrajm.cz.

Minulé zkušenosti s programem PHARE CBC a první zkušenosti s Dispozičním fondem ukazují, že tento fondový přístup je účinným mechanismem k podpoře akcí malého rozsahu a umožňuje flexibilní využívání prostředků na podporu rozpočtově malých, ale z hlediska významu přínosných projektů pro navazování a rozšiřování spolupráce mezi partnery z obou částí hranice.

Ukázka projektů, které lze podpořit z Dispozičního fondu

Projekt Rozvoj partnerství mikroregionu Hrušovansko a rakouského regionu Land um Laa: Předkladatelem je zájmové sdružení obcí Hrušovansko, které se svým rakouským partnerem Grenzüberschreitendes Impulzentrum Land um Laa připravilo celou řadu výměnných exkurzí žáků základních a mateřských škol, zastupitelů měst a obcí obou příhraničních regionů Hrušovansko a Land um Laa, které povedou k výměně informací, know-how, navázání nových kontaktů potřebných pro další spolupráci. Cílem projektu je rozvoj komunikace a zlepšení toku informací mezi spolupracujícími příhraničními regiony, přičemž projekt přispěje k rozvoji a rozšíření spolupráce jednotlivých skupin obou regionů s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.

Projekt Sportujeme a bavíme se společně: Předkladatelem je město Slavkov u Brna. Projekt se realizuje letos v květnu až červnu. Orientuje se na kulturní a sportovní aktivity několika generací občanů. Konkrétně jde o hudební festival dechových kapel a sportovní soutěže v rámci dne dětí. Cílovými skupinami projektu jsou místní občané partnerských měst - učitelé podílející se na organizaci akce, kteří mají možnost konzultovat s rakouskými partnery možné oblasti prohloubení specifické spolupráce škol, a také děti, pro které jsou podobné akce užitečné kvůli obohacení jazykových znalostí, ale i navázání dlouhodobějších přátelských kontaktů se svými rakouskými vrstevníky. Všichni zúčastnění očekávají od projektu lepší vzájemné porozumění a užitečnost v těchto činnostech pokračovat. Zahraničním partnerem projektu je rakouské město Horn.

Projekt Freudissimo: Připravilo Občanské sdružení Vaňkovka ve spolupráci s rakouským partnerem Turmhof Retz z regionu Weinviertel. Osmidenní pracovní setkání mentálně postižených výtvarníků z Rakouska a ČR a výtvarníků bez postižení s následnými třemi výstavami, které budou zároveň prostorem pro tvůrčí dílny, je ve stručnosti obsahem tohoto projektu. Výtvarníci bez postižení budou postiženým výtvarníkům pomáhat a zajišťovat technický servis při práci. Výsledky sympozia budou vystaveny v září v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, v říjnu v Brně v KC Slévárna Vaňkovka a v listopadu na území Rakouska. Cílem projektu je setkání lidí z obou stran hranice nad společnými tématy - výtvarné umění a mentální postižení, které může být základem pro další spolupráci.

 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down