Regionální železnice a rozvoj území aneb Nebojte se lokálek /9

Přínos regionálních železničních tratí pro rozvoj příslušných regionů si na západ od našich hranic už dávno uvědomili. Proto i u nás je důležité vědět, co regionální železnice znamená pro současnost i budoucnost českých obcí a měst.

Jak jsme uvedli minule (viz MO č. 5/2013, str. 32 – pozn. redakce), hlavním přínosem moderní regionální železnice je především zlepšení širší dopravní dostupnosti regionu a jeho sídel. Na tuto dostupnost lze nahlížet ze dvou úhlů. Buď z hlediska možnosti dopravy z regionu ven do jeho okolí – pak hovoříme o externí dostupnosti (věnovali jsme se jí v květnu). Nebo obráceně – ve vztahu k možnosti cestovat z bližšího či vzdálenějšího okolí do regionu, čili interní dostupnosti.

INTERNÍ DOSTUPNOST REGIONU

Ta je spojována hlavně s turistickým ruchem a jeho rozvojem, i když jistě ne každý region k tomu disponuje vhodnými předpoklady. Avšak venkov svou malebností a řadou historických i přírodních památek a pozoruhodností má pro rozvoj turistického ruchu značný, byť ne všude dosud využitý potenciál. Rozhodně je však tento rozvoj svázán s dopravní obslužností – a historicky zejména s železniční dopravou.

Tento síťový, stále ještě jednotný dopravní systém umožňuje přístup do regionu i z větších vzdáleností vcelku jednoduchým logistickým způsobem, opírajícím se o akceptovatelnou rychlost, jednotnou jízdenku, přestupní návaznosti, centrální dopravní informace, informace o regionu ve vozidlech a na zastávkách jako východištích turistických tras apod. Umožní i relativně pohodlnou přepravu lyžařského vybavení, jízdních kol apod.

Do regionu lze přijet vlakem a pak konkrétní turistické místo navštívit případně pěšky nebo na kole, vrátit se či se přesunout do další lokality – třeba opět vlakem, a takto se pohybovat po celém regionu. Použití auta naopak vždy znamená nutnost vrátit se do výchozího parkovacího místa. Je známým faktem, že suma, kterou turista v regionu utratí, je přímo úměrná délce pobytu – a ta zase počtu navštívených lokalit v regionu. To má přímý dopad na místní ekonomiku – hlavně ubytovací a stravovací služby, což dále ovlivňuje nejen udržení a vznik pracovních míst, ale i daňovou výtěžnost a obecně kvalitu života v regionu.

Trať samotná často bývá turistickou dopravní osou regionu, na niž jsou »navěšena« jednotlivá atraktivní místa. Nezřídka jsou tyto tratě prezentovány i jako turistická atrakce sama o sobě. V nevyužitých, ale adaptovaných objektech dráhy jsou muzejní a kulturní expozice, pořádají se pravidelné jízdy historickými vozidly, v okolí stanic se konají různé akce využívající dobrou dopravní dostupnost. Jako turistický cíl se prezentují různé inženýrské stavby: mosty, viadukty atd. Regionální železnice může tedy regionu nabídnout nejen dopravní roli, ale i řadu dalších šancí a předností.

SEKUNDÁRNÍ EKONOMICKÉ EFEKTY

Sekundární ekonomický efekt vytvářený touto synergií bývá výrazný a citelný.

Zhodnocení území. Dopravní dostupnost území má zásadní vliv na jeho »tržní cenu«. Platí pravidlo, že s růstem dostupnosti regionu v něm úměrně roste i hodnota nemovitostí a pozemků. Samozřejmě tento pohyb je ovlivněn i dalšími faktory – aktuální hospodářskou situací, atraktivností konkrétního místa a nemovitosti apod. Platí to však také obráceně: S poklesem dostupnosti území jeho hodnota klesá. Je dobré vědět, že takto se zhodnocuje majetek občana či obce, aniž by do něj vlastník sám investoval. S rostoucí dopravní dostupností jsou sídla atraktivnější jak pro trvale bydlící, což by mělo být pro obce zásadní, tak pro chalupaření a turistiku – což je druhotný, ale také velmi důležitý přínos. Existuje metodika, s jejíž pomocí lze velmi přesně toto zhodnocení spočítat. Ale můžeme se vcelku dobře spolehnout i na kvalifikovaný odhad realitních makléřů, kteří dobře vědí, jak dopravní dostupnost ovlivňuje cenu a prodejnost jakékoliv nemovitosti či pozemku.

Dostupnost regionu jako důležitý předpoklad pro investory. Dostupnost regionu je klíčová i pro případné investory. Míněna je hlavně možnost veřejné, tedy veřejně placené dopravy zaměstnanců do místa jejich pracoviště. Ze sídel podél dopravní osy je potenciální investor schopen »nasát« do svého závodu dostatek pracovních sil za situace, kdy není reálné všechny získat přímo v místě.

Region a energetická bezpečnost. Často opomíjeným faktem je závislost dopravy a dopravní obsluhy regionu na neobnovitelných, zejména ropných produktech. Automobilová i bus doprava ještě dlouho budou zcela záviset na tomto druhu energie. Při jakýchkoliv globálních výkyvech tato surovina okamžitě cenově akceleruje, což negativně ovlivňuje regiony hned dvakrát. Dostává-li se ekonomika do recese, zároveň se prodražuje dopravní obsluha regionu, a to jak individuální, tak veřejnou dopravou. U železniční regionální dopravy tento dopad není tak výrazný jako u bus dopravy, kde cena paliva je zásadní nákladovou položkou. Další výhodou je fakt, že nyní se u železniční dopravy již testuje možnost nezávislé hybridní trakce (obdoba hybridních pohonů u automobilů), která nejen významně snižuje běžné provozní náklady, ale současně prakticky snižuje závislost této dopravy na ropných palivech, aniž by to představovalo milionové investice do závislé elektrické trakce. Garance dostupnosti železniční dopravy i za nedostatku ropných paliv je pro regiony závislé na veřejné mobilitě nezanedbatelnou bezpečnostní pojistkou a zásadně hovoří ve prospěch zachování a podpory fenoménu regionální železnice.

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

JAN ŠATAVA

odborný poradce v oblasti dopravy

Co je dobré vědět

Regionální trať může být nejen dopravním prostředkem, ale i turistickým cílem sama o sobě.

Moderní železnice a malebná města a vesnice se v půvabné krajině vhodně doplňují.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *