Autor
Kategorie:
Ekonomika

Rekonstrukce státu má vést i k efektivnějšímu hospodaření obcí

Provádět protikorupční opatření postupně v delším časovém období, nebo je přijmout v rychlém sledu prakticky naráz? Projekt Rekonstrukce státu, který se v České republice ujímá od letošního března, sází na druhou variantu.

Projekt Rekonstrukce státu je prvořadě zacílen proti korupci, což předpokládá především přijetí kvalitních zákonů a fungující právní stát, který je dovede uplatnit. Tři zakladatelé projektu – Transparency International ČR, Ekologický právní servis a Oživení – chtějí vytvořit tlak na zákonodárce, aby ještě v tomto volebním období přijali devět klíčových zákonů, které pomohou zlepšit fungování státních institucí a politických stran. Podaří-li se toto předsevzetí naplnit, pozitivně se to promítne i do hospodaření státu i měst a obcí.


Podle Ing. Miroslava Zámečníka, člena Národní ekonomické rady vlády (NERV), každá nehospodárnost a podezření na korupci ve veřejném sektoru zatěžuje atmosféru ve společnosti, která je zároveň vystavena důsledkům fiskální konsolidace včetně zvyšování daní. Zároveň však zatěžuje i veřejné rozpočty a přispívá k navyšování státního dluhu. »Jsem si jist, že při vyšší transparentnosti – např. zveřejňováním smluv, lepší kontrolou ze strany NKÚ, průhledném financování politiky a prosazení dalších opatření navrhovaných v Rekonstrukci státu, lze dosáhnout podstatného zlepšení,« tvrdí Miroslav Zámečník.

Ing. Martin Mach, starosta města Mšeno na Mělnicku, byl jedním z těch, kdo oponovali návrhy jednotlivých »restů«. Sám o tom říká: »Diskutované okruhy se týkají samospráv – hospodárného nakládání s majetkem, vymahatelnosti osobní zodpovědnosti, rovnoprávnosti v přístupu k informacím a v přístupu k místním periodikům vydávaných obcemi i větší informovanosti o činnosti samospráv na internetu. Všechny tyto okruhy, či chcete-li resty, odrážejí mnohé negativní zkušenosti z posledních let s fungováním samospráv v některých obcích. Ať jde o prodeje nebo pronájmy obecního majetku, účinné možnosti vymáhání škod způsobených obci samosprávou, či o zlepšení demokratického prostředí prostřednictvím rovného přístupu k informacím jak pro zastupitele (zejména opoziční), tak pro veřejnost, zveřejňování smluv a odstranění faktické cenzury či zneužívání radničních periodik apod.«

»Změny k lepšímu by se ovšem neměly dotýkat jen zákonů, vztahujícím se k samosprávám. Ale postupně by se podle mého názoru měly promítnout i do zákonů, které řídí chování centrálních orgánů a celé veřejné sféry. Je důležité mít zákonné prostředky na boj proti jedincům či skupinám, kteří míří k veřejné moci čistě ze ziskuchtivých důvodů, nebo proto, že nedokážou odolat různým pokušením. Je důležité posílit informovanost veřejnosti o činnosti jednotlivých orgánů, a tím posílit její kontrolní moc, aby již nedocházelo k excesům známým z posledních let,« dodává starosta.

Podle něho by k vyšší kvalitě politiky na všech úrovních měla vést větší informovanost veřejnosti společně s žádoucí úpravou volebních zákonů, která by občanům dávala větší vliv na zvolení konkrétních osob (nikoli jen stranických bloků). Tím by se také značně ztížilo rozkrádání státu. »Obce (a kraje) jsou základní pilíře státu. Podaří-li se plošně zkvalitnit výkon veřejné správy na komunální (a regionální) úrovni, odrazí se to časem i na úrovni celostátní,« uzavírá Martin Mach.

 

Projekt Rekonstrukce státu upozorňuje na devět restů

Rekonstrukce státu je společný program politiků, podnikatelů a všech dalších aktivních občanů, kteří chtějí žít v zemi, kde se úspěchu dosahuje s rovnou páteří, kde se nevyplácí obcházet zákony a pravidla a kde právo dopadá na všechny stejně. Rekonstrukce státu je společný program pro omezení korupce, která dnes svým rozsahem ohrožuje legitimitu demokratického systému.

Za Rekonstrukcí státu stojí dvacet protikorupčních organizací v čele s Transparency International ČR, Ekologickým právním servisem a Oživením.

Cílem Rekonstrukce státu je dát protikorupčním reformám v České republice nový impuls a ještě v tomto volebním období přijmout 9 realistických legislativních opatření – Restů.

Jde o následující resty v podobě zajištění:

Průhledného financování politických stran a volebních kampaní.

Elektronických majetkových přiznání ke dni nástupu do funkce.

Zveřejňování smluvy uzavíraných státem, územním samosprávným celekem a dalšími veřejnými institucemi (např. státní podniky či obchodní společnosti ovládané státem) na internetu.

Zrušení anonymních akcií.

Nominace odborníků do dozorčích rad státních podniků a státem ovládaných obchodních společností.

Odpolitizování státní správy a podporu takového zákona o úřednících, který mj. zajistí pro úředníky jasná práva a povinnosti, nezbytné pro zefektivnění výkonu státní správy včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky.

Fungování státních zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování.

Průhledného legislativního procesu.

Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ, mj. na hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony, a na hospoda-ření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek alespoň 50% majetkovou účast.

Více na: www.rekonstrukcestatu.cz

 

Martin Mach, starosta města Mšeno na Mělnicku: Změny by se neměly týkat pouze zákonů vztahujících se k samosprávám.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *